Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych użytkowanych

Przedmiot:

Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych użytkowanych

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK Knurów-Szczygłowice
ul. Dworcowa 1
44-190 Knurów
powiat: gliwicki
tel. 32 718 50 90, tel. (32) 718 56 93, tel. (32) 718 54 22
jdawiec@jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Knurów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 718 50 90, t
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych użytkowanych w Dziale Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice"

Dokument nr: 12210347

Otwarcie ofert: Termin rozpoczęcia licytacji: 26.11.2021 r. godz. 10:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 23.11.2021 r. do godz. 10:00.
Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:
? w formie pisemnej - przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem oraz nazwą aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice", 44-190 Knurów Ul. Dworcowa 1, Wydział Zamówień i Umów, pokój nr 104.
? w formie wiadomości e-mail, - jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres
skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia - od daty zawarcia umowy do 31.05.2022 r. w tym przeglądy poszczególnych obiektów budowlanych wg. terminów określonych w punkcie II Specyfikacji Technicznej

Wymagania:
1. Języki
Język polski
2. Opis
Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.
O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Prosimy o zalogowanie się 5 minut przed rozpoczęciem licytacji.
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie ,,Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych" -Uchwała Zarządu JSW S.A. nr 312/X/2021 z dnia 18.05.2021 r.
Uwaga !
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 718 50 90
Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie: apiotrowska@jsw.pl
Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: apiotrowska@jsw.pl (załączając do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie więcej niż 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej. 4. Waluta PLN 5. Załączniki 1. Formularz ofertowy 2. Specyfikacja techniczna 3. Istotne postanowienia umowy 4. Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych
6. Lista produktów Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka miary Uwagi 1 Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych użytkowanych w Dziale Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" - obiekty Ruchu Knurów 1 pakiet 2 Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych użytkowanych w Dziale Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" - obiekty Ruchu Szczygłowice 1 pakiet
7. Kryteria oceny Lp. Nazwa kryterium
1.
Cena
8. Reguły
Aukcja japońska multiobiektowa
Aukcja otwarta
Aukcja zniżkowa
Czas na decyzję (w sekundach): 60
10. Widok Wykonawca nie widzi nazw pozostałych Wykonawców
11. Informacje o ofertach
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom/osobom trzecim.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
6. Kryterium oceny- 100 % cena
7. Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji Wykonawcy będą zobowiązani (na wniosek Prowadzącego postępowanie) do rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji. Łączna wartość pakietu po rozpisaniu cen jednostkowych nie może przekroczyć wartości wylicytowanej w aukcji. Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
14. Warunki płatności
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 90 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, chyba że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata wynagrodzenia w przypadku umowy o wartości netto nie przekraczającej 50 tys. zł wynosi do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT
2. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów.
3. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe dla poszczególnych pakietów oraz poszczególnych etapów.
4. Podstawą wystawienia faktury VAT będą protokoły odbioru częściowego i końcowego.
5. W przypadku gdy cena (wynagrodzenie - w zależności od rodzaju umowy) lub jej (jego) część, wynikająca z faktury VAT, wskazanej w ust. 4 przekroczy kwotę 15 000 złoty brutto, Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000 zł brutto mechanizmem podzielonej płatności.
6. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek bez zgody Zarządu JSW S.A.
16. Sposób dostawy/wykonania
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia o aukcji.
17. Warunki udziału
I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.
Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
II. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:
1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1.
2. Wykaz co najmniej jednej usługi związanej z przeprowadzeniem okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych z ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert (jeżeli okres działalności jest krótszy, to za ten okres) o łącznej wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł netto. Ww. wykaz winien zawierać wartości wykonanych usług, przedmioty, daty wykonania i dane podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana.
3. Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie
W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z doświadczenia (referencji) podmiotu trzeciego musi w Formularzu Ofertowym wskazać ów podmiot jako podwykonawcę zakresu umowy, w jakiej części korzysta z jego potencjału.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.
3) Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4) Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
5) Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: apiotrowska@jsw.pl do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.
6) Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej
1. Zgodnie ze Specyfikacją techniczną
2. Celem zawarcia umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (w przypadku zajścia takiej konieczności) Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie wezwany do złożenia oświadczenia wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi status przedsiębiorstwa. Wykonawcy składający ofertę wspólną przesyłają oświadczenie oraz stosowne dokumenty w odniesieniu do występującego w ich imieniu pełnomocnika.
Informacje i dokumenty Wykonawca przesyła na adres e - mail: apiotrowska@jsw.pl. W tytule wiadomości Wykonawca podaje numer postępowania
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
---
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia o aukcji. 22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne

Uwagi:
Operator aukcji:
JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.
ul. Armii Krajowej 56
44-330 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl
Pomoc techniczna dla uczestników aukcji:
(+48) 71 787 35 34 helpdesk@logintrade.net

Kontakt:
12. Kontakt w sprawach formalnych
Wydział Zamówień i Umów (KWK Knurów-Szczygłowice):
Agnieszka Piotrowska - tel. 32 718 50 90, e - mail: apiotrowska@jsw.pl
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Osoby kontaktowe w sprawach technicznych:
Katarzyna Ptaszkowska tel. (32) 718 56 93; e - mail: kptaszkowska@jsw.pl
Adam Kula tel. (32) 718 54 22; e - mail: adkula@jsw.pl
Józef Dawiec tel. (32) 717 68 17; e - mail: jdawiec@jsw.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.