Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług konserwacji i serwisu urządzeń dźwigowych

Przedmiot:

Świadczenie usług konserwacji i serwisu urządzeń dźwigowych

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
ul. Okrzei 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
powiat: miński
tel. 25 756 49 00, fax 25 756 49 40, tel. 25 756 49 00 w. 144
piotr.radzikowski@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 25 756 49 00, f
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych)
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim (dalej: Zamawiający) zwraca się z zapytaniem ofertowym
i z zaproszeniem do składania ofert w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych, prowadzonym bez stosowania
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych na:
Świadczenie usług konserwacji i serwisu urządzeń dźwigowych w ilości 3 sztuk eksploatowanych
w budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i serwisu urządzeń dźwigowych w ilości
3 sztuk eksploatowanych w budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 oraz we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: Adm.-261-145/21

Składanie ofert:
IV. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę (wypełniony i podpisany formularz ofertowy) należy składać w terminie do dnia 24.11.2021 r.
do godz. 10.00 w wersji elektronicznej (podpisany skan dokumentu) na adres: piotr.radzikowski@minsk-
mazowiecki.sr.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Wymagania:
II. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
1. Kryterium wyboru oferty stanowi cena ryczałtowa brutto - 100 %.
2. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena musi uwzględniać wszelkie
koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca przedstawi
cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
4. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego tj. www.minsk-mazowiecki.sr.gov.pl.
2. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania niniejszego postępowania przed jego rozstrzygnięciem,
bez żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytułu.

Uwagi:
V. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
Strona 1 z 111. administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, ul. Okrzei
14, 05-300 Mińsk Mazowiecki reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu. Dane kontaktowe:
25 756 49 20, e-mail: sekretariat@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim jest Pan Paweł
Pogorzelski, e-mail: iod@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl;
3. dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia, oceny otrzymanej oferty oraz przeprowadzenia procedury wyboru
najkorzystniejszej oferty (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
4. odbiorcami Pani / Pana danych będą podmioty działające na podstawie umowy powierzenia danych
w imieniu administratora oraz podmioty publiczne, działające z mocy prawa;
5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku zawarcia umowy o udzielenie zamówienia
publicznego o czas niezbędny do jej wykonania; jeśli czynność nie doszła do skutku Zamawiający
przetwarza dane osobowe przez czas wymagany na archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji;
6. posiada Pani / Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
udział w postepowaniu jest dobrowolny;
8. administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami;
9. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, nie będą też podlegały profilowaniu.

Kontakt:
III. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
Pan Piotr Radzikowski, tel. 25 756 49 00 w. 144, e-mail: piotr.radzikowski@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.