Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
36z dziś
4310z ostatnich 7 dni
17316z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi doradcze

Przedmiot:

Usługi doradcze

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: VECOPAK Przemysław Źródlewski
Olsztyńska 6
12-130 Pasym
powiat: szczycieński
692702080
info@vecopak.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/79483
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Pasym
Wadium: ---
Nr telefonu: 692702080
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na usługi.
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.04.00-28-0007/21 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa VECOPAK dzięki wdrożeniu rekomendacji Strategii Wzorniczej.

Część 1
Usługi doradcze

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze polegające na:
1. Zaprojektowaniu worków o zwiększonej wytrzymałości i kreszowanej strukturze,
wykonanych z folii trójwarstwowej
Zakres usługi:
- określenie składu mieszanki tworzyw użytych do produkcji,
- wykonanie projektu ergonomicznego kształtu worka,
- zaprojektowanie wzoru gniecenia,
- zaprojektowanie rozwiązań funkcjonalnych worka - sposób umieszczenia i użycia tasiemki,
- określenie sposobu konfekcjonowania,
- przeprowadzenie badań produktu z użytkownikami końcowymi (produkt musi być zgodny z
User-Oriented-Design m.in. pod kątem ergonomii użytkowania oraz doznań sensorycznych).
Wynikiem usługi ma być projekt worków o zwiększonej wytrzymałości i kreszowanej strukturze, wykonanych z folii trójwarstwowej, dostępny w formie dokumentu elektronicznego zgodnego z zasadami standardu cyfrowego - w tym, co najmniej będzie to dokument opracowany w języku łatwym do czytania, z powiększoną i bez szeryfową czcionką z zastosowaniem odpowiedniego kontrastu między tekstem a tłem.
2. Zaprojektowaniu nowej marki
Zakres usługi:
- przeprowadzenie badań rynkowych pozwalających na zdefiniowanie propozycji wartości, misji
i wizji nowej marki,
- zdefiniowanie propozycji wartości i misji dla nowej marki na podstawie przeprowadzonych
badań,
- opracowanie pozycjonowania nowej marki,
- zaprojektowanie identyfikacji wizualnej dla nowej marki - opracowanie księgi marki (Brand
Book) dla nowej marki,
- stworzenie strategii komunikacji marki na bazie języka korzyści.
Wynikiem usługi ma być raport w formie elektronicznej zawierający w.w elementy dot. projektu nowej marki marki, BrandBook oraz strategia komunikacji marki. Dokument musi być zgodny z zasadami standardu cyfrowego - w tym, co najmniej będzie to dokument opracowany w języku łatwym do czytania, z powiększoną i bez szeryfową czcionką z zastosowaniem odpowiedniego kontrastu między tekstem a tłem.
3. Zaprojektowaniu papierowych i cyfrowych materiałów promocyjnych
Zakres usługi:
- przygotowanie projektów cyfrowych materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych - minimum 5 projektów w tym projekt reklamy internetowej i bannerów
- przygotowanie projektu materiałów drukowanych informacyjnych, promocyjnych - ulotek i kart produktowych (po 5 projektów) oraz katalogu produktowego obejmującego nową linię projektową (2 projekty),
Wynikiem realizacji usługi ma być projekt papierowych i cyfrowych materiałów promocyjnych, dostępny w formie dokumentu elektronicznego zgodnego z zasadami standardu cyfrowego - w tym, co
najmniej będzie to dokument opracowany w języku łatwym do czytania, z powiększoną i bez szeryfową czcionką z zastosowaniem odpowiedniego kontrastu między tekstem a tłem.
4. Zaprojektowaniu strony internetowej ze sklepem on-line
Zakres usługi:
Etap 1: Koncepcja w postaci szkiców architektury strony.
Etap 2: Projekt layoutu strony - układ graficzny, dobór fontów.
Etap 3: Copywriting.
Etap 4: Stworzenie całościowej makiety strony internetowej wraz ze sklepem internetowym,
- projekt treści na stronę w wersji polskiej i angielskiej
- strona musi być zaprojektowana w oparciu o czytelną architekturę portfolio, z uwzględnieniem
wymagań customer experience i service design, zbudowanie poprawnej architektury informacji,
czytelności i atrakcyjności interface'u i UX.
Wynikiem realizacji w/w usługi ma być dokument elektroniczny w oparciu o który firma wdrożeniowa będzie mogła przeprowadzić kompletny proces budowy oraz uruchomienia działającej strony internetowej zgodnej ze standardem WCAG 2.0.
5. Zaprojektowaniu systemu opakowań i kodu kolorystyki
Zakres usługi:
- zaprojektowanie systemu opakowań, w tym wzoru etykiet na produkt (2 rodzaje dla produktu
EKO i BIO) oraz opakowań zbiorczych (opakowanie małe i duże, dwa rodzaje opakowań -
odrębnie dla produktu EKO i BIO),
- zaprojektowanie kodu kolorystycznego produktów spójnego z nową marką produktową
Wynikiem usługi ma być dokument w formie elektronicznej zawierający w/w elementy, który ma być zgodny z zasadami standardu cyfrowego - w tym, co najmniej będzie to dokument opracowany w języku łatwym do czytania, z powiększoną i bez szeryfową czcionką z zastosowaniem odpowiedniego kontrastu między tekstem a tłem.
6. Opracowaniu metodyki zarządzania procesem wzorniczym
Zakres usługi:
- Przeprowadzenie analizy procesów wewnętrznych pod kątem wdrożenia zarządzania
wzornictwem,
- Wybór i dostosowanie metodologii zarządzania wzornictwem adekwatnej dla firmy VECOPAK,
- Wykonanie opisu i schematu procesu zarządzania w oparciu o opracowaną metodę, w tym
opisanie procedur badania trendów i potrzeb odbiorców, analizy benchmarków, rozwijania
produktów z wykorzystaniem wzornictwa.
Wynikiem usługi ma być raport w formie elektronicznej zawierający w/w zagadnienia oraz dokument modelowego procesu wzorniczego w firmie. Dokument musi być zgodny z zasadami standardu cyfrowego - w tym, co najmniej będzie to dokument opracowany w języku łatwym do czytania, z powiększoną i bez szeryfową czcionką z zastosowaniem odpowiedniego kontrastu między tekstem a tłem.
Zamawiający zastrzega konieczność przeprowadzenia min. 3 spotkań konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego. Szacowany czas jednego spotkania konsultacyjnego to 4h. Dopuszcza się również zdalną formę spotkania.
Wykonawca akceptuje, że w ramach wynagrodzenia za wykonane usługi określone w zapytaniu ofertowym przekaże Zamawiającemu prawa majątkowe i prawa zależne do wszelkich utworów powstałych w związku z przeprowadzeniem usług doradczych i opracowaniem raportów oraz projektów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia dokumentów powstałych w wyniku realizacji niniejszej usługi znakiem Funduszy Europejskich, barwami Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem Unii Europejskiej, zgodnie z ,,Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji" dostępnym do pobrania na stronie: https://www.polskawschodnia.gov.pl
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, nazwy własne, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

CPV: 72221000-0, 72413000-8, 79342000-3, 79410000-1, 79822500-7

Dokument nr: 2021-31074-79483

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-11-24

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
szczycieński
Gmina
Pasym
Miejscowość
Pasym

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunek posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - nie mniej niż łącznie 5 niżej wymienionych usług doradczych:
1) Zaprojektowanie nowej marki produktu min. 2 usługi
2) Zaprojektowanie strony internetowej ze sklepem on-line min. 1 usługa
3) Opracowanie metodyki zarządzania procesem wzorniczym min. 2 usługi
Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu - załącznik nr 4 do zapytania, który Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania dokumentów potwierdzających wykazane powyżej doświadczenie, np. referencji i innych dokumentów wystawionych przez podmiot na rzecz którego te usługi były wykonywane, z których będzie jednoznacznie wynikać spełnienie w/w warunku.
W przypadku, gdy po wezwaniu Wykonawcy do złożenia dokumentów jak powyżej okaże się że nie spełnia on warunków udziału w postępowaniu, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, a Zamawiający będzie uprawniony do wyboru Wykonawcy, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
4. Z treści załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów, mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunków jak wyżej, wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca te warunki spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum) muszą wykazać, że każdy z uczestników konsorcjum spełnia w określony sposób wymagania zamawiającego, tworząc całościowo obraz wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-11-17
Data ostatniej zmiany
2021-11-17

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Kryteria oceny ofert: Cena brutto - 100 %
2. Liczba punktów w kryterium ,,Cena brutto" będzie przyznawana według wzoru zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Magdalena Maruszewska
tel.: 692702080
e-mail: info@vecopak.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.