Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: 12 61-98-120, 12 61-98-121
Klaudia.Wszolek.krakow@rdos.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 12 61-98-12
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1) Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ,,Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 (remont obiektów piętrzących - zastawek) na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. ,,Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód" w ramach działania 2.4 Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.";
II. Przedmiot zamówienia. Termin oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ,,Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 (remont obiektów piętrzących - zastawek) na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. ,,Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód" w ramach działania 2.4 Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020."
3. Rodzaj zamówienia:dostawa
5. Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zapytania.

CPV: 71247000-1

Dokument nr: ST-I.082.9.2021

Otwarcie ofert: 3) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 23.11.2021r. o godz. 10:00;

Składanie ofert:
VI. TERMIN SKŁADANIA
1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2021r. do godz. 09:30

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 3 tygodni od podpiania umowy

Wymagania:
2) Niniejsze postępowanie jest współfinansowane z projektu: POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. ,,Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód" w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zadanie wg HRP nr III.1. pn. ,,Wydatki związane z zarządzaniem projektem", zwanego dalej Projektem.
III. Dokumenty składane wraz z ofertą
1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia wraz z ofertą: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z ofertą: Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wymóg powyższy ma zastosowanie odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
3) Zamawiający nie wezwie do złożenia dokumentów, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaże w oświadczeniu, dane umożliwiające dostęp do tych środków;
IV. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej do komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami.
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat.krakow@rdos.gov.pl
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.
3. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania. Dokonaną zmianę treści Zapytania Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej prowadzonego postępowania.
V. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu;
3) Oferta oraz wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę w toku postępowania powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych, umowy, uchwały lub prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa;
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) - powinni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie w ofercie, z którego wynika, którą część zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z treścią formularza oferty - załącznik 2 do Zapytania);
6) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie pisemnej zeskanowanej.
7) Cena podana w ofercie częściowej powinna zawierać wszelkie koszty poniesione w celu należytego i pełnego wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentach zamówienia. Cena powinna również uwzględniać podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia;
8) Cena powinna być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich;
9) Wszystkie wartości określone w formularzu oferty powinny być podane do 2. miejsca po przecinku zgodnie z zasadami matematycznego zaokrąglania, tj. ,,5" na 3. miejscu po przecinku - zaokrąglenie w górę, a poniżej ,,5" - zaokrąglenie w dół;
10) Do podanej ceny Wykonawca doliczy podatek VAT (nie dotyczy Wykonawcy zagranicznego); ocenie będzie podlegała cena oferty wraz z podatkiem VAT;
11) Cena oferty brutto powinna być podana liczbowo i słownie;
12) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu dolicza do przedstawionej w niej ceny kwotę podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, a także stawkę podatku, która według wiedzy Wykonawcy, będzie miała w tym wypadku zastosowanie.
13) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp (informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, a także informacje o cenach lub kosztach zawartych w ofertach);
14) Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności;
15) W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Na platformie, w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
4) Wykonawca będzie związany złożoną przez siebie ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni.
VII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag kryteriów i sposobu oceny ofert.
Opis stosowanych kryteriów oraz sposób oceny ofert: kryterium Cena 100 %
zasady przyznawania punktów w kryterium ,,cena brutto" (C):
-Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentami zamówienia. Cena wskazana w formularzu oferty oceniana będzie w następujący sposób:
-o P - suma punktów za kryterium ,,cena"
-Cn - najniższa zaoferowana w postępowaniu
-Cb - cena badanej oferty
-Zamawiający w ramach tego kryterium przyzna maksymalnie 100 pkt.

16) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze;
17) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem;
18) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
VIII. Informacje dodatkowe.
1) Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postepowania środków odwoławczych od decyzji Zamawiającego, podejmowanych w ramach postepowania o udzielenie zamówienia.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia/złożenia wyjaśnień do oferty. Uzupełnienie/wyjaśnienie oferty nie może prowadzić do zmiany jej warunków. Uzupełnienie/wyjaśnienie powinno być dokonane w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
4) Zamawiający zastrzega możliwość wporwadzenia zmian nieistotnych do umowy a także zmian o charakterze istotnym:
a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy:
i. zmiana wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego Projektu lub umowy o dofinansowanie Projektu a także w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia wykonywania robót budowlanych nad którymi nadzór sprawuje Wykonawca, w tym z uwagi na: udzielenie wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych lub wydłużenia procedury wybory wykonawcy robót budowlanych - Wykonawcy zwiększenie wynagrodzenia w takiej sytuacji nie przysługuje. Konieczność wprowadzenia zmian zostanie stwierdzona protokołem konieczności podpisanym przez obie Strony zawierającym uzasadnienie faktyczne dla wprowadzenia zmiany oraz wskazanie okresu o jaki nastąpić ma wydłużenie terminu.
ii. zmiana wynika z konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie przed zawarciem niniejszej umowy danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów. Wykonawcy zwiększenie wynagrodzenia w takiej sytuacji nie przysługuje. Konieczność wprowadzenia zmian zostanie stwierdzona protokołem konieczności podpisanym przez obie Strony zawierającym uzasadnienie faktyczne dla wprowadzenia zmiany oraz wskazanie okresu o jaki nastąpić ma wydłużenie terminu.

b) zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy:
i. zmiany kolejności i terminów szczegółowych wykonywania przedmiotu umowy wskazanych w harmonogramie,
ii. zmiana wynika z konieczności wprowadzenia zmian w pierwotnych założeniach przedmiotu umowy z uwagi na zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót budowlanych a związanych funkcjonalnie z doborem rozwiązań projektowych. Konieczność wprowadzenia zmian zostanie stwierdzona protokołem konieczności podpisanym przez obie Strony zawierającym uzasadnienie faktyczne dla wprowadzenia zmiany.
iii. w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług;
iv. w przypadku gdy z przyczyn technicznych, społecznych, sytuacji pogodowej, nie jest możliwe wykonanie poszczególnych czynności celem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, lub gdy od wyniku działania innych podmiotów, nie związanych z realizacją niniejszego przedmiotu umowy oraz Zamawiającego uzależnione jest wykonanie należycie przedmiotu niniejszej umowy;
v. w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia lub zmian i wytycznych instytucji przyznających środki na dofinansowanie na nowe projekty.
c) zmiany organizacji spełniania świadczenia:
i. zmiany zasad dokonywania odbiorów - w szczególności zmiany sposobu dokumentowania dokonywania odbiorów lub ich częstotliwości, jeśli nie wpłynie to na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami lub wynika z zaleceń/ wytycznych związanych z realizacją Projektu,
ii. zmiany zasad dokonywania płatności wynagrodzenia - jeśli nie wpłynie to na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami lub wynika z zaleceń/ wytycznych związanych z realizacją Projektu,

5) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto.

Uwagi:
6) Ochrona danych osobowych.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - zwanego dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych, w tym wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną, członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną, osobą fizyczną skierowana do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - zwanych dalej ,,osobami fizycznymi", jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, tel. +48 12 61-98-120;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych Zamawiającego następuje za pomocą adresu e-mail: sekretriat.krakow@rdos.gov.pl;
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ,,Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 (remont obiektów piętrzących - zastawek) na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. ,,Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód" w ramach działania 2.4 Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.", nr ref.: ST-I.082.9.2021 prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego;
4) odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
5) dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez osoby fizyczne danych osobowych dotyczących bezpośrednio tych osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) osoby fizyczne posiadają:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 RODO). W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO)*;
c) prawo żądania (na podstawie art. 18 RODO) od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Muzeum Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO
9) osobą fizycznym nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
5. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:
a) w sprawach merytorycznych wyjaśnień udziela: Klaudia Wszołek od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 - 16:00, email: Klaudia.Wszolek.krakow@rdos.gov.pl,
b) w sprawach formalnych wyjaśnień udziela: Agnieszka Gębiś od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 - 16:00, email: agnieszka.gebis@kancelaria-gebis.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.