Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa kompleksowa sprzedaży paliwa gazowego

Przedmiot:

Usługa kompleksowa sprzedaży paliwa gazowego

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Solec Kujawski
ul. Leśna 64
86-050 Solec Kujawski
powiat: bydgoski
tel. (52) 387 14 71, 52 323 18 87,52 323 98 42, (52) 387 13 05, (52) 323 18 80, faks: 52 387-13-05
solec-kujawski@torun.lasy.gov.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Solec Kujawski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (52) 387 14 71,
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa kompleksowa sprzedaży paliwa gazowego dla Nadleśnictwa Solec Kujawski w 2022 r.
Zapytanie ofertowe
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021 Nadleśniczego
Nadleśnictwa Solec Kujawski z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielania
i ewidencji zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane
w Nadleśnictwie Solec Kujawski, które zamieszczono na stronie BIP Nadleśnictwa Solec
Kujawski.
Nadleśnictwo Solec Kujawski.
zaprasza do złożenia oferty na:
2. Opis przedmiotu zamówienia:
,,Usługa kompleksowa sprzedaży paliwa gazowego dla Nadleśnictwa Solec Kujawski",
od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę paliwa gazowego (sprzedaż oraz
świadczenie usług dystrybucji, tj. świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego przez
operatora systemu dystrybucyjnego, do którego przyłączony jest Zamawiający) do siedziby
Nadleśnictwa Solec Kujawski, przy Ul. Leśnej 64 w Solcu Kujawskim, 86-050 Solec Kujawski
(przyłącza do biura nadleśnictwa i do ośrodka szkoleniowo-edukacyjnego).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego).

Dokument nr: SA.270.3.39.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 listopada 2021 r. o godz.
08:30 w Nadleśnictwie Solec Kujawski, adres: Ul. Leśna 64, 86-050 Solec Kujawski, pokój nr:
1 (Sekretariat w przypadku ofert elektronicznych) lub pokój nr 10 (Sala narad w przypadku
ofert tradycyjnych).

Specyfikacja:
4. Miejsce i sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
NADLEŚNICTWO SOLEC KUJAWSKI, Ul. Leśna 64, 86-050 Solec Kujawski, Kontakt
telefoniczny: numer tel.: 52 387-14-71, numer faksu: 52 387-13-05, adres poczty
elektronicznej: e-mail: solec-kujawski@torun.lasy.gov.pl.

Składanie ofert:
Zamawiający dopuszcza także przesyłanie faktur tradycyjnych drogą elektroniczną na adres
e-mail: solec-kujawski@torun.lasy.gov.pl.
Ofertę należy złożyć do dnia 24 listopada 2021 roku, do
godz. 08:00 w Nadleśnictwie Solec Kujawski, adres: Ul. Leśna 64, 86-050 Solec Kujawski,
pokój nr: 1 (Sekretariat nadleśnictwa).

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (12 miesięcy).

Wymagania:
2.2. Wszystkie materiały potrzebne do wykonania usługi, będącej przedmiotem zapytania
ofertowego zapewnia Wykonawca na swój koszt. Cena materiałów powinna być wliczona do
wynagrodzenia Wykonawcy.
2.3. Wykonawca po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym może odbyć wizję lokalną.
2.4. Wykonawca wykona usługę, będącą przedmiotem zapytania ofertowego zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przy użyciu sprzętu,
urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom
i standardom.
2.5. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy dostęp do układu pomiarowego oraz
instalacji gazowej w dni robocze (weekendy do uzgodnienia z Nadleśniczym)
w godzinach 7.00 - 16.00 (inne godziny do uzgodnienia z Nadleśniczym).
2.6. Zasady odpowiedzialności - zgodnie z zapisami umowy (załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego) oraz Ogólnymi Warunki Umowy (OW11) kompleksowej dostarczania paliwa
gazowego, będącej załącznikiem do tej umowy.
2.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2.8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy
żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie także prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest legitymowanie się uprawnieniami do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie obrotu oraz dystrybucji gazu, posiadanie umowy na
świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajdują się obiekty
zamawiającego, zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce.
Jeżeli nie zajdą okoliczności uzasadniające unieważnienie postępowania, Zamawiający
wybiera ofertę najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w zapytaniu ofertowym. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej, gdyż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający podejmuje
negocjacje z wykonawcami, którzy złożyli oferty równorzędne, w celu uzyskania
korzystniejszej ceny zamówienia.
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta
niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która przeznaczona została na sfinansowanie
zamówienia, a zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny
najkorzystniejszej oferty po konsultacji z kierownikiem zamawiającego; udzielenie zamówienia
lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie
leży w interesie zamawiającego; wpłynęła jedna oferta od wykonawcy, który wcześniej
wykonywał zamówienie z nienależytą starannością dla zamawiającego; innych powodów
leżących po stronie zamawiającego bez podania przyczyny.
5. Kryteria wyboru ofert:
1. Cena-100%
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.
6. Sposób przygotowania oferty: Oferta (Wypełniony i podpisany formularz ofertowy
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego) winna zawierać:
6.1. Nazwę firmy i adres składającego ofertę;
6.2. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, tj.:
6.2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.2.2. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu (legitymowanie się uprawnieniami do prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie obrotu oraz dystrybucji gazu, posiadanie umowy na świadczenie usługi dystrybucji
paliwa gazowego na obszarze, na którym znajdują się obiekty zamawiającego, zawartej
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce - z umowy tej powinno wynikać, że
Wykonawca posiada aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz że
Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucyjnej lub posiada aktualną koncesję w zakresie
dystrybucji gazu ziemnego).
Inne dokumenty:
6.2.3. Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się
0 wspólne udzielenie zamówienia;
6.2.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę składa pełnomocnik.
Pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
6.2.5. Parafowany wzór umowy (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
6.3 Cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym
1 umową.
6.4 Warunki rękojmi/gwarancji (jeżeli są wymagane): zgodnie z umową.
6.5 Termin ważności oferty: 14 dni.
6.6 Warunki płatności: zgodnie z umową.
Rozliczenie za dostarczony gaz oraz jego dystrybucję będzie się odbywać na podstawie
realnego zużycia wynikającego z odczytów układu pomiarowego, dokonywanych co miesiąc
oraz na podstawie stawek (cen jednostkowych) wskazanych w formularzu ofertowym, chyba
że nastąpią prawem i umową zmiany w tym zakresie (wtedy z uwzględnieniem tych zmian).
Zapłata następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14
dni od jej dostarczenia Zamawiającemu Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie faktur elektronicznych.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką
firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
8. Zamawiający dopuszcza składanie/a* ofert drogą elektroniczną
(elektroniczna kopia dokumentów przygotowanych uprzednio w formie papierowej bez
konieczności podpisywania ofert kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
Oferty złożone drogą elektroniczną na adres solec-
kujawski@torun.lasy.gov.pl, pokój nr: 1 (Sekretariat) będą na bieżąco (w nienaruszalnym
stanie, czyli bez otwierania plików) przekazywane Przewodniczącemu komisji przetargowej,
który o wskazanej godz. 08:30 rozpocznie wydruk ofert złożonych elektronicznie i wraz
z komisją dokona publicznego otwarcia ofert.
Wykonawcy zostaną zawiadomieni pocztą elektroniczną o wyborze najkorzystniejszej oferty.
10. Informacje dodatkowe:
10.1. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania
umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego - Zamawiający wybierze
ofertę sklasyfikowaną jako następną według ustalonych kryteriów.

Kontakt:
Dodatkowych informacji dotyczących procedury oraz przedmiotu zamówienia udziela:
- Magda Białkowska (Sekretarz), pokój nr 15, tel. 52 387 14 71, 52 323 98 40, email
magda.bialkowska@torun.lasy.gov.pl.
- Adrian Pietrzak (postępowanie) pokój nr 17, tel.: 52 387-14-71, 52 323 18 87, email
adrian.pletrzak@torun.lasy.gov.pl
- Anna Matysek (przyłącze do biura nadleśnictwa), tel. 52 387 14 71, 52 323 98 42, email:
anna.matysek@torun.lasy.gov.pl.
- Mirosław Wołodko (przyłącze do ośrodka szkoleniowo-edukacyjnego), tel. 692 436 078
email: miroslaw.wolodko@torun.lasy.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.