Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego

Przedmiot:

Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Ustce
ul. Dunina 24
76-270 Ustka
powiat: słupski
Telefon: (059) 814 60 44 Fax: (059) 814 42 57
urzad@ustka.ug.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Ustka
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: (059) 814 6
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż monitoringu wizyjnego na terenie muszli koncertowej w Rowach Gmina Ustka
ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty
określonej w art. 2 pkt. 1 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający, Gmina Ustka zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130.000zł. na: ,,Dostawę i montaż monitoringu
wizyjnego na terenie muszli koncertowej w Rowach Gmina Ustka". Zamówienie jest
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i
Morze", w ramach Priorytetu 4 ,,Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej",w zakresie
,,Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub
terytorialnie związanych z działalnością rybacką".
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje dostawę wraz montażem i konfiguracji sprzętu monitoringu wizyjnego
na terenie muszli koncertowej w Rowach Gmina Ustka.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w ramach Priorytetu 4 ,,Zwiększenie zatrudnienia i
spójności terytorialnej", w zakresie ,,Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością
rybacką".
2. Planowane zamówienie obejmuje dostawę, montaż i konfigurację systemu monitoringu
wizyjnego Full HD, w skład którego wchodzi:
Kamery o parametrach - 4szt.:
? rodzaj przetwornika: 1/2.8" ps cmos,
? ilość pikseli: 2mpx,
? rozdzielczość: 1920 x 1080,
? kąt widzenia: h: 106°, v: 56°,
? ogniskowa obiektywu: 2.8 mm,
? zasięg promiennika ir: do 30 metrów,
? funkcje: agc, blc, hlc, wdr, 3dnr, smart ir, roi, aes, awb,
? mechaniczny filtr podczerwieni,
? funkcje inteligentne,
? funkcja dzień/noc,
? klasa szczelności: ip67,
?zasilanie: dc12v i poe (802.3af).
Rejestrator o parametrach:
? 4 kanałowy rejestrator sieciowy nvr
? procesor quad-core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie
? h.265/h.264/mjpeg podwójny strumień kodowania
? nagrywanie max. 4 kamer ip@8mpx,6mpx,5mpx,4mpx,3mpx,1080p,1.3mpx,720p, max.
bitrate 80 mbps
? synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów
? jednoczesna praca wyjść hdmi 4k i vga
? zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)
? wyszukiwanie kamer ip w sieci, obsługa ptz przez sieć
? zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
? inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie
przedmiotów, detekcja twarzy, detekcja audio, liczenie osób
? obsługa 1 dysku sataiii max. 6tb, 2 porty usb2.0, wejście i wyjście audio
? wbudowany web serwer, obsługa przez cms (dss/smart pss/bcs manager), dmss, aplikacja
mobilna bcs (ios, android), p2p
Dysk twardy - wewnętrzny, standardowy (nośnik magnetyczny), format szerokości - 3,5 cali
? pojemność dysku - 2tb
? interfejs - sata 6 gb/s
? szybkość interfejsu dysku - 600 mb/s
? pojemność pamięci podręcznej - 64 mb
? odporność na wstrząsy - praca 30g / spoczynek 350g
? średni czas między uszkodzeniami (mtbf) - 1000000 h
? stopa błędów przy odczycie - 1:10e14
? głośność w czasie pracy - 2.2 b
? głośność w czasie spoczynku - 2.1 b
? zasilanie - 12v dc
? pobór mocy (praca/spoczynek) - 5,6/0,5 wat
Router LTE
? najnowszy stacjonarny router LTE
? interfejs WLAN 802.11ac (maks. 786 Mbps) lub 4 gigabitowych portów LAN
? połączenie o prędkości transferu do 300 Mbps w sieci LTE 6-tej kategorii.
Sprzęt dostarczony ma być fabrycznie nowy, zapakowany fabrycznie, niepolizingowy.

Dokument nr: IG.703.107.2021.AL

Składanie ofert:
6. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
Termin na złożenie oferty : do dnia 23 listopada 2021r do godz. 1200
13. Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Gmina Ustka,
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, z dopiskiem ,,DOSTAWA i montaż monitoringu wizyjnego na
terenie muszli koncertowej w Rowach Gmina Ustka". Oferty należy składać do dnia:
23 listopada 2021r. do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Ustka,
ul. Piotra Dunina 24, 76-270 Ustka Biuro Obsługi Interesanta. Dopuszcza się również
przesłanie Oferty na adres e.mail: a.lachowicz @ustka.ug.gov.pl bądź za pomocą faxu
na nr: 059/814 42 52.
14. Za datę doręczenia oferty liczy się datę jej wpływu do biura Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin dostawy i montażu: do 30 listopada 2021r.

Wymagania:
4. Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiące licząc od dnia dostawy
urządzeń.
5. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych lub częściowych.
Opis sposobu obliczania ceny.
a. Wykonawca przedstawi cenę za realizację zamówienia w sposób określony w Formularzu oferty,
stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia, w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
b. Wskazana cena za realizację przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, bez których wykonanie przedmiotu byłoby
niemożliwe, w tym podatek VAT.
c. Do przedmiotu zamówienia zastosowanie ma stawka podatku od towarów i usług VAT
w wysokości 23%.
d. Cena musi był podana cyfrowo w PLN i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w niniejszej specyfikacji oraz oferuje wykonanie roboty budowlanej objętej zamówieniem za
najniższą cenę - uzyskała najwyższą możliwą liczbę punktów (100) wyliczoną według powyższego
wzoru.
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest
cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym
osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w
jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z
postępowania zgodne w treści z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego. Informacje zawarte w
oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym,
postępowanie zostanie unieważnione.
Odrzuceniu podlegają oferty:
1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2. złożone przez Wykonawcę niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
3. złożone przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań
osobowych lub kapitałowych,
4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Zamawiający dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie
wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków
powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
5. Wzór Formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo w
oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w
ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz
podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed
upływem terminu otwarcia ofert.
11. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego;
b. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
c. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty
pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie;
d. Opis oferowanych urządzeń umożliwiający weryfikację wymaganych parametrów.
12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
15. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje.
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść
oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy.
16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia,
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w
zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać
nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.
17. Oferta złożona po terminie składania ofert, niezwłocznie zostanie zwrócona Wykonawcy.

Uwagi:
Opis kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowi cena oferty brutto - waga kryterium 100%.
2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocenie
zostanie poddana cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia obliczona przez
Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana
w Formularzu oferty. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego
wzoru:
C = Cn/Cb x 100
gdzie:
C - ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
Cn - najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu
Cb - cena brutto badanej oferty

Kontakt:
18. Zamawiający wyznacza Agatę Lachowicz (telefon; 59 815 24 52 e-mail:
a.lachowicz @ustka.ug.gov.pl ) do udzielania informacji oferentom w sprawie niniejszego
zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym z jego etapów bez
podania przyczyn.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 45 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.