Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac elektro-montażowych

Przedmiot:

Wykonanie prac elektro-montażowych

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. Kopalniana 11
59-101 Polkowice
powiat: polkowicki
(+48) 76 847 12 70
tomasz.walczak@mercus.com.pl
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=476642
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: (+48) 76 847 12 70
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Baza CZB Lubin - Modernizacja hal stalowych i rozbudowa na potrzeby Magazynu Centralnego Rdzeni Geologicznych KGHM PM S.A. - oświetlenie magazynu.
Opis postępowania Mercus Logistyka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac elektro-montażowych związanych z modernizacją oświetlenia w budynku magazynowym w Lubinie Ul. M. Skłodowskiej-Curie 174.
Przewidywany zakres prac budowlanych do wykonania:
a) Roboty demontażowe - demontaż elementów rozdzielnicy elektrycznej, starych opraw oświetleniowych, osprzętu i przewodów instalacji oświetleniowej
b) Roboty montażowe:
- montaż rozdzielnicy elektrycznej
- montaż nowych opraw typu LED w hali magazynowej (60 szt.) ,
- montaż nowych opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (18 szt.),
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej (prowadzenie, w korytkach, rurkach i podtynkowe),
- montaż osprzętu (puszki/ łączniki itp.)
- montaż pożarowych wyłączników prądu
- pomiary elektryczne
- roboty odtworzeniowe budowlane
Grupa asortymentowa
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: MERCUS/TT/21/84708

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=476642

Data i godz. zakończenia czasu na składanie ofert 2021-11-23 13:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2021-11-18 13:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=476642

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie są w sporze sądowym z KGHM Polska Miedź S.A. lub spółką zależną oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że KGHM Polska Miedź S.A. lub spółce zależnej przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §11 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
f)
Zamawiający zastrzega możliwość:
- zmiany lub odwołania postępowania w sprawie zamówienia (przetargu),
- zmiany lub odwołania warunków udziału w postępowaniu, o czym powiadomi Oferentów niezwłocznie po wprowadzeniu zmian lub o odwołaniu warunków,
- unieważnienia lub zamknięcia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny,
- przeprowadzenia aukcji elektronicznej i/lub negocjacji jako dogrywki.
Dodatkowo:
o Warunkiem otrzymania materiałów niezbędnych do przygotowania oferty (Rysunki, Przedmiar i innych przygotowanych przez Zamawiającego) jest przesłanie przez Platformę SWZ, skanu podpisanego ,,OŚWIADCZENIA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI", dostępnego poniżej jako Załącznik nr 6 dla Oferentów.
o Wizja lokalna na obiekcie możliwa jest po wcześniejszym umówieniu terminu.
Z uwagi na zaistniałą sytuację pandemii wizja lokalna nie jest warunkiem bezwzględnym udziału w postępowaniu, jednak brak uwzględnienia do wyceny robót możliwych do ustalenia podczas jej przeprowadzenia nie stanowi podstaw do występowania z roszczeniami wobec Zamawiającego w terminie późniejszym.
o Ofertę należy sporządzić w oparciu o udostępnione przez Zamawiającego materiały, przeprowadzoną wizję lokalną (nie jest bezwzględnie wymagana) i ogólną wiedzę techniczną.
o ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE ZAMIENNIKÓW OPRAW, innych niż oprawy w projekcie - z jednoczesnym zastrzeżeniem zachowania podstawowych parametrów ich odpowiedników
o Termin związania Wykonawców z ofertą wynosi 60 dni.
o Ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez analizę ceny ryczałtowej netto.
o Do oferty należy dołączyć:
a) kosztorysy wykonane zgodnie z przedmiarami robót wraz z zestawieniem materiałów (do postępowania wystarczy forma elektroniczna kosztorysu w pliku pdf lub kopia potwierdzonego przedmiaru). Wybrany w postępowaniu wykonawca, po jego zakończeniu zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu w formie pliku ath.
b) referencje (minimum 3) od firm dla których Wykonawca wykonał zlecenia o podobnym zakresie i wartości. Podana wartość dotyczy prac prowadzonych w ramach współpracy z jedną firmą. Nie dopuszcza się łączenia poszczególnych kwot od różnych Zamawiających.
c) wykaz osób dozoru technicznego
d) polisa (skany), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość polisy nie może być niższa niż 100 000,00 zł., (Organizator postępowania nie dopuszcza łączenia polis od różnych towarzystw ubezpieczeniowych) i powinna obowiązywać min. do końca miesiąca realizacji zadania.
f) pozostałe oświadczenia stanowiące - załączniki do postępowania
Postanowienia umowy/ zlecenia Po zakończeniu postępowania Zamawiający udzieli Zlecenia/podpisze Umowę na realizację przedmiotu zamówienia. Złożenie oferty w postępowaniu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w założeniach technicznych do postępowania i warunkach udziału w postępowaniu, warunkach zakupu Zamówienia.
o Termin Realizacji: 15.01.2022 r.
o GWARANCJA:
60 miesięcy (5 lat) na oprawy oświetleniowe oświetlenia podstawowego
36 miesięcy (3 lata) na pozostałe elementy i roboty budowlano-montażowe
o Płatność 60 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury.
o Miejsce realizacji zamówienia: Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 174.
Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy/Zlecenia, w wysokości 6% ceny brutto , w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty uzyskania informacji o wygranym postępowaniu oraz przed wystawieniem Zlecenia.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zamawiający dopuszcza następujące formy zabezpieczenia:
a) w pieniądzu,
b) poręczenie bankowe,
c) gwarancja bankowa,
d) gwarancja ubezpieczeniowa.
W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej (wpłata na konto Zamawiającego) Zamawiający złoży zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku w Santander Bank Polska S.A. II Oddział w Polkowicach 41 1090 2109 0000 0001 1446 2988.
a. Zabezpieczenie zwracane Wykonawcy jest powiększone o uzyskane od rachunku bankowego odsetki, naliczone od dnia następującego po dniu wpłaty zabezpieczenia (zaksięgowaniu) na celowym rachunku bankowym Spółki, do dnia poprzedzającego dzień przekazania na rachunek bankowy Wykonawcy,
b. wpłacone zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z naliczonymi odsetkami podlega zwrotowi na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i/lub uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną (potwierdzone protokolarnym odbiorem),
c. roszczenia Zamawiającego będą realizowane przez dokonanie potrącenia należności (z tytułu nienależytego wykonania umowy) z kwoty kaucji zatrzymanej wraz z otrzymanymi odsetkami bankowymi. Oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu wymaga formy pisemnej,
d. wykonawca może zmieniać formy wniesionego zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy. Zmiana taka może nastąpić za pisemnym porozumieniem pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego (forma pieniężna zamieniona na niepieniężną i odwrotnie).
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy/zlecenia w formie niepieniężnej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, przed wystawieniem Zlecenia przez Zamawiającego, oryginały gwarancji/poręczeń bankowych na wartość 6% wartości brutto umowy.
Przedmiotowe gwarancje (ubezpieczeniowe, bankowe) lub poręczenia bankowe winny być wystawione na kwotę stanowiącą 6% wartości brutto umowy oraz na okres co najmniej o 30 dni dłuższy niż okres realizacji przedmiotu umowy, zakończony protokolarnym odbiorem przedmiotu umowy uznanego za należycie wykonany.
W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci niepieniężnej (oryginały dokumentów w postaci papierowej wystawione przez uprawnione do ich wystawienia instytucje), sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem powinny zawierać w swej treści:
a. nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji Zamawiającego, gwaranta/banku udzielającego gwarancji oraz wskazania ich siedzib,
b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją oraz dokładne określenie nazwy przedmiotu umowy,
c. kwotę zabezpieczenia,
d. termin ważności gwarancji,
e. oświadczenie, że gwarant przyjmuje nieodwołalną i osobistą gwarancję,
f. zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej, nieodwołalnej zapłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Jeżeli w toku realizacji umowy z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu wynagrodzenie Wykonawcy, ma on odpowiednio prawo domagania się zwrotu części zabezpieczenia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia lub obowiązek uzupełnienia wniesionego zabezpieczenia w terminie 14 dni od wezwania.
Gwarancja/poręczenie bankowe zostaną zwrócone/zwolnione przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i/lub uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną (potwierdzone protokolarnym odbiorem).
Na czas trwania gwarancji Wykonawca w terminie 15 dni od daty odbioru końcowego robót przedłoży ubezpieczenie bankowe, gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową na kwotę w wysokości 6% wartości brutto umowy, na rzecz Zamawiającego, tytułem zabezpieczenia realizacji gwarancji.
14. W przypadku niedostarczenia ubezpieczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej Zamawiający zatrzyma z wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwotę w wysokości 6% wartości brutto umowy na czas trwania gwarancji. Po upływie okresu gwarancji przedmiotowa kwota zostanie zwrócona Wykonawcy wraz z odsetkami w wysokości jak dla lokat długoterminowych w Santander Bank Polska S.A., na konto podane przez Wykonawcę .
Prace należy wykonać w sposób zabezpieczający normalne funkcjonowanie obiektów na terenie Bazy Mercus Logistyka w miejscu prowadzenia robót.
Całość prac należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z Warunkami technicznymi oraz przepisami i wymogami branżowymi z wykorzystaniem materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia.
Wykonawca oświadcza, że pracownicy Wykonawcy posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych co do rodzaju wykonywanej pracy oraz odbyli instruktaż stanowiskowy.
Prace należy wykonać we współpracy ze służbami utrzymania ruchu, ścisłych informacji udzieli i dokona ustaleń roboczych: Specjalista ds. budowlanych Tomasz Walczak tel. 607-104-824
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
Nazwa
Załącznik 1_Oświadczenie Wykonawcy.pdf
Załącznik 2_Warunki_zakupów_Zamówienia.pdf
Załącznik 3_Ogólne warunki realizacji i rozliczeń-Zam_Zlec.pdf
Załącznik 4_Oświadczenie Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych.pdf
Załącznik 5_Oświadczenie o wizji lokalnej..pdf
Załącznik 6_Oświadczenie o zachowaniu poufności..pdf
Załącznik 7_Wykaz zrealizowanych prac..pdf
Załącznik 8_Wykaz osób dozoru technicznego..pdf
Załącznik 9_Zestawienie proponowanych zamienników.pdf

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Tomasz
Nazwisko: Walczak
Ulica: ul. Kopalniana 11
Miejscowość: Polkowice
Kod pocztowy: 59-101
Email: tomasz.walczak@mercus.com.pl
Telefon: (+48) 76 847 12 70

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.