Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Przedmiot:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
ul. T. Kościuszki 4
62-010 Pobiedziska
powiat: poznański
tel.: 61 8977 100; fax.: 61 89 77 124
budownictwo@pobiedziska.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Pobiedziska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 61 8977 100; f
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla
zadania inwestycyjnego pn:
,,Przebudowa/budowa hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach
przy Ul. Różanej 4, działka nr 4/20, 4/24, 4/34 ark. nr 28" w ramach zadania
Modernizacja obiektów użyteczności publicznej - Biblioteka, POK, OSiR -
modernizacja obiektów kulturalnych i Sportowych.
Oferta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia - zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień, opinii, pozwoleń,
pozwolenia na budowę oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla zadania
inwestycyjnego pod nazwą:
,,Przebudowa/budowa hali sportowej w Pobiedziskach przy Ul. Różanej 4, działka nr
4/20, 4/24, 4/34, ark. nr 28",
zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U z 2020 poz. 1333 ze
zm.), aktami wykonawczymi do w/w ustawy, wytycznymi zawartymi w branżowych
przepisach szczegółowych, obowiązującymi Normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).
IV. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Główny przedmiot zamówienia wg kodów CPV dla zadania:
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
79932000-6 Usługi projektowania wnętrz
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71.35.50.00-1 Usługi pomiarowe
79.93.30.00-3 Usługi towarzyszące usługom projektowym
71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
2. Zakresem przedmiotu zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompletnej
dokumentacji projektowej i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:
,,Przebudowa/budowa hali sportowej w Pobiedziskach przy Ul. Różanej 4, działka nr
4/20, 4/24, 4/34, ark. nr 28" wraz z uzyskaniem wymaganego przepisami prawa
budowlanego pozwolenia na budowę, w szczególności w zakresie:
a. przebudowy istniejącej hali z zapleczami z możliwością ich rozbiórki, Ul. Różana
4, z uwzględnieniem ciągów pieszych oraz wszystkich uwarunkowań terenowych
i konserwatorskich,
b. przebudowy terenów przyległych do istniejących obiektów (dojścia, dojazdy,
parkingi, tereny boisk i urządzeń sportowych, tereny zielone), z uwzględnieniem
wszystkich uwarunkowań terenowych i konserwatorskich,
c. remontu i przebudowy istniejącego odwodnienia (kanalizacji deszczowej),
d. remontu istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w razie potrzeby,
e. rozbiórki kolidujących obiektów budowlanych,
f. przebudowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z planowanym
przedsięwzięciem.
g. Uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
3. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dla zadania
wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu
architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego wraz z koordynowaniem
dokumentacji geodezyjno-prawnej, decyzjami oraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami,
warunkami, umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakres
dokumentacji projektowej dla zadania obejmuje zaprojektowanie między innymi: obiektu
kubaturowego hali wraz z zapleczami, przyłączy, odwodnienia, chodników, miejsc
postojowych w ilości uzgodnionej z Zamawiającym. Na wskazanym terenie nie obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, należy uzyskać decyzję o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
4. Ponadto Zamawiający wymaga dla zadania :
a. zastosowania elementów odnawialnych źródeł energii wraz z niezbędną infrastrukturą,
b. ograniczenia ingerencji w środowisko do niezbędnego minimum oraz
wygospodarowania terenów dla nasadzeń zieleni.
5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pełnej gwarancji jakości na cały przedmiot
zmówienia na okres 24 miesięcy oraz rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia do
wygaśnięcia rękojmi wykonawcy robót budowlanych realizowanych na podstawie
opracowanej kompletnej dokumentacji projektowej zadania.

CPV: 71320000-7, 79932000-6, 71000000-8, 71.35.50.00-1, 79.93.30.00-3, 71.24.80.00-8

Składanie ofert:
X. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:
1) Oferty wraz z załącznikami należy przesłać/składać do dnia 22 listopada 2021 r. do
godz. 12:00 na adres mailowy: budownictwo@pobiedziska.pl
2) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
IX. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Termin realizacji zamówienia: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienia dokonuje się w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019
roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) oraz Zarządzenie
nr VII/373/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 21 września 2016 roku w
sprawie: wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady wydatkowania
środków finansowych - o wartości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30
tys. euro, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
zmienionego Zarządzeniem nr VII/425/2016 z dnia 30.12.2016r., Zarządzeniem nr
VII/540/2017 z dnia 12.06.2017r., Zarządzeniem nr VIII.516.2021 Burmistrza Miasta i
Gminy Pobiedziska z dnia 04.01.2021r. Zarządzenie Nr VIII/525/21 z dnia 20 stycznia
2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VIII/516/2021 Burmistrza Miasta i Gminy
Pobiedziska z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/373/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 21 września 2016r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu postępowania określającego zasady wydatkowania środków finansowych o
wartości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30.000 euro, do których nie
stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
V. MINIMALNE WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM :
1. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia:
a) Wykonawca musi wykazać, wykonał co najmniej
3 dokumentacje projektowe w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu
sportowego użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy minimum 1000 m2 i
kubaturze minimum 10 000 m3 każdy. Niewiążący wzór wykazu usług stanowi
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Wskazane w wykazie usług doświadczenie musi być poparte dokumentami
potwierdzającymi, iż wykazane usługi zostały wykonane należycie (referencje,
opinie)
Uwaga! Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie
dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
? Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że
dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży
architektonicznej, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
projektowania lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie
kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce przez właściwy organ,
posiadającą doświadczenie w wykonaniu, co najmniej 3 dokumentacji
projektowych w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu
sportowego użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy minimum 1000
m2 i kubaturze minimum 10 000 m3 każdy. Niewiążący wzór wykazu
doświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nastąpi na podstawie
złożonych wykazów doświadczenia wraz z referencjami oraz osób.
Ponadto do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania, na budowę, przebudowę lub
rozbudowę obiektu oraz instalacji wewnętrznych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
kadry projektowej w danej branży o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach.
VI. WYKAZ DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK DO OFERTY:
1. Formularz ofertowy - Zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Wykaz usług wraz z potwierdzeniem należytego wykonania (referencje, opinie) - Zał.
nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Wykaz osób zaangażowanych w realizację zamówienia - Zał. nr 3 do zapytania
ofertowego.
4. Opis przedmiotu zamówienia - Zał. nr 4 do zapytania ofertowego.
5. Wzór umowy - Zał. nr 5 do zapytania ofertowego.
VII. KRYTERIUM WYBORU WYKONAWCY
1. Oferty będą oceniane wg kryterium najniższa cena - 100 %
2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny
ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
VIII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA, ŻE:
1. Prowadzone postępowanie dotyczy zamówienia, którego szacunkowa wartość nie
przekracza wyznaczonej w złotych równowartości 130 000,00zł.
2. Postępowanie nie jest przetargiem w rozumieniu prawa zamówień publicznych,
przepisów prawa cywilnego lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Postępowanie może zostać zakończone (przerwane) przez Zamawiającego w każdym
czasie bez podania przyczyny.
4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niekompletnej oferty, Zamawiający ma prawo
do wezwania w wyznaczonym przez siebie terminie do uzupełnienia brakujących
dokumentów.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.