Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usunięcie powalonych drzew wraz z usunięciem zatorów ziemnych

Przedmiot:

Usunięcie powalonych drzew wraz z usunięciem zatorów ziemnych

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zlewni w Łowiczu
Ekonomiczna 6
99-400 Łowicz
powiat: łowicki
tel.46 811 50 60 wew. 5
Województwo: łódzkie
Miasto: Łowicz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.46 811 50 60 wew
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż
130 000 PLN netto,
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania
pt.:
Usunięcie powalonych drzew wraz z usunięciem zatorów
ziemnych na rz. Bzurze

5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i odbiór usług
związanych z konserwacją rzeki Bzura.
Zakres usług polegał będzie na:
- Usunięciu zatorów z drzew, konarów i gałęzi powalonych w koryto
rzeki Bzury w km 80+340-84+700 drzewa o średnicy od 15 - 100
em średnio
- Rozdrobnieniu gałęzi rębakiem
- Usunięciu z koryta rzeki lokalnych przemulisk utworzonych za i
przed zatorami drzewnymi punktowo w km 80+340 - 84+700 wraz z
wbudowaniem w ubytki w skarpach z wyprofilowaniem skarpy

Dokument nr: WA.ROZ.2811.475.2021

Składanie ofert:
13. Miejsce i termin złożenia ofert: złożenie oferty odbywa się za
pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod
adresem: http://www.przetargi.wodv.gOv.pl w zakładce Postępowania
przetargowe - opcja Zapytania ofertowe i konkursy.
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z
Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce:
Instrukcja dla Wykonawców. Korzystanie z Platformy nie wymaga
zarejestrowania konta na Platformie.
Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na
Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
Celem skomunikowania się z Zamawiającym Wykonawca korzysta z
zakładki ,,ZAPYTAJ". Zakładka ta służy również Zamawiającemu do
komunikacji z Wykonawcami.
Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w
tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń
składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania
korespondencji na Platformie.
Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem Platformy
wynosi 150 MB.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Platformy jako załączniki.
Celem złożenia ofert oraz dokumentów lub oświadczeń składanych
razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w
postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola,
zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki
Formularza oferty, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, oświadczenia RODO (jeżeli dotyczy zgodnie z
pkt 17 Zapytania ofertowego) oraz pozostałe dokumenty, o których
mowa w pkt 6 Zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca, aby
poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich
identyfikację. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja
oferenta dostępna na Platformie.
Postępowanie podprogowe nie musi być podpisane elektroniczne - do
zgłoszenia udziału w postępowaniu należy dołączyć plik zawierający
skany podpisanej oferty wraz z załącznikami.
Wykonawca ma również możliwość złożenia oferty opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Szczegółowy sposób podpisania oferty zawiera Instrukcja oferenta
dostępna na Platformie.
Oferty oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą nie
należy szyfrować - załączone pliki są automatycznie szyfrowane po
zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są
one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych
Wykonawców.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę
za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty
został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Wykonawca może przed wpływem terminu do składania ofert zmienić
ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji
oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a
następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób
wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na
Platformie.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie
dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
TERMIN SKŁADANIA ofert: ofertę wraz z załącznikami należy złożyć
wyłącznie za pośrednictwem Platformy do dnia 23.11.2021 r. do godz.
12:00.

11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
b) Oferta przesłaną drogą elektroniczną powinna stanowić skan
podpisanych, oryginalnych dokumentów zebranych w jeden plik
lub dokument elektroniczny. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert w formie pisemnej.
c) Wymaga się, aby oferta i załączone do niej dokumenty były
podpisanie przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania
Wykonawcy i zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości
odpowiadającej cenie oferty. W przypadku podpisywania oferty i
załączonych dokumentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w
dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
d) Dokumenty przedstawione w formie kopii, powinny być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y)
upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania
zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty
lub osobę(y) upoważnioną(e) posiadające pełnomocnictwo, o
którym mowa w lit. c.
e) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny
być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Kompletna oferta musi zawierać:
- formularz oferty (załącznik nr 1) wraz z kosztorysem ofertowym
sporządzonym na podstawie formularza cenowego stanowiącego
załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu (załącznik nr 3),
- oświadczenie Wykonawcy RODO (pkt 17),
- dokumenty, o których mowa w pkt 6 zapytania ofertowego.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy
- zakończenie: 10.12.2021 r.

Wymagania:
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w
zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji,
zezwolenia):
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają kompetencję lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3)
b) Posiadają niezbędną wiedzę lub doświadczenie w przedmiocie
zamówienia, tzn. zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 zadanie o
podobnym charakterze, zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3)
c) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową, dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w
branży, zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3)
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, nie jest wobec nich prowadzone
postępowaniem upadłościowe ani restrukturyzacyjne, zgodnie z
oświadczeniem (załącznik nr 3)

7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania
ofertowego.

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia - nie
dotyczy.

9. Warunki gwarancji - nie dotyczy.

10. Opis sposobu obliczenia ceny:
a) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich.
Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.
b) Cena oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty -
załącznik nr 1, na podstawie wypełnionego kosztorysu ofertowego
(sporządzonego na podstawie formularzu cenowego stanowiącego
załącznik nr 5 do zapytania ofertowego). Cena winna być liczona
do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w Formularzu
Ofertowym winna uwzględnić wymagania określone w Opisie
Przedmiotu Zamówienia. Cena oferty, przedstawiona przez
Wykonawcę, musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna,
zawierająca podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami
obowiązującymi w tym zakresie.
c) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia,
określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do
zapytania ofertowego.

12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres - nie dotyczy.

14. Termin związania ofertą - nie dotyczy.

15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty-
nie dotyczy.

Uwagi:
4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena 100%

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu:
- w zakresie merytorycznym: Grzegorz Tomaśkiewicz - kierownik
Nadzoru Wodnego w Łowiczu, tel. 46 811 50 60 wew. 9
- w zakresie formalnym: Marta Pierzyńska-Bogusz - p.o. kierownika
Działu Utrzymania, tel. 46 811 50 60 wew. 5

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.