Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi remontowe

Przedmiot:

Usługi remontowe

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mielcu
ul. Marii Skłodowskiej 8
39-300 Mielec
powiat: mielecki
Tel.17 5863021; fax 17 7805343;
psse.mielec@pis.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Mielec
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.17 5863021; fax
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art.2 ust.l pkt.l ustawy z dnia 11
września 2019r. - Prawo zamówień publicznych
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mielcu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia są usługi remontowe z uwzględnieniem kosztów materiałowych niezbędnych
do ich wykonania w pomieszczeniu znajdującym się w budynku PSSE w Mielcu przy
ul. M. Skłodowskiej 8 a to: remont pomieszczenia świetlicy Hip.
Zakres prac remontowych:
1) Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego o powierzchni 27m2
2) Wykonanie oświetlenia punktowego w kasetonach (6szt)
3) Malowanie ścian o powierzchni 60 m2
4) Wykonanie ochraniaczy na ścianach o łącznej długości 16mb.i 9,0m2

Dokument nr: PSA.272.2.9.2021

Otwarcie ofert: 8. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2021r. o godz. 12;00 w siedzibie PSSE w Mielcu
ul. M. Skłodowskiej 8 pok.nr 2.

Składanie ofert:
7. TERMIN SKŁADANIA ofert
Oferta jawna. Ofertę prosimy składać na adres e-mail: psse.mielec@pis.gov.pl, pocztą lub osobiście
w terminie do 24 listopada 2021r. do godz.10;00. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

Wymagania:
2. Specyfikacja warunków zamówienia:
1) Zakup materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia ( m.in. profile konstrukcyjne,
kasetony, punkty świetlne, farba, płyta meblowa i inne) pozostają po stronie Wykonawcy, przy czym
rodzaj i kolorystykę należy przed zakupem uzgodnić z Zamawiającym,
2) Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu związania z ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
3) Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do dnia 15-12-2021r..
4) Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa,
5) Okres gwarancji: 24 miesięcy od daty odbioru usługi,
6) Termin płatności: przelew 14 dni od daty wystawienia faktury VAT po wykonaniu usługi.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
1) nie podlega wykluczeniu,
2) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej przedmiotem
" niniejszego zamówienia, (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania),
3) posiada wiedzę i doświadczenie,
4) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia,
5) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze - Formularz ofertowy - załącznik Nr 1,
2) Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z zapytania ofertowego - załącznik
nr 2,
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
5. Ofertę należy:
1) sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,
2) oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką,
wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3) Zaoferowana cena musi być wyrażona w cenach netto i brutto w złotych polskich według
obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość zamówienia w sposób
kompletny i jednoznaczny,
4) Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
5) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
9. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej lub
zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyny.

Kontakt:
6. Kryterium oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- cena 100 % według wzoru:
Pc-(Cn/Cob) x [100]
gdzie:
Pe - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę
Cn - najniższa zaoferowana cena brutto
Cob - cena brutto zaoferowana w ofercie badanej.
Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.