Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2021/2022

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2021/2022

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Radziejowice
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice
powiat: żyrardowski
tel. 46 857 71 71
zamowienia.publiczne@radziejowice.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radziejowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 46 857 71 71
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Nazwa zamówienia:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Radziejowice w sezonie zimowym 2021/2022.
3. Rodzaj zamówienia i tryb postępowania: usługa w trybie zapytania ofertowego opublikowanego na stronie BIP zamawiającego i skierowanego do potencjalnych wykonawców, realizowana zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 złotych, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 6/2020 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 03.02.2020 r. - tekst jednolity ogłoszony Zarządzeniem Nr 10/2021 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 01.02.2021 r.
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia są:
1) usługi odśnieżania dróg, polegające na usuwaniu śniegu z jezdni i poboczy dróg gminnych oraz obiektów towarzyszących (zatok autobusowych, parkingów, chodników itp. znajdujących się na terenach będących własnością Gminy zwanych dalej obiektami towarzyszącymi).
2) usługi likwidacji i zapobiegania powstawaniu śliskości zimowej występującej na drogach gminnych oraz obiektach towarzyszących wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu, przy zastosowaniu materiałów chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych - w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
3) Wszystkie materiały użyte do zimowego utrzymania dróg powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.
Oferty można składać dla każdej z dwóch części zamówienia, łącznie lub odrębnie, tj.:
1) Część I: usługi odśnieżania dróg oraz usługi likwidacji i zapobiegania powstawaniu śliskości zimowej w rejonie nr 1;
2) Część II: usługi odśnieżania dróg oraz usługi likwidacji i zapobiegania powstawaniu śliskości zimowej w rejonie 2.
1.3. Zakres prac związanych z odśnieżaniem:
2
Przedmiot zamówienia w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości został podzielony na 2 rejony. Wykaz rejonów:
1) Odśnieżanie dróg gminnych w rejonie 1.
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg gminnych polegające na ich odśnieżaniu w sołectwach: cz. Radziejowic, Nowe Budy, Budy Józefowskie, Stare Budy Radziejowskie, Kuklówka Zarzeczna, Kuklówka Radziejowicka, Adamów Wieś, Adamów-Parcel, Krze Duże, Kamionka, Zboiska, cz. Radziejowic-Parcel, Kuranów.
Zamawiający na podstawie realizacji poprzednich zamówień przewiduje wykonanie 70 godzin odśnieżania oraz wykorzystanie 105 ton materiału do zwalczania śliskości w rejonie 1. Rzeczywista wielkość zamówienia będzie uzależniona od warunków pogodowych.
2) Odśnieżanie dróg gminnych w rejonie 2.
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg gminnych polegające na ich odśnieżaniu w sołectwach: Chroboty, Podlasie, Korytów, Korytów A., Benenard, Zazdrość, Pieńki Towarzystwo, Krzyżówka, Słabomierz, Tartak Brzózki, Budy Mszczonowskie, cz. Radziejowic, cz. Radziejowic-Parcel.
Zamawiający na podstawie realizacji poprzednich zamówień przewiduje wykonanie 60 godzin odśnieżania oraz wykorzystanie 95 ton materiału do zwalczania śliskości w rejonie 2. Rzeczywista wielkość zamówienia będzie uzależniona od warunków pogodowych.
1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego, tj. w szczególności w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 5, Planie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Radziejowice stanowiącego załącznik nr 6 oraz we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 i 4 - dla każdej części osobno.

CPV: 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2

Dokument nr: ZP.271.2.26.2021.DJ

Składanie ofert:
9. Termin i warunki złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Radziejowice lub elektronicznie na adres mailowy zamowienia.publiczne@radziejowice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2021 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do zamawiającego).

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia dla każdej z części zamówienia:
od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą do dnia 15 kwietnia 2022r., przy czym w przypadku zaistnienia potrzeb wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia po upływie ww. terminu wykonawca zobowiązany będzie do ich realizacji zgodnie ze zleceniem zamawiającego.

Wymagania:
1.2. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert częściowych.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1) Na potrzeby realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dysponować dla każdej z części odrębnie, co najmniej:
a) sprzętem do odśnieżania - minimum 2 pojazdy o odpowiedniej mocy wyposażone w pług,
b) sprzętem do zwalczania śliskości - minimum 1 pojazd do rozsypywania odpowiedniego materiału,
c) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: operatorami w/w pojazdów, posiadającymi odpowiednie doświadczenie i uprawnienia - wymagane kategorie prawa jazdy.
2) Zamawiający uzna spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków
3
udziału w postępowaniu, zawartego w załączniku nr 1 i 2 -formularz ofertowy - dla każdej części osobno.
3) Wykonawcy składający ofertę na obydwie części zamówienia muszą dysponować dwukrotnością zasobów wymienionych powyżej, t.j.:
a) sprzętem do odśnieżania - 4 pojazdy o odpowiedniej mocy wyposażone w pług,
b) sprzętem do zwalczania śliskości - minimum 2 pojazdy do rozsypywania odpowiedniego materiału,
c) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: operatorami w/w pojazdów, posiadającymi odpowiednie doświadczenie i uprawnienia - wymagane kategorie prawa jazdy.
8. Zasady składania ofert.
1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub na całość zamówienia.
2) W przypadku złożenia oferty na całość zamówienia Wykonawca zobowiązany jest spełnić warunki, określone w pkt 7 zapytania ofertowego, dla każdej części zamówienia odrębnie.
3) Oferta musi zawierać nazwę, adres wykonawcy i cenę, wyrażoną w kwocie netto i brutto oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy.
4) Oferta wykonawcy musi być sporządzona w całości w języku polskim.
5) Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania.
6) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz oferty do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiący załącznik nr 1 dla części I oraz załącznik nr 2 dla części II.
7) Formularz oferty musi być wypełniony na komputerze, maszynie do pisania lub niezmazywanym pisakiem z zachowaniem czytelności.
8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
2) Złożone oferty nie zostaną ujawnione do terminu składania ofert.
3) W przypadku składnia oferty pisemnie, ofertę należy złożyć w zamkniętej i oznaczonej kopercie. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:
,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Radziejowice w sezonie zimowym 2021/2022"
nie otwierać przed 22.11.2021 r. godz. 14:00
4) Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci wykonawcy niezwłocznie.
10. Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 20 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Ocena i badanie ofert:
1) Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie dla każdej części zamówienia.
4
2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.
3) Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu, jeżeli jej treść nie spełnia warunków wymaganych w niniejszym zapytaniu.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny szczegółowej wyłącznie oferty najkorzystniejszej.
5) Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6) Jeżeli zaoferowana cena, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
12. Cena i warunki płatności:
1) Cena wykonania zamówienia musi obejmować wszystkie elementy składowe, za wykonanie których zamawiający jest zobowiązany wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT, wszelkie koszty wykonawcy związane z realizacją zamówienia oraz całkowite koszty zawarcia umowy cywilno-prawnej, jakimi będzie z jej tytułu obciążony zamawiający.
2) W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zaoferowanej cenie należy uwzględnić wszelkie koszty ponoszone przez Zamawiającego, w szczególności należności publicznoprawne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z oświadczeniem wykonawcy, złożonym przed podpisaniem umowy.
3) Cenę należy podać w złotych polskich - brutto z wydzieleniem wartości podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. do pełnego grosza.
4) Cena stanowiąca wynagrodzenie wykonawcy jest ceną kosztorysową, wykonawca otrzyma wynagrodzenie w zależności od ilości zrealizowanych usług oraz na podstawie cen jednostkowych uwzględniających wszelkie koszty związane z realizacją usługi.
5) Cenę oferty należy obliczyć na podstawie zakresu prac określonych w niniejszym Zapytaniu wraz z załącznikami.
6) Warunki płatności zostały szczegółowo opisane we wzorach umów dla każdej z części zamówienia.
13. Kryteria oceny ofert:
1) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, liczonymi odrębnie dla każdej z części zamówienia:
a) Cena wykonania zamówienia - waga = 100%, w tym:
o Łączna cena za odśnieżanie: waga 20%
o Łączna cena za zwalczanie śliskości: waga 80%
5
b) Oferty będą oceniane wg wzoru:
o kryterium: łączna cena za odśnieżanie:
K1 = (Cmin : Cx) x 20 pkt
K1 - ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena za odśnieżanie,
Cmin - najniższa cena,
Cx - cena oferty badanej.
Oferta wykonawcy może uzyskać maksymalnie 20 pkt w tym kryterium
o kryterium łączna cena za zwalczanie śliskości:
K1 = (Cmin : Cx) x 80 pkt
K1 - ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena za zwalczanie śliskości,
Cmin - najniższa cena,
Cx - cena oferty badanej.
Cx - cena oferty badanej.
Oferta wykonawcy może uzyskać maksymalnie 80 pkt w tym kryterium
c) Wykonawca łącznie może uzyskać 100 pkt;
2) Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
3) Oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą sumę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
14. Podpisanie umowy:
1) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
2) O wyborze oferty zamawiający równocześnie powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
3) Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć umowę w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu.
4) Zamawiający załącza do niniejszego Zapytania wzory umów dla każdej części osobno (załącznik nr 3 i nr 4), w których uzupełnieniu podlegały będą jedynie dane ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
15. Kontakt z zamawiającym:
1) Zamawiający urzęduje w następujących dniach roboczych i godzinach:
Poniedziałek 8:00 - 18:00
Wtorek, środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-12:00
Piątek 8:00-14:00
2) Przesłanie dokumentu e-mailem bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie, jako dokonane, tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili, w przypadku gdy nadawca informacji nie otrzyma informacji zwrotnej o błędach.

Uwagi:
16. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
6
Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja2016, str. 1), dalej ,,RODO" stosowana w celu związanym z zapytaniem ofertowym.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radziejowice, adres siedziby - Urząd Gminy Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
2.1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@radziejowice.pl,
2.2. pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celu i na potrzeby realizacji zadań Gminy Radziejowice odbiorcami danych osobowych Pani/Pana mogą być:
4.1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
4.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminy Radziejowice, przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Wójt Gminy Radziejowice.
4.3. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
4.4. operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję.
5) Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, będą przechowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy.
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Kontakt:
3) Osoby upoważnione do kontaktów:
Dorota Jakubowska - e-mail: zamowienia.publiczne@radziejowice.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.