Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana wodomierzy w mieszkaniach - kl. C ( woda zimna)

Przedmiot:

Wymiana wodomierzy w mieszkaniach - kl. C ( woda zimna)

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami - Zarządca Spółka z o.o. we Włocławku
ul. Piaski 9
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel. 413 55 90 - 92, fax 413 55 90 -92
sekretariat@zarzadca.wloclawek.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 413 55 90 - 92,
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
do składania ofert
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Reymonta 35 we Włocławku, w imieniu której działa
zarządca pod firmą: ,,Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami - Zarządca Spółka z o.o." z siedzibą ul.
Piaski 9, 87-800 Włocławek tel. 54 413 55 90 wcw. 51, zwaną w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do
składania ofert.
1. Przedmiot zamówienia:
,,Wymiana wodomierzy w mieszkaniach - ki C (woda zimna)"

Otwarcie ofert: 5. Miejsce i termin otwarcia ofert:
5.1. Miejsce - Wspólnota Mieszkaniowa we własnym zakresie

Składanie ofert:
Składanie ofert 23.11.2021r - Reymonta 35
4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w zaklejonej kopercie i zaadresować:
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Reymonta 35 we Włocławku
oferta na:
,,Wymiana wodomierzy w mieszkaniach - ki C (woda zimna)"
4.1. Miejsce - ,,Zarządca" Spółka z o.o. Ul. Piaski 9,87 - 800 Włocławek, pok. nr 29
4.2. Termin- do 23.11.2021 r. do godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany tarnin wykonania zamówienia:
2.1. termin realizacji robót - nie później niż: 30 styczeń 2022 r.

Wymagania:
3. Wymagane dokumenty:
3.1. Wypełniony i podpisany druk oferty,
3.2. Wyceniony i podpisany kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót, metodą szczegółową,
3.3. Uprawnienia budowlane o specjalności instalacje wód - kan i gaz, osoby odpowiedzialnej za
realizację zamówienia wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej oraz
oświadczenie wykonawcy, że osoba której uprawnienia budowlane zostały załączone do oferty jest
zatrudniona przez wykonawcę na zasadach określonych przez Kodeks Pracy lub na podstawie umowy
cywilno-prawnej (oświadczenie oryginał),
3.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nic wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu --
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.6. Referencje potwierdzające wykonanie robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
ad. 3.3,3.4,3.5, 3.6 (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.