Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zaprojektowanie oraz wykonanie doświetlenie przejścia dla pieszych

Przedmiot:

Zaprojektowanie oraz wykonanie doświetlenie przejścia dla pieszych

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Celestynów
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów
powiat: otwocki
Tel. 22 789 70 60 Fax 22 789 70 11
ug@celestynow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Celestynów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 22 789 70 60 Fa
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej kwoty, której wartość nie przekracza równowartości kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na doświetlenie przejścia dla pieszych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj", w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Celestynowie na Ul. Św. Kazimierza na drodze nr 270142W"
(nazwa przedmiotu zamówienia)
Postępowanie prowadzone jest w związku z obowiązującymi dokumentami: ustawą o finansach publicznych, w oparciu o ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych".
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest doświetlenie przejścia dla pieszych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj". Lokalizacja planowanego przejścia dla pieszych znajduje się na wysokości targowiska na Ul. Św. Kazimierza w miejscowości Celestynów.
UWAGA! W związku z rozliczeniem ryczałtowym Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Przedmiar robót nie stanowi podstawy do obliczenia wartości zamówienia. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów robót budowlanych na etapie sporządzania oferty nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
2. Zakres prac dla zadania obejmować będzie:
1) przygotowanie w ciągu 45 dni od dnia podpisania umowy koncepcji budowy przejścia dla pieszych dla Zamawiającego do akceptacji;
2) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - po 4 egzemplarze w wersji papierowej, po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej,
3) opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót - po 2 egzemplarze w wersji papierowej, po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej,
4) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - po 2 egzemplarze w wersji papierowej, po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej;
5) uzyskanie w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych - zamawiający uwzględnia konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
6) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym warunków przyłączenia w Zakładzie Energetycznym;
7) inne opracowania wymagane przepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia;
str. 2
8) roboty budowlane w zakresie budowy oraz doświetlenia przejścia dla pieszych.
3. Warunki realizacji i zakres przedmiotowy zadań objętych dofinansowaniem:
1) Oświetlenie
Wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia lub dostosowanie istniejącego oświetlenia przejścia dla pieszych, dojścia do przejścia dla pieszych oraz stref oczekiwania, zgodnie z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4), dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d.
2) Parametry techniczno-budowlane
Budowa nowego przejścia dla pieszych lub rozbudowa / przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych, zgodnie z rozporządzeniem i Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3), dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d, a w szczególności:
a) uspokojenie ruchu na drodze;
b) wykonanie wspomagającego i ułatwiającego przekraczanie drogi przejścia dla pieszych: wyniesione przejście dla pieszych;
c) w przypadku braku lub niewłaściwych parametrów Wykonawca musi uwzględnić budowę/rozbudowę/przebudowę chodników (dróg dla pieszych) lub ścieżek pieszo-rowerowych (dróg dla pieszych i rowerów) stanowiących dojścia do przejścia dla pieszych nie dotyczy ścieżek rowerowych (dróg dla rowerów), na długościach nie większych, niż obszar oddziaływania przejścia;
d) wykonawca uwzględni zapewnienie warunków widoczności pieszego przez kierowcę i pojazdu przez pieszego (np. usunięcie obiektów i zieleni ograniczających widoczność, korektę łuków, likwidację lub przeniesienie stanowisk postojowych albo zmiana lokalizacji przejścia itp.), zgodnie z rozdziałem 9 WR-D-41-3;
e) wykonawca uwzględni poprawę lub prawidłowe ukształtowanie wysokościowe nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych, zgodnie z podrozdziałem 14.2 WR-D-41-3;
f) wykonawca uwzględni zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku, zgodnie z podrozdziałem 14.3 WR-D-41-3;
3) Organizacja ruchu
Zastosowanie prawidłowych rozwiązań w organizacji ruchu drogowego, zgodnie z rozporządzeniem i Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3), dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d, a w szczególności:
a) ograniczenie prędkości dopuszczalnej do maksymalnie:
? 50 km/h przed kolizyjnym przejściem dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej;
b) wykonanie prawidłowego oznakowania poziomego i pionowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, w tym oznakowania aktywnego;
4. Wytyczne do projektowania:
1) Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu i uzgodnić z zamawiającym harmonogram prac projektowych;
2) Zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia, w tym uzyskanie map do celów projektowych po stronie wykonawcy;
3) Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
str. 3
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129);
4) Wykonawca przed zaopiniowaniem lub zatwierdzeniem projektu lub złożeniem zgłoszenia robót budowalnych, ma obowiązek uzgadniać z osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego koncepcję doświetlenia przejścia dla pieszych stanowiącej przedmiot zamówienia;
5) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie rozliczenia dofinansowania przez Zamawiającego;
6) Wszystkie opłaty poniesione z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia m. in. wypisy, wyrysy, wnioski, upoważnienia, pełnomocnictwa i inne dokumenty wymagane przez różne podmioty i instytucje ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia;
7) W celu uzyskania warunków, opinii, zatwierdzeń lub uzyskania innych niezbędnych uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tym zgód na dysponowanie gruntem od właścicieli gruntów prywatnych i gruntów należących Skarbu Państwa, Wykonawca uzyska upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego. Wykonawca w każdym przypadku poinformuje Zamawiającego o potrzebie uzyskania takiego upoważnienia wraz z określeniem celu i organu/instytucji. Upoważnienie po przygotowaniu i podpisaniu przez osoby reprezentujące Zamawiającego zostanie przekazane wykonawcy;
8) Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie;
9) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje - uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej;
10) W przypadku braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z projektem z powodu jego wad i błędów kosztorysowych, projektant zobowiązany jest uzupełnić projekt nieodpłatnie i pokryć koszty robót budowlanych jako dodatkowych niezbędnych do wykonania;
11) Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace, materiały, pomiary, opinie i uzgodnienia niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej;
12) Przed opracowaniem dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym proponowane rozwiązanie przedstawiając charakterystyczne parametry techniczne, koszty budowy;
13) Opracowana dokumentacja nie może opisywać użytych na jej podstawie w procesie budowlanym materiałów i urządzeń poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów i pochodzenia. Jeżeli przedmiotu nie można opisać za pomocą cech technicznych i jakościowych w sposób dostatecznie dokładny, przy opisie takiego przedmiotu należy użyć wyrazu ,,lub równoważny" oraz wskazać niezbędne parametry równoważności;
14) Na zamawiającego przechodzą, choćby nie otrzymał egzemplarza dokumentacji projektowej utrwalonej w jakiejkolwiek formie, autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości egzemplarzy i kopii dokumentacji dowolną techniką, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną bądź analogową lub cyfrową przy zastosowaniu metody zapisu magnetycznego lub optycznego,
b) przeglądanie, dowolne modyfikowanie i wykorzystywanie przez zamawiającego,
c) prezentowanie, wyświetlanie, ukazywanie oraz wprowadzanie do pamięci komputera przez zamawiającego na jego własne potrzeby,
d) utrwalenie dokumentacji w postaci cyfrowej, np. na nośniku CD-R, DVD,
str. 4
e) zwielokrotnienie poprzez odbitki ksero,
f) publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
15) Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazanej dokumentacji, w szczególności jej prawidłowości i kompletności. Odpowiedzialność za jakość przekazywanej dokumentacji ponosi wykonawca;
16) W dniu odbioru wykonawca przekaże dokumentację w formie papierowej oraz na elektronicznym nośniku informacji wraz z oświadczeniem, że dokumentacja została wykonana zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz że jest kompletna i przydatna do realizacji inwestycji, której dotyczy.
5. Wytyczne do prowadzenia robót budowlanych:
1) Roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania;
2) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze oraz usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca systematycznie i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie odpady komunalne, gruz oraz inne odpady budowlane, celem zapewnienia porządku. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy;
3) Wykonawca we własnym zakresie ustali lokalizację zaplecza budowy. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaplecze budowy musi być zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo i brak dostępu osób niezwiązanych z budową.
4) Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy;
5) Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie dojazd do zaplecza placu budowy, dostęp do wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty ich zużycia w okresie realizacji robót;
6) Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie;
7) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie wykonawcy;
8) Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili zakończenia prac wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie;
9) Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu budowy i przekazać go zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko wykonawcy;
10) Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest wykonawca robót. Na każde żądanie zamawiającego lub Inspektora Nadzoru wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującymi normami;
11) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania podczas realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia wyłącznie wyrobów nowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późń. zm.). Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
str. 5
w budownictwie określonym w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.);
12) Wady ujawnione w czasie odbioru oraz wszelkie naprawy gwarancyjne będą usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
13) Należności za roboty zlecone przez zamawiającego innemu wykonawcy na koszt i ryzyko wykonawcy będą potrącane z faktur wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę;
14) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia a ponadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac;
15) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia;
16) Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niżeli należne wykonawcy wynagrodzenie. W przypadku, gdy polisa ulegnie przedawnieniu, wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia terminu obowiązywania polisy do końca wykonywania przedmiotu zamówienia oraz przedstawienia zamawiającemu dokumentu poświadczającego, że wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na następny okres;
17) Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
a) organizacji i wykonywania prac,
b) zabezpieczenia interesów osób trzecich,
c) ochrony środowiska,
d) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) organizacji i utrzymywania zaplecza budowy,
f) bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
g) ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac.
18) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa;
19) Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, która musi zawierać, co najmniej:
a) projekty budowlano - wykonawcze będące załącznikiem do zgody na realizację inwestycji drogowej wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
b) protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jak i po jego zakończeniu,
c) badania fotometryczne zastosowanych opraw,
d) atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,
e) protokoły częściowe odbiory robót,
f) dziennik budowy i dokumentację budowy zawierającą wszelkie notatki, ustalenia itp.,
g) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (Zamawiający dopuszcza, aby w dniu odbioru Wykonawca przedstawił szkice geodezyjne wraz z potwierdzeniem zgłoszenia złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do kartowania w składnicy map a dostarczył ją po kartowaniu).

Dokument nr: RIZPiFZ.271.77.2021

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 5 należy dostarczyć do siedziby zamawiającego tj. Urząd Gminy w Celestynowie, Ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 22.11.2021 r. godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
III. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY
W celu wykazania się przez wykonawcę spełnianiem warunków udziału w postępowaniu do oferty załączyć należy:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 3).
Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. 1 pracę związaną z budową oświetlenia ulicznego/drogowego na kwotę nie mniejsza niż 15.000,00 zł brutto.
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Załącznik nr 4).
Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi upewnienia:
- min. jedną osobą wskazaną do pełnienia funkcji kierownika robót, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, która jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego;
- min. jedną osobą wskazaną do pełnienia funkcji kierownika robót, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem
str. 7
na język polski.
3. Dokumenty są składana w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność oryginałem przez wykonawcę.
4. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
5. Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym/ kosztorysowym.*
6. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarciu mowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
7. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie bada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
V. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.
1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania (koszty) niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wykonawca określi wartość oferty w uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia wynikających wprost z zapytania ofertowego oraz załączników do zapytania oraz ujmie wszystkie inne koszty i składniki w nich nie zawarte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
4. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne
str. 8
do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.
VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBIORZE OFERTY.
Przy ocenie ważnych ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Lp. Nazwa kryterium Waga (maksymalna liczba punktów)
1
Cena (C)
60 % (60 pkt)
2
Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty (G)
40 % (40 pkt)
1. Zasady oceny kryterium ,,Cena" (C) zostaną obliczone według wzoru:
KRYTERIUM I cena - 60% - 60 pkt
? cena określa koszt brutto (tj. z VAT) wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, wynikający z uwzględnienia wszystkich kosztów jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
? oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą ze wzoru:
najniższa cena
C = --------------------------------------- x waga kryterium x 100
cena badanej oferty
gdzie:
C - ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny.
KRYTERIUM II ,,Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty" (G) liczona od dnia odbioru końcowego robót. Określenie ilości punktów dla kryterium G odbędzie się na podstawie poniższej punktacji:
0 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 3 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty;
10 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 3,5 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty;
20 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 4 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty,
30 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 4,5 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty,
40 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 5 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty.
Minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wynosi 3 lata
Maksymalny okres gwarancji rękojmi na wykonane roboty wynosi 5 lat
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji i rękojmi za wady krótszy niż 3 lata lub nie zaproponuje żadnego okresu gwarancji i rękojmi za wady, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie okres gwarancji i rękojmi za wady dłuższy niż 5 lat Wykonawca otrzyma maksymalną ilość pkt w podanym kryterium tj. 40 pkt.
Określenie ilości punktów dokonane zostanie na podstawie wzoru:
LP = C + G
gdzie:
LP -liczba punktów, którą uzyskała oferta,
C - ilość punktów, uzyskana w kryterium ,,cena ofertowa brutto"
str. 9
G - ilość punktów, uzyskana w kryterium ,,gwarancja i rękojmia na wykonane roboty"
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Oferty złożone po terminie, określonym w ust. 2 nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę, ponosząc koszty jej przygotowanie i złożenia.
5. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej.
6. Koperta powinna zostać oznakowana w następujący sposób:
URZĄD GMINY W CELESTYNOWIE ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
oraz napis:
Oferta w postępowaniu: ,,Doświetlenie przejścia dla pieszych" Nr postępowania RIZPiFZ.271.77.2021 Nie otwierać przez dniem 22.11.2021 r., godz. 12:00
7. Koperta powinna także zawierać nazwę i adres wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę wykonawcy).
8. Wykonawca może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem wyznaczonym do składnia ofert.
9. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak określa pkt 5 oraz dodatkowo opisane zmiana lub wycofanie.
10. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty po upływie terminu składania ofert.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Strony mogą przekazywać sobie faksem, za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że oferta wykonawcy pod rygorem nieważności musi być złożona na piśmie.
2. Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego.
3. Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
str. 10
którzy otrzymali zapytanie ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej. Wszystkie zamiany dokonane przez zamawiającego stają się wiążące dla wykonawców.
4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, o czym zostaną powiadomieni wszyscy wykonawcy, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
Anna Pacek tel. (22) 789-70-60 wew. 114, e-mail: a.pacek@celestynow.pl
Jakub Nowak tel.(22) 789-70-60 wew. 119, e-mail: j.nowak@celestynow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.