Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY W REPKACH
ul. Parkowa 7
08-307 Repki
powiat: sokołowski
tel.: 25 787 50 23 tel.: 25 506 57 00 fax: 25 506 57 40
gminarepki@list.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Repki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 25 787 50 23 t
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych polegające na
odśnieżaniu dróg samochodem ciężarowym lub innym równoważnym sprzętem o mocy
min. 100 KM z zamontowanym pługiem oraz usuwaniu skutków oblodzeń poprzez
posypywanie dróg mieszanką soli drogowej z piaskiem.
Szacunkowe ilości:
Odśnieżanie dróg samochodem ciężarowym lub innym równoważnym sprzętem o mocy min. 100 KM
z zamontowanym pługiem - 80 godzin
Praca sprzętu wraz z piaskarką wynosi - 60 godzin
Mieszanka ustokrotniającej( piasek wraz z solą drogową ) - 140 Mg.
Czas dojazdu we wskazane miejsce-drogę i załadunek mieszanki nie wlicza się do czasy pracy.
Rozliczenie świadczonych usług przez Wykonawcę następować będzie wg ceny brutto za 1 godz.
odśnieżania, zwalczenia śliskości oraz wykorzystanej mieszanki uszorstniającej 1 Mg.
trony ustalają, że zakres usługi może zostać pomniejszony lub zwiększony , a rozliczenie nastąpi
w oparciu o ilość faktycznie ilości.
Długość dróg gminnych objętych niniejszym zapytaniem wynosi ok 50 km. Lokalizacje dróg
gminnych przewidzianych do zimowego utrzymania zostaną podane wykonawcy przy podpisaniu
umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia w codziennej dyspozycji sprzętu wraz z
kierowcą. Wykonawca zagwarantuje rozpoczęcie zlecanych prac w czasie nie dłuższym niż 3 godz.
od momentu wezwania przez zamawiającego Wymagane jest oznakowanie pojazdów w pomarańczową
lampę błyskową. Bez dyspozycji Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa odśnieżać lub posypywać
żadnej drogi gminnej.
Ponadto uzgadniany będzie sposób posypywania (ciągły lub ograniczony np. na
skrzyżowaniach, przystankach autobusowych, niebezpiecznych zakrętach, wzniesieniach).
Zamawiający wymaga aby posypana była cała szerokość jezdni przy jednym przejeździe sprzętu
(piaskarki).
Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia karty wykonywanych usług, potwierdzonych
przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Repkach.
Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy musi być ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia.

Składanie ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście
na adres Urzędu Gminy w Repkach, Ul. Parkowa 7, 08-307 Repki - sekretariat.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 24.11.2021 r. do godz. 12;00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01. 01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wymagania:
IV. Opis sposobu przyjmowania oferty:
Ofertę należy:
- sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
- złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie i opisać następująco:
Gmina Repki, ul. Parkowa 7,08-307 Repki
Oferta na: ,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych polegające na odśnieżaniu dróg
oraz usuwaniu skutków oblodzeń poprzez posypywanie dróg mieszanką soli drogowej
z piaskiem"
Nie otwierać przed dniem: 24.11.2021r. godz. 12;00
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VI. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu
zamówienia,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia,
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj. posiada co najmniej jeden sprzęt z piaskarka i pługiem do odśnieżania
VII. Płatność za przedmiot zamówienia:
1. Podstawą zapłaty będą faktury (rachunki), wystawiane miesięczne przez Zamawiającego dla
Wykonawcy do dnia 20 każdego następnego miesiąca na podstawie faktycznie wykonanej
usługi tj. godzin odśnieżania , zwalczenia śliskości oraz ilości wykorzystanej mieszanki
uszorstniającej .
2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie 21 dni od daty złożenia
faktury (rachunku) wraz z kartą pracy.
VIII. Kryterium oceny ofert:
1. W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
2. Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%).
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej www.repki.pl oraz pisemni lub elektronicznie na wskazany adres e-mail..
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela:
- Andrzej Skorupka-tel. 25 787 50 23 wew. 718

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.