Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
236z dziś
4511z ostatnich 7 dni
17516z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bielany
ul. Słoneczna 2
08-311 Bielany
powiat: sokołowski
tel/fax 25/787-80-13
Województwo: mazowieckie
Miasto: Bielany
Wadium: ---
Nr telefonu: tel/fax 25/787-80-13
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa
drogi gminnej nr 390109W w miejscowości Patrykozy-Kolonia.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania
pn. Przebudowa drogi gminnej nr 390109W w miejscowości Patrykozy-Kolonia.

Przedmiot umowy obejmuje nadzór całego procesu inwestycyjnego branży drogowej.
Szczegółowy zakres robót nad którymi sprawowany będzie nadzór określa poniższy wykaz robót:
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą - 1,434 km.
2. Wykonanie koryta pod projektowaną nawierzchnię o średniej głębokości 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem.
3. Podbudowa pomocnicza betonowa o Rm= 2,5 Mpa, grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
4. Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego przy użyciu emulsji 0,8 kg/m2,
5. Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca).
6. Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej przy zużyciu emulsji 0,8 kg/m2
7. Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu
8. Odtworzenie rowów przydrożnych koparkami z transportem urobku na odległość do 2 km
9. Rozbiórka istniejącego przepustu rurowego betonowego pod koroną drogi o średnicy 50 cm
10. Rozbiórka istniejącego przepustu rurowego betonowego pod koroną drogi o średnicy 80 cm
11. Wykonanie przepustu z rur PEHD spiralnie karbowanych o średnicy 50 cm
12. Wykonanie przepustu z rur PEHD spiralnie karbowanych o średnicy 80 cm
13. Wykonanie przepustu z rur PEHD spiralnie karbowanych o średnicy 40 cm
14. Wykonanie betonowych ścianek czołowych dla przepustów pod koroną drogi
15. Profilowanie i zagęszczanie pobocza pod nawierzchnię projektowanych zjazdów
16. Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
17. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych osadzonych w fundamencie z betonu C12/16
18. Pionowe znaki drogowe - znaki grupy A-7, T i E.
19. Pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu po uprzednim wykonaniu robót ziemnych.

Dokument nr: 23/2021/KW

Otwarcie ofert: VII. Termin otwarcia ofert oraz informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2021 r. o godz. 1130 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielany, Ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany.
4. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 24.11.2021 r. o godz. 11.00 tej.
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godz.) oraz otrzyma kolejny numer
3. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście w zaklejonej kopercie na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Bielany Ul. Słoneczna 2, 08-311 Bielany z dopiskiem oferta na: Na pełnienie nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 390109W w miejscowości Patrykozy-Kolonia od km 0+006 do km 1+440)",
lub
b) złożyć za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Bielany
ul. Słoneczna 2, 08-311 Bielany z dopiskiem oferta na: Na pełnienie nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 390109W w miejscowości Patrykozy-Kolonia od km 0+006 do km 1+440)",
lub
przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy , w tytule
e-maila wpisać: Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 390109W w miejscowości Patrykozy-Kolonia od km 0+006 do km 1+440)".

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru rozpoczyna się w dniu podpisania umowy. Obowiązki Inspektora nadzoru będą wykonywane w okresie wykonywania robót budowlanych, do których sprawowany jest nadzór inwestorski wraz z odbiorem końcowym i rozliczeniem robót fakturą końcową, w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji wraz z odbiorem pogwarancyjnym. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na dzień 31.08.2022 r.
VIII. Miejsce realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w miejscowościach:
Patrykozy - Kolonia - ew. nr dz. 131.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129). Wartość zamówienia nie przekracza wartości określonej w art. 2 ust 1 pkt. 1) ustawy pzp.
Niniejsze zapytanie jest dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Bielanach ul. Słoneczna 2,
08-311 Bielany oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bielany w zakładce przetargi.
IV. Opis warunków przyjęcia przez zamawiającego ofert oraz sposób dokonania oceny spełnienia tych warunków w tym wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej;
1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada doświadczenie w zakresie wykonania lub wykonywania usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie usługi (umowy), które dotyczyły pełnienia nadzoru inwestorskiego inwestycji polegającej na remoncie, modernizacji i/lub przebudowie dróg o wartości brutto robót budowlanych nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł.;
2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które są wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.:
a) co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu nadzoru inwestorskiego w branży drogowej:
? osoba ta zobowiązana jest legitymować się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.1333 z późn. zm.) w specjalności drogowej bez ograniczeń.
3. W celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego wg. Załącznika Nr 3 do zapytania ofertowego
a) posiada doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia tj. w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcje inspektora nadzoru lub kierowała robotami budowlanymi dla co najmniej dwóch zakończonych robót o wartości minimum 1.000 000,00 zł., sporządzonego wg. Załącznika Nr 2 do zapytania ofertowego.

4. Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę.
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego, oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu
na nr (25) 787 80 13 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 123) na adres e-mail:
6.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
IX. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta musi być sporządzona zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację całego przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
3. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy z napisem; ,,Przebudowa drogi gminnej nr 390109W w miejscowości Parykozy-Kolonia od km 0+006 do km 1+440)".
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Cenę oferty należy wskazać w Formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego) ze wskazaniem wartości netto i kwoty podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień składania ofert.
8. Cena oferty obejmuje wykonanie całego zamówienia tj. pełnienie funkcji inspektora nadzoru w trakcie realizacji robót budowlanych, wszystkie koszty oraz oświadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia ze wszystkimi kosztami towarzyszącymi zgodnie z postanowieniami Zapytania ofertowego, w tym podatek VAT (o ile dotyczy), w stawce obowiązującej na dzień, w którym upływa termin do składania ofert
9. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
10. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
11. Obowiązki wynikające z RODO
1) Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).
2) Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu zobowiązuje się Wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wg oświadczenia o treści wskazanej w Formularzu oferty (Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego).
X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryteria i ich znaczenie
1) CENA - waga 100 %

Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert podlegają wyłącznie oferty niepodlegające
odrzuceniu.
W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch
miejsc po przecinku.

2. Sposób oceny ofert
1) Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację całego zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
C= ----------------------------------------------------------------------------- x 100 x 100 %
Cena ofertowa badanej oferty

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty nie podając przyczyn.

XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty w ustalonym terminie.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, :
Określone zostały we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego

Uwagi:
XIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 390109W w miejscowości Patrykozy-Kolonia od km 0+006 do km
1+440)", Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bielany
reprezentowana przez Wójta Gminy Bielany, ul. Słoneczna 2; 08-311 Bielany.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bielany jest Pani Paulina Skrouba
.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C; RODO w celu
związanym z postępowaniem dot. zapytania ofertowego pn. ,,Pełnienie funkcji inspektora
nadzoru przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Bielany",
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp". Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencji niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp; W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych ; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt:
3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Jarosław Krasnodębski
Krzysztof Więsak
tel. 25 787 80 13 w. 32, e-mail:

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.