Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń

Przedmiot:

Wykonanie projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Marki
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
powiat: wołomiński
tel. (+48 22) 781 10 03 fax: (+48 22) 781 13 78, tel. 22/113 94 71
malaorzata.zochowska@marki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Marki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (+48 22) 781 10
Termin składania ofert: 2021-11-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
(Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 130.000 PLN)
Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty na:
Wykonanie projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń Urzędu Miasta Marki
zlokalizowanych w części B budynku o łącznej powierzchni 58 m2
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wykonanie projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń Urzędu Miasta Marki
zlokalizowanych w części B urzędu o łącznej powierzchni 58 m2.
2. Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejącego
3. Aranżacja wnętrz obejmuje:
okonsultacje i uzgodnienia z Wykonawcą w zakresie technologicznym i
użytkowym dotyczącym wykonania podłoża pod wykładzinę podłogową
typu Tarkett,
owykonanie funkcjonalnego projektu aranżacji dwufunkcyjnego wnętrza
(sali konferencyjnej oraz sali ślubów) pomieszczeń biurowych oraz
ciągów komunikacyjnych, korytarza i przedsionka zgodnie z przepisami
BHP i PPOŻ, w tym:
> ustalenie kolorystyki pomieszczeń w tym sufitów, ścian i podłóg,
> dobór oświetlenia,
> dobór mebli z dokładnym ich rodzajem, kolorem i zwymiarowaniem,
> dobór materiałów wykończeniowych i dodatków (parapetów, rolet
okiennych itp.)
> uwzględnienie rozmieszczenia stacji elektryczno-sieciowej tzw.
floorbox'a,
> uwzględnienie rozmieszczenia sprzętu grającego i nagłośnienia,
> wymianę i zmianę lokalizacji punktów elektrycznych i
komputerowych, dostosowanych do stanowisk pracy,
> wymianę opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego
(wyłączniki),
> uwzględnienie instalacji rzutnika do projekcji multimedialnej,
> uwzględnienie zmian w zakresie estetyki i formy elementów instalacji
grzewczej CO,
> uwzględnienie obudowy grzejników,
> uwzględnienie umieszczenia punktu z ekspresem do kawy i
serwisem kawowym łącznie z zapasem art. spożywczych,
> uwzględnienie nowych rolet oraz ich instalacji,
> uwzględnienie funkcji przedsionka jako pomieszczenia na ubrania
wierzchnie,
> wymiana kasetonów w korytarzu,
> zakrycie rur grzewczych w pomieszczeniach,
> kosmetyka ram okiennych zewnętrznych i wewnętrznych (ukrycie
nawierceń i innych uszkodzeń mechanicznych),
> uwzględnienie doprowadzenia minimum dwóch światłowodów z
serwerowni do pomieszczenia z którego rozprowadzona będzie sieć
lań,
> uwzględnienie zamontowania rozdzielnicy elektrycznej w jednym z
pomieszczeń w celu doprowadzenia prądu dedykowanego
komputerom, oraz urządzeniom peryferyjnym,
> uwzględnienie zamontowania szafy rak z której zostanie
rozprowadzona sieć logiczna po wszystkich pomieszczeniach,
> uwzględnienie zabezpieczenia pomieszczenia oraz zamontowanie
klimatyzatora,
> uwzględnienie okablowania siecią logiczną LAN każdego
pomieszczenia w zależności od ilości stanowisk komputerowych
(potrójne gniazdo komputerowe na jedno stanowisko),
> uwzględnienie okablowania elektryczne każdego pomieszczenia w
zależności od ilości stanowisk komputerowych (potrójne gniazdo
elektryczne na jedno stanowisko).
owykonanie rzutu pomieszczeń (rysunku z dokładnym rozmieszczeniem i
zwymiarowaniem mebli, urządzeń, kontaktów, punktów świetlnych i
innych znajdujących się w pomieszczeniach)
ozwarty opis techniczny
4. Nadzór autorski -nie obejmuje.

Dokument nr: W0.271.4.2021

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2021 r. o godz. 9;20

Składanie ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 19.11.2021 r. o godz. 9;00
2. Oferty należy składać elektronicznie na adres email:
malaorzata.zochowska@marki.pl

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie do 30.11.2021 r.
2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołów
końcowych odbioru przedmiotu umowy.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129).
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca składa ofertę na realizację przedmiotu zamówienia na formularzu
ofertowym, w języku polskim, w formie elektronicznej.
2. Przesłana oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; lub przez osobę
umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone
do oferty, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.
3. Cena za wykonanie zamówienia musi być podana w polskich złotych (liczbowo
i słownie), być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością
netto, brutto oraz wartość VAT. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie
zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Kryteria, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze:
Cena - 100 %
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
3. Oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty,
b. Zaakceptowany projekt umowy.
3. Złożona oferta zostanie zarejestrowana, z uwzględnieniem daty i godziny jej
wpływu.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty poprzez publikację informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.
2. Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty kompletne, spełniające wymagania
określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty niespełniające tych
warunków zostaną odrzucone.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w już złożonych ofertach.
IX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE
1. Zamawiający ustala formę przekazywania informacji drogą elektroniczną, przy
czym wymaga niezwłocznego potwierdzenia faktu jej otrzymania.
2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu
składania oferty zmienić treść i warunki zapytania ofertowego. Dokonaną
zmianę zapytania ofertowego zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
wykonawcą zaproszonym.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia
w przypadku gdy oferta przedstawia cenę wyższą, niż zamawiający jest w
stanie zapłacić.
4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia postępowania
bez podania przyczyn.
5. Po przeprowadzeniu postępowania nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą.
6. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wykonana na nr konta
bankowego podanego w formularzu ofertowym, a wysokość zapłaty zostanie
ustalona na podstawie protokołu końcowego protokołu odbioru przedmiotu
umowy
i na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktury VAT.
7. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Kontakt:
X. DODATKOWE INFORMACJE
1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Małgorzata Żochowska,
2. Wydział Organizacyjny, tel. 22/113 94 71, e-mail:
malgorzata.zochowska@marki.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.