Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce
ul. Żymirskiego 2
05-230 Kobyłka
powiat: wołomiński
tel. 22 786 22 44, 22 182 25 80
sekretariat@mspzoz.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kobyłka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 786 22 44, 2
Termin składania ofert: 2021-11-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa zamówienia:
prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego:
,,Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego do funkcji biurowo - administracyjnej
MSPZOZ w Kobyłce dz. nr ew. 5 obr. 33, gm. Kobyłka, powiat Wołomiński, Ul. Ks. Franciszka
Marmo 20/2, Kobyłka"
3. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskie- go nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego do funkcji biurowo - administracyjnej MSPZOZ w Kobyłce dz. nr ew. 5 obr. 33, gm. Ko- byłka, powiat Wołomiński Ul. Ks. Franciszka Marmo 20/2, Kobyłka". 2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi nadzór nad wykonaniem robót budowlano-instalacyjnych realizowanych przez Wykonawcę wybranego przez Zamawiającego obejmujących zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego do funkcji biurowo - administracyjnej MSPZOZ w Kobyłce dz. nr ew. 5 obr. 33, gm. Kobyłka, powiat Wołomiński Ul. Ks. Franciszka Marmo 20/2, Kobyłka, zgodnie z dokumentacją projektową, w tym wykonanie robót budowiano-instalacyjnych w obrębie mieszkania nr 2 oraz klatki schodowej, obejmujących: 1) Wymianę nawierzchni podłogowych; 2) Wymianę oświetlenia; 3) Zabudowę instalacji sanitarnych i teletechnicznych; 4) Wyrównanie, gładzie gipsowe i malowanie ścian i sufitów; 5) Inne wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa,
przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz kosztorys ofertowy do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej www.msozoz.pl - zaoranie ofertowe 06/ZO/2021 z dnia 27.10.2021 r. - ,,Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego do funkcji biurowo - administracyjnej MSPZOZ w Kobyłce dz. nr ew. 5 obr. 33, gm. Kobyłka, powiat Wołomiński, Ul. Ks. Franciszka Marmo 20/2, Kobyłka". 4. Zakres obowiązków nadzoru inwestorskiego określony jest w załączniku nr 3 - Istotnych postanowieniach umowy. 5. Zamawiający wymaga, aby nadzór inwestorski był realizowany w branży budowlanej, a w pozostałych branżach elektrycznej i sanitarnej w zakresie niezbędnym z punktu widzenia prawa (próby techniczne, protokoły pomiarowe itp.). 6. Zamawiający informuje, że z uwagi na konieczność pracy przychodni, roboty będą prowadzone przez Wykonawcę w taki sposób, aby nie uniemożliwiały jej pracy. 7. Obecność Inspektora nadzoru w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu. 8. Zamawiający wymaga prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy.

Dokument nr: 07/ZO/2021

Składanie ofert:
b) Oferta składana w siedzibie Zamawiającego powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę (adres) wykonawcy.
13. Miejsce i termin złożenia oferty a) Ofertę należy złożyć do dnia 19. listopada 2021 r. do godz. 12;00 w siedzibie Zamawiającego lub wysłać na adres: Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce, Ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka lub wysłać na adres e-mail sekretariat@mspzoz.pl b) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia i sposób zapłaty a) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.01.2022 roku.

Wymagania:
2. Tryb udzjelenia zamówienia a) Postępowanie prowadzone jest na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego. b) Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). c) Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kobyłce", Dział Iii ,,Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000 zł (netto)", wprowadzonego Zarządzeniem nr 10/2021 z dnia 06.08.2021 roku
b) Termin płatności 30 dni. c) Zapłata z tytułu wykonanej dostawy/usługi nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu. d) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego uwzględniającą warunki i zapisy określone w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
5. Kryteria oceny oferty Cena oferty (brutto) -100 %
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Zamawiający określa minimalne warunki w tym zakresie, tj.; o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy tj. osoby fizyczne lub firmy, które/rzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) doświadczenia: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył nadzór inwestorski nad: - minimum 3 robotami budowlanym, które polegały na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku o wartości robót nie mniejszej niż - 100 000,00 złotych brutto*) dla ww. zakresu. Przez wartość 1 roboty budowlanej Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych robót w ramach 1 umowy (1 zadania
inwestycyjnego). *) W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. b) kwalifikacii zawodowych: - Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, iż dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru budowlanego**, posiadającą uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy dla co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu budynku oraz posiadającą aktualny wpis do okręgowej izby inżynierów budownictwa ; ** )ww osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 póz. 1186 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U z 2019r. póz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020poz. 220).
c) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
8. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.
9. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
10. Zamawiający dopuszcza negocjacje złożonej oferty.
11. W przypadku nie dołączenia do oferty wymaganych dokumentów bądź jednego z nich oferta zostanie
odrzucona z przyczyn formalnych.
12. Termin związania ofertą a) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. b) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. c) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
a) Ofertę należy złożyć na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

Kontakt:
d) Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: Monika Czyżewska, tel. 22 786 22 44, e-mail sekretariat@mspzoz.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.