Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa systemu do dezynfekcji instalacji wodociągowej

Przedmiot:

Dostawa systemu do dezynfekcji instalacji wodociągowej

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Karny w Rzeszowie
ul. Załęska 76
35-322 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. 17 858 07 00, fax 17 853 54 20
zk_rzeszow@sw.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 17 858 07 00, f
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do dezynfekcji instalacji wodociągowej do Zakładu
Karnego w Rzeszowie.
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody: 45232150-8.
2.2. Zamawiający NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
Zamówienie składa się z jednej części stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 (formularz ofertowy)
do niniejszej dokumentacji.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w zakresie zamówienia według wzoru stanowiącego
odpowiednio załącznik nr 1 (formularz ofertowy) do Zapytania ofertowego. Złożenie większej liczby ofert
na zamówienie spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.
2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany został w opracowanym przez Zamawiającego opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2.4. Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunki umowy zawiera załącznik
nr 3 (projekt umowy) do niniejszego Zapytania ofertowego.

CPV: 45232150-8.

Dokument nr: 2233/15/ZO/21

Otwarcie ofert: 11. TERMIN OTWARCIA OFERT: 24.11.2021r. godz. 9;15

Specyfikacja:
5. WIZJA LOKALNA
Każdy z Wykonawców ma możliwość dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia warunków związanych
z wykonaniem przedmiotu zamówienia:
- w związku z tym Zamawiający wyznacza termin wizji w ciągu 4 dni od dnia ogłoszenia zapytania
ofertowego, w godz.ch 8:00-12:00, po uprzednim kontakcie z:
- st. chor. Andrzej Prucnal - Kierownik DKw,
- por. Katarzyna Krokos - Zastępca Kierownika DKw,
nr tel.: 17 85 80 700, e-mail: zk_rzeszow@sw.gov.pl

Składanie ofert:
9. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
1) Ofertę należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres: zk_rzeszow@sw.gov.pl
2) W temacie e-maila należy wpisać:
,,oferta - dostawa systemu do dezynfekcji instalacji wodociągowej do Zakładu Karnego w Rzeszowie".
10. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.11.2021r. do godz. 9;00 (liczy się data i godz. wpływu).
Oferta złożona po wyżej wymienionym terminie zostanie odrzucona.

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2021r.

Wymagania:
2. FORMA ZAMÓWIENIA: Zapytanie ofertowe.
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 września 2019 r. -
Prawo Zamówień Publicznych.
6. WARUNKI PŁATNOŚCI: przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni,
licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1) Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną
we wzorze stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Zamówienie składa się z jednej części stanowiącej załącznik nr 1 - formularz ofertowy do niniejszej
dokumentacji. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na zamówienie.
3) Oferta musi spełniać następujące wymogi:
a) Musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny.
b) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
c) Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisany przez
Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
d) Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą
(-e) ofertę.
12. KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium: najniższa cena (brutto)
- Ranga 100%.
13. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z przepisów odrębnych.
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu
ofertowym.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie kształtuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu
ofertowym.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie kształtuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu
ofertowym.
14. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
2) Pełnomocnictwo - jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika bezpośrednio z aktualnego odpisu
z właściwego rejestru,
3) certyfikat zgodności CE, atest higieniczny PZH, dokument gwarancyjny, dokumentacja techniczna
w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim.
15. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę (brutto) za przedmiot
zamówienia.
2) Wartość brutto zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
3) Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w złożonych ofertach,
informując o tym Wykonawcę, którego ofertę poprawiono.
4) W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzjelenia przez Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
5) Jeżeli w toku niniejszego postępowania, nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym w wezwaniu. Wykonawca, składając
ofertę dodatkową, nie może zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w złożonej ofercie.
6) W przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty po dokonaniu wezwania Wykonawców
do złożenia ofert dodatkowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
16. OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA:
Niezwłocznie po zatwierdzeniu rozstrzygnięcia przez Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie Zamawiający
powiadomi o wyniku postępowania tych Wykonawców drogą elektroniczną (e-mail), którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
Zamawiający określi termin zawarcia umowy.
17. INFORMACJE INNE:
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1) odrzucenia oferty:
a) Wykonawców, którzy prześlą więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu;
b) złożonych w niewłaściwej formie;
c) przesłanych po terminie;
d) nie odpowiadających Opisowi Przedmiotu Zamówienia.
2) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części na każdym etapie, bez podawania
przyczyny.
3) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
4) zmiany terminów wyznaczonych przez Zamawiającego.
5) podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia i ocenie
oferty uzyskał największą ilość punktów w przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania
umowy.

Kontakt:
18. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, są:
- w sprawach merytorycznych - st. chor. Andrzej Prucnal - Kierownik DKw,
- por. Katarzyna Krokos - Zastępca Kierownika DKw,
nr tel.: 17 85 80 700, e-mail: zk_rzeszow@sw.gov.pl
- w sprawach proceduralnych - mł. chor. Joanna Wołoszyn.
nr tel.: 17 85 80 700, e-mail: zk_rzeszow@sw.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.