Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA CIESZANÓW
UL. RYNEK 1
37-611 CIESZANÓW
powiat: lubaczowski
(16) 631 10 76, fax (16) 631 14 40
Województwo: podkarpackie
Miasto: CIESZANÓW
Wadium: ---
Nr telefonu: (16) 631 10 76, fax
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Cieszanów
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa wykonania czynności eksploatacyjnych
i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego będących w posiadaniu Zamawiającego oraz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i normami technicznymi w zakresie eksploatacji sieci oświetleniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony od porażeń.
Wykaz urządzeń oświetleniowych określa załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia
do złożenia oferty cenowej.
Zakres zadania:
a) Planowane czynności eksploatacyjne, a w szczególności:
Przeglądy techniczne urządzeń, aparatury pomiarowej i sterowniczej,
Oględziny tras linii napowietrznych i kablowych,
Przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni,
Malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni, szafek i tablic rozdzielczych,
Wymianę opraw o złym stanie technicznym,
Pomiary skuteczności ochrony od porażeń z częstotliwością przewidzianą przepisami,
Kontrolę stanu oświetlenia w porze świecenia,
Kontrola i regulacja czasu oświetlenia
b) Awaryjne czynności, a w szczególności:
Wymianę uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania,
Naprawę bądź wymianę uszkodzonych kabli,
Naprawę zerwanych przewodów,
Wymianę źródeł światła, opraw, oprawek, dławików i kondensatorów,
Wymianę wysięgników, uszkodzonych tabliczek słupowych drzwiczek wnękowych latarni,
Likwidację awarii w urządzeniach oświetlenia drogowego,
c) Okresowe kontrole stanu oświetlenia przeprowadzane wspólnie przez Strony
w terminach wzajemnie uzgodnionych.

Zamawiający nie przewiduje wykonania zamówienia przez podwykonawców.
Opłata za usługę będzie ustalona według ceny jednostkowej dla jednej oprawy oświetleniowej.
Opłata za utrzymanie i konserwację rozliczana będzie w cyklach miesięcznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby czynnych źródeł światła w trakcie trwania umowy.
W cenę świadczonej usługi wliczane będą należności za korzystanie z Urządzeń, podatki, opłaty i inne koszty wynikające z posadowienia Urządzeń oraz wszelkie koszty wymiany
i naprawy urządzeń.

Uwaga!
Oferent sporządzając ofertę winien uwzględnić okoliczność, że część urządzeń oświetleniowych, których konserwacja ma być przedmiotem usługi stanowi własność PGE Dystrybucja S.A. siedzibą w Lublinie, Rejon Energetyczny w Tomaszowie Lubelskim.
Oferent musi uzgodnić formę prowadzenia prac konserwacyjnych na urządzeniach będących na majątku Rejonu Energetycznego.

Dokument nr: O.271.1.9.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, sekretariat pokój nr 19 do dnia 24.11.2021 r. do godz. 10:00 (Decyduje data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską).

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu i/lub konserwacji oświetlenia ulicznego, której wartość wynosi min. 130 000 zł brutto, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.
Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty

Cena - 100%
1) Oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez Wykonawców,
2) Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
3) Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Wartość punktowa oferty = x 100%
Sposób składania oferty

a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
b) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
c) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) Wykonawcy oraz opisane w następujący sposób:
Gmina Cieszanów
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów
OFERTA
W postępowaniu na:
,,Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Cieszanów"
(Znak sprawy: O.271.1.9.2021)
Nie otwierać przed dniem 24.11.2021 r. godz. 11.00

d) Na ofertę składa się:
Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do zaproszenia, podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do zaproszenia
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. Treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
2. Oferta zostanie złożona po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym,
3. Oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4. Złożona oferta będzie w języku innym niż polski.
Wybór oferty

1. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy i zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.
2. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.