Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
166z dziś
4440z ostatnich 7 dni
17446z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostarczenie fabrycznie nowego pływającego pomostu modułowego

Przedmiot:

Dostarczenie fabrycznie nowego pływającego pomostu modułowego

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kozioł Paweł Połów Ryb
Armii Krajowej 54
14-500 Braniewo
powiat: braniewski
tel. 506041973
pawel.koziol77@wp.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Braniewo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 506041973
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostarczenie fabrycznie nowego pływającego pomostu modułowego.
Minimalne parametry skutera do postoju:
- waga 380 kg (na sucho)
- długość - 345 cm
- szerokość - 125 cm
- wysokość - 110 cm
DOSTAWA - 14-500 Braniewo, Ul. Żeromskiego 14
Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, nieuszkodzony i nieobciążony prawami osób trzecich.
Oferowane urządzenie musi być kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych
i wykonawczych, a jego parametry techniczno-funkcjonalne nie mogą być niższe niż przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.
Jeżeli w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm równoważnych dopuszczonych do stosowania na terenie Unii Europejskiej, o ile zastosowane normy zagwarantują utrzymanie standardów na poziomie nie gorszym niż wymagania określone we wskazanych normach.

Dokument nr: 08/16/11/2021

Składanie ofert:
Koniec terminu składania ofert
2021-11-24

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
2021-12-31

Uwagi:
Kryteria
Kryterium Waga
cena 100
Opis sposobu przyznania punktacji
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Punktacja w ramach kryterium ceny przyznawana będzie jako iloraz wartości najtańszej otrzymanej oferty i wartości danej oferty, pomnożony przez wagę tego kryterium.
Sposób wyliczenia wg wzoru:
PKT = (cena min. / cena oferty) * 100 pkt.
gdzie PKT jest liczbą punktów uzyskanych przez daną ofertę przemnożoną przez wagę dla danego kryterium.
Ceny w ofertach wyrażone w walutach innych niż złote zostaną przeliczone na potrzeby oceny kryterium po kursie sprzedaży Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia wystawienia oferty.
W przypadku, gdy NBP nie publikuje dla danej waluty kursów sprzedaży, do dokonywania przeliczeń zastosowane zostaną kursy średnie NBP z dnia wystawienia oferty.
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Kozioł Paweł Połów Ryb . Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Kozioł Paweł Połów Ryb lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Kozioł Paweł Połów Ryb lub osobami wykonującymi w imieniu Kozioł Paweł Połów Ryb czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykluczeniu podlegają Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634, z późn. zm.), chyba że wykażą, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami lub Dostawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Odrzuceniu podlegają oferty:
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożone przez Oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
- złożone przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.
Informacje o postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. O wycofaniu oferty należy powiadomić Zamawiającego pisemnie w sposób, który jest dopuszczony dla składania ofert.
Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty do momentu upływu terminu na składanie ofert poprzez złożenie nowej oferty. Na kopercie lub w treści maila należy wówczas dodatkowo dodać sformułowanie ,,ZAMIANA OFERTY".
Zamawiający może żądać wyjaśnień do złożonych ofert w określonym terminie.
Zamawiający dokonuje poprawy w złożonych ofertach oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych poprawek)
i innych niepowodujących istotnych zmian treści oferty, zawiadamiając o tym Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Oferentów, którzy złożyli oferty oraz umieści odpowiednią informację na dedykowanym portalu ARiMR.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania
w każdym momencie bez podania przyczyny, a także zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Oferenta. W przypadku odwołania lub unieważnienia postępowania oraz zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Oferenta, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Oferentów, którzy złożyli oferty oraz umieści odpowiednią informację na dedykowanym portalu ARiMR.
Oferentom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania i złożenia oferty ani żadne odszkodowanie w związku ze zmianą warunków zapytania, z odwołaniem lub unieważnieniem postępowania albo zakończeniem postępowania bez dokonania wyboru Oferenta.
Warunki zmiany umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy również, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, wystąpienie zdarzeń i warunków niezależnych od Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć, utrudniające terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy np. wydłużenie realizacji umowy na wniosek Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.