Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie usługi zimowego utrzymania dróg, chodników oraz parkingów

Przedmiot:

Pełnienie usługi zimowego utrzymania dróg, chodników oraz parkingów

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Przemyśl
ul. Borelowskiego 1
37-700 Przemyśl
powiat: Przemyśl
tel. 16 8889430
barbara@gminaprzemysl.home.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przemyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 16 8889430
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Pełnienie usługi zimowego utrzymania dróg, chodników oraz parkingów i placów będących własnością Gminy Przemyśl w sezonie 2021/2022"
4. Przedmiot zamówienia:
Pełnienie usługi zimowego utrzymania dróg, chodników oraz parkingów i placów będących własnością Gminy Przemyśl w sezonie 2021/2022
Część I - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miejscowości Hermanowice, Stanisławczyk i Malhowice
Część II - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miejscowości Krówniki, Łuczyce i Rożubowice
Część III - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miejscowości Ujkowice
1. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie w szczególności na odśnieżaniu dróg przy pomocy pługa, oraz zwalczaniu śliskości zimowej i gołoledzi, polegające na zapobieganiu jej przez użycie materiału uszorstniającego (mieszanka piasku z solą).
2. Do posypywania dróg mogą być stosowane tylko te środki, które określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w strawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960).
3. Wykonawca zapewni odśnieżanie parkingów i placów gminnych w obrębie: cmentarzy, remiz strażackich, szkół, oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego. W skład usługi wchodzi również usuwanie śniegu poprzez jego załadunek odpowiednim sprzętem i wywóz samochodami samowyładowczymi z miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
4. Odcinki dróg proste i równe nie podlegają posypywaniu materiałami szorstkimi, za wyjątkiem zaistnienia gołoledzi lub zbitej, śliskiej warstwy śniegu.
5. Podjazdy, wzniesienia, łuki, zakręty, skrzyżowania itp., podlegają posypywaniu w całości i z zapasem ok. 30 m przed i po w/w elementach dróg, chyba że zajdzie potrzeba posypania odcinka drogi o większej długości.
6. Maź i błoto pośniegowe powstałe po chwilowym wzroście temperatury należy usuwać na bieżąco, nie dopuszczając do jego zamarznięcia na jezdni.
7. Wykonawca będzie dysponował sprzętem we własnym zakresie i w swoim imieniu zapewni załadunek materiałów uszorstniających przeznaczonych do zwalczania i zapobiegania śliskości zimowej.
8. Wykonawca zapewni we własnym zakresie miejsce do składowania materiału uszorstniającego oraz sprzętu którym będzie prowadził zimowe utrzymanie dla poszczególnych zadań.
9. Wykonawca w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, zobowiązuje się do dysponowania odpowiednią ilością sprzętu.
10. Pojazdy wykonujące na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinny zgodnie z art. 54 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) być wyposażone w urządzenia wysyłające żółte sygnały błyskowe odpowiadające warunkom określonym w § 38 i 39 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. nr 32 poz. 262 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 9 w/w rozporządzenia.
11. Wykonawca w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, musi dysponować minimum następującym zestawem sprzętowym niezbędnym do prowadzenia usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg:
a) Część I - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miejscowości Hermanowice, Stanisławczyk i Malhowice
Pojazd mechaniczny przystosowany do pracy z pługiem i piaskarką - 1 szt.
Pojazd mechaniczny przystosowany do odśnieżania chodników - 1 szt.
b) Część II - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miejscowości Krówniki, Łuczyce i Rożubowice
Pojazd mechaniczny przystosowany do pracy z pługiem i piaskarką - 1 szt.
Pojazd mechaniczny przystosowany do odśnieżania chodników - 1 szt.
c) Część III - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miejscowości Ujkowice
Pojazd mechaniczny przystosowany do pracy z pługiem i piaskarką - 1 szt.
Pojazd mechaniczny przystosowany do pracy z pługiem wirnikowym i piaskarką - 1 szt.
12. W przypadku, gdy Wykonawca ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić usług, powinien zawiadomić o tym fakcie zamawiającego celem ustalenia i wspólnego wytyczenia dalszych kroków postępowania.
13. Wykonawca w wyjątkowych sytuacjach, na polecenie zamawiającego może przeprowadzić usługę zimowego utrzymania dróg poza wyznaczonym rejonem. Przy wystąpieniu powyższej sytuacji będą miały zastosowanie ceny jednostkowe godz. pracy sprzętu określone niniejszą umową.
14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej gotowości sprzętowej do prowadzenia zimowego utrzymania dróg od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia umowy, 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu (dni powszednie, niedziele i święta). Przez pełną gotowość sprzętową należy rozumieć, przygotowanie sprzętu przez Wykonawcę w taki sposób, aby na telefoniczne wezwanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca rozpoczął świadczenie usługi Zimowego Utrzymania Dróg, w okresie nie dłuższym niż 40 min. od wezwania.
15. Wykonawca zapewnia całodobową łączność w okresie trwania umowy, przy pomocy telefonu komórkowego, którego numer zostanie udostępniony Zamawiającemu.
16. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do wzywania do wykonywania usługi oraz potwierdzania czasu pracy sprzętu w ramach zimowego utrzymania dróg, jest sołtys/radny miejscowości zgodnie z wyborem Zamawiającego na terenie której prowadzone są usługi. Sołtysi/Radni uzgadniają czas pracy sprzętu osobiście lub telefonicznie.
17. Ilość godzin pracy sprzętu w ramach zimowego utrzymania dróg, uzależniona jest od faktycznych potrzeb. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania swojej pracy na kartach pracy sprzętu. W kartach muszą być zapisy dokumentujące co najmniej: wieś w której wykonywano pracę, dzień wykonywania usługi, ilość godzin pracy sprzętu (godz. rozpoczęcia i zakończenia) oraz rodzaj użytego sprzętu. Karty pracy muszą posiadać adnotację potwierdzającą ilość godzin pracy dokonaną przez osobę upoważnioną przez zamawiającego.
18. Rozliczenie wykonanej usługi zimowego utrzymania dróg następować będzie, na podstawie przedstawionych Zamawiającemu kart pracy sprzętu z potwierdzeniem wykonania pracy przez sołtysa/radnego miejscowości na terenie której prowadzone były usługi.
19. Oszacowana ilość pracy wraz z długością dróg przewidzianych do odśnieżania i posypywania:
19.1. Część I - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miejscowości Hermanowice, Stanisławczyk i Malhowice
a) Nakład pracy oszacowano na podstawie liczby godzin wykonywania zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021 - 168 h
b) Długość dróg przeznaczona do odśnieżania i posypywania materiałami uszorstniającymi wynosi około 16,000 km
19.2. Część II - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miejscowości Krówniki, Łuczyce i Rożubowice
a) Nakład pracy oszacowano na podstawie liczby godzin wykonywania zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021 - 202 h
b) Długość dróg przeznaczona do odśnieżania i posypywania materiałami uszorstniającymi wynosi około 9,500 km
19.3. Część VI - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miejscowości Ujkowice
a) Nakład pracy oszacowano na podstawie liczby godzin wykonywania zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021 - 247 h
b) Długość dróg przeznaczona do odśnieżania i posypywania materiałami uszorstniającymi wynosi około 13,600 km
Powyższa ilość godzin stanowi podstawę do kalkulacji ceny oferty, z zastrzeżeniem, że rzeczywista ilość godzin wykonywania usługi, zadysponowana przez Zamawiającego do wykonania, może być zarówno większa jak i mniejsza, co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.
5. Podział zamówienia na części
1. Zamawiający dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na trzy części.
2. Zamawiający ogranicza możliwości złożenia oferty przez jednego Wykonawcę maksymalnie na dwie części zadania, z zastrzeżeniem, że ocena ofert zostanie dokonana w stosunku do poszczególnych części zamówienia i oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert.
3. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż dwie części zadania oferta taka zostanie odrzucona.
6. Termin realizacji zamówienia: Dotyczy wszystkich części zamówienia
1.Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi po udzieleniu zamówienia.
2.Zakończenie świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia nastąpi w terminie: - do 160 dni, licząc od dnia zawarcia umowy;
3.Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w projektowanych postanowieniach umowy.
7. Warunki udziału w postepowaniu:
Wykonawca w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, musi dysponować minimum następującym zestawem sprzętowym niezbędnym do prowadzenia usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg:
Część I - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miejscowości Hermanowice, Stanisławczyk i Malhowice
Pojazd mechaniczny przystosowany do pracy z pługiem i piaskarką - 1 szt.
Pojazd mechaniczny przystosowany do odśnieżania chodników - 1 szt.
Część II- Zimowe utrzymanie dróg na terenie miejscowości Krówniki, Łuczyce i Rożubowice
Pojazd mechaniczny przystosowany do pracy z pługiem i piaskarką - 1 szt.
Pojazd mechaniczny przystosowany do odśnieżania chodników - 1 szt.
Część III - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miejscowości Ujkowice
Pojazd mechaniczny przystosowany do pracy z pługiem i piaskarką - 1 szt.
Pojazd mechaniczny przystosowany do pracy z pługiem wirnikowym i piaskarką - 1 szt.
Uwaga: Dotyczy wszystkich części zamówienia:
Pojazdy wykonujące na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinny zgodnie z art. 54 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) być wyposażone w urządzenia wysyłające żółte sygnały błyskowe odpowiadające warunkom określonym w § 38 i 39 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. nr 32 poz. 262 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 9 w/w rozporządzenia.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

CPV: 90620000-9, 90630000-2

Dokument nr: IG.271.2.2.ZP.2021

Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi 22 listopada 2021 r. o godz. 10:10 - Urząd Gminy Przemyśl,
37-700 Przemyśl, Ul. Borelowskiego 1, II piętro, pok. 210.
Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

Składanie ofert:
Miejsce i sposób składania oferty:
Ofertę pisemną sporządzoną na załączonym Formularzu ofertowymi podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Przemyśl, 37-700 Przemyśl, Ul. Borelowskiego 1.
Termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 22 listopada 2021 r. do godz. 10:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Barbara Lechowicz, tel. 16 8889430; e-mail: barbara@gminaprzemysl.home.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.