Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Przedmiot:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Łańcut
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 Łańcut
powiat: łańcucki
17 225 22 02, fax: 17 225 2021
bhp@um-lancut.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Łańcut
Wadium: ---
Nr telefonu: 17 225 22 02, fax: 1
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z zakupem, montażem, uruchomieniem oraz serwisem technicznym centrali telefonicznej VoIP dla Urzędu Miasta Łańcuta.

Dokument nr: OA.253.2.2021

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 24.11.2021 r.
a) w pokoju nr 7 Biuro Obsługi Klienta w zaklejonej kopercie, z tytułem wiadomości: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z zakupem, montażem, uruchomieniem i serwisem technicznym centrali telefonicznej VoIP dla Urzędu Miasta Łańcuta.
b) drogą pocztową (adres jak wyżej);
Oferta złożona po wskazanym terminie zostanie zwrócona nieotwarta na adres Wykonawcy.
Informacji na temat zamówienia udziela: Kamil Gwizdak tel. 17 249 04 69
e-mail: bhp@um-lancut.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: Grudzień 2021 r.

Wymagania:
Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:
1) 50 szt. aparatów VoIP bezprzewodowych:
- minimalne wymiary 158x50x28
- kolorowy wyświetlacz LCD minimum 1,8 cala z matrycą TFT
- maksymalna waga słuchawki 110 gram
- możliwość zapisu minimum do 150 kontaktów
- wysoka jakość dźwięku HD - przekazywanie połączeń do innych słuchawek - rejestr połączeń - tryb głośnomówiący z jakością dźwięku HD - możliwość zablokowania niechcianych połączeń i zagrożeń z sieci internetowej światłowodowej
- telefon z polskim menu
2) 12 baz VoIP DECT :
- obsługa do 10 kont SIP na system, do 10 linii na słuchawkę
- połączenie maksymalnie 5 słuchawek DECT z parowaniem słuchawek za pomocą dedykowanego przycisku
- zasięg do 350 m na zewnątrz, do 50 m wewnątrz
3) 2 aparaty systemowe do obsługi sekretariatu i kancelarii
- kolorowy ekran LCD o przekątnej minimum 4,3 cala i rozdzielczości minimum 480x272 piksele
- minimum 12 przycisków linii dla 6 kont SIP
- 48 wirtualnych przycisków szybkiego wybierania BLF
- bluetooth minimum ver. 2.1
- poczta głosowa
- tryb głośnomówiący z jakością dźwięku HD
- zawieszanie połączeń
- wyciszenie połączeń
- Identyfikacja abonenta
- przekierowanie połączeń
- Poczta głosowa na e-mail, faks na e-mail, email na faks
- menu w języku polskim
4) 3 szt. modułów sekretarskich do aparatów systemowych :
- ekran o rozdzielczości min. 128x384 pikseli
- min. 20 dwukolorowych przycisków
- min. 20 przycisków BLF, z przyciskami zmiany strony pozwalającymi na przypisanie do 40 numerów wewnętrznych dla każdego modułu.
5) centrala telefoniczna:
- minimum 4 porty FXS oraz minimum 4 porty FXO
- minimum 300 jednoczesnych połączeń
- maksymalnie 2000 użytkowników
- minimum 4 pokoje konferencyjne
- minimum 3 gigabitowe porty Ethernet z POE
- minimum 2 porty USB 3.0 micro SD
- możliwość nagrywania rozmów
6) Usługa abonamentowa:
- dostarczania usługi telekomunikacyjnej operatora na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru/uruchomienia usług tj. z chwilą aktywacji ich w systemie nowego operatora - bezpłatne połączenia wewnętrzne -Wykonawca zapewni przeniesienie numerów do własnej sieci z zachowaniem dotychczasowej numeracji i konfiguracji połączeń Zamawiającego
- bezpłatne utrzymanie przeniesionych numerów w czasie trwania umowy
7) Oferta cenowa musi obejmować również koszty:
- transportu i dostawy do Zamawiającego
- montażu i konfiguracji centrali telefonicznej
- konfiguracji usług telefonii stacjonarnej
8) Dodatkowe istotne warunki zamówienia:
- umowa zawierana jest na 24 miesiące (od stycznia 2022 r.).
- operator posiada własny prefiks
- operator zapewnia czas reakcji serwisu na zgłoszenie Zamawiającego - rozumiany jako przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki - wynoszący nie dłużej niż
2 godziny.
- operator posiada system automatycznego powiadamiania o przyjęciu zgłoszenia serwisowego.
- operator nieodpłatnie sporządza w wersji elektronicznej szczegółowe wykazy(tzw. Billingi) indywidualnych rozmów i przekazuje je zamawiającemu raz w miesiącu.
- wsparcie serwisowe przez pełny czas trwania umowy
- płatność za sprzęt dokonywana jednorazowo przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
- płatność za wszystkie numery abonamentowe w formie jednej zbiorczej faktury w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
- operator gwarantuje wspólną pulę min. 4000 minut na połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych i komórkowych dostępną dla każdego z numerów w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej.
- wykonawca przed złożeniem oferty dokona nieodpłatnie wizji lokalnej, analizy technicznej celem zapoznania się z lokalnymi uwarunkowaniami technicznymi w Siedzibie Zamawiającego
- w przypadku uszkodzenia aparatu bezprzewodowego (uszkodzenie mechaniczne, zalanie, upadek) Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu zastępczego w terminie do 3 dni roboczych od dnia wystąpienia uszkodzenia i zgłoszenia uszkodzenia do Wykonawcy.
- Zamawiający wymaga dostarczenia skonfigurowanego sprzętu osobiście do Siedziby Zamawiającego na minimum 3 dni przed planowaną datą uruchomienia usługi.
- gwarancja na sprzęt 24 miesiące z asystą techniczną
- Zamawiający wymaga wykonania 4 bezpłatnych przeglądów technicznych sprzętu w roku, nie rzadziej niż raz na kwartał.
Opis kryterium, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
a) Kryterium oceny ofert jest najniższa cena. Cena ofertowa = 100%.
b) Cena ofertowa będzie oceniana na podstawie poniższego wzoru:
gdzie A oznacza liczbę punktów przyznaną danej ofercie w kryterium cena.
c) Liczba A będzie stanowić ocenę punktową oferty.
Oferta, która uzyska najwięcej punktów będzie wybrana jako najkorzystniejsza
Cena najtańszej oferty
x
100
Cena ocenianej oferty
KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję że: 1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Łańcuta, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut jest Burmistrz Miasta Łańcuta. Urząd Miasta, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obsługuje wykonanie zadań należących do kompetencji Burmistrza; 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: osobiście lub za pośrednictwem poczty przesłanej na adres urzędu; drogą elektroniczną - e-mail: iod@um-lancut.pl; telefonicznie pod numerem 17 249 04 66; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (w tym w celu zawarcia umowy lub wyboru najkorzystniejszej oferty) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; w pozostałych przypadkach odbiorcami danych mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Łańcut przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Łańcuta oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy; 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miasta w formie papierowej i elektronicznej, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3), w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zbrakowane po upływie od 5 do 50 lat lub być przechowywane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów. W przypadku gdy przepisy prawa nie precyzują okresu przechowywania danych okres ten ustala Administrator; 7) Z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. b), lit. d) i lit. e), art. 20, art. 21 ust. 1 RODO, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie - w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody); 8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 9) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe - odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy (w tym niemożliwością zawarcia umowy lub dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty);
10) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.