Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sprzedaż wraz dostawą wapna hydratyzowanego

Przedmiot:

Sprzedaż wraz dostawą wapna hydratyzowanego

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gorzyce Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Wrzawska 9
39-432 Gorzyce
powiat: tarnobrzeski
tel. (15) 644-68-39 wew.25
przetargi@zgkgorzyce.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Gorzyce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (15) 644-68-39
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: Sprzedaż wraz dostawą wapna hydratyzowanego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wapna hydratyzowanego, spełniającego wymagania dla wapna budowlanego EN 459-1 CL 90-S określone w Polskiej Normie PN-EN 459-1, na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody- do produkcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w ilości ok. 30 ton w rozłożeniu miesięcznym(2-3 ton] narok2022r.
1 Oferent gwarantuje, że dostarczone wapno hydratyzowane będzie posiadało co najmniej następujące parametry fizyko - chemiczne: CaO+MgO* - min. 95%
MgO* - max. 1%
Ca(0H)2* - min. 90%
CO 2* - max. 2,5%
S03* - max. 0,95%
Wilgotność - max. 2%
Stopień białości - min. 90
* w stanie wysuszonym i pozbawionym wody związanej
Granulacja:
pozostałość na sicie 0,2 mm - max. 2%
pozostałość na sicie 0,09 mm - max. 7%.
2. Przedmiotem zamówienia są dostawy partiami wapna hydratyzowanego( w workach po 25 kg każdy) w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r Dostawy przedmiotu zamówienia będą następowały sukcesywnie według zapotrzebowania na placówkę Stacji Uzdatniania Wody przy Ul. Odlewników 52 w Gorzycach na podstawie zgłoszeń telefonicznych lub pisemnych nie później niż 2 dni od daty jego złożenia w godz.ch pracy Zakładu tj. 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku (jeżeli zlecenie przypadnie na dzień tygodnia piątek, dniem realizacji zamówienia będzie kolejny dzień roboczy, dni ustawowo wolne nie są wliczane w czas realizacji zamówienia).
3.Dostawy będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Składanie ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, przesłana na adres- przetargi@zgkgorzyce.pl lub dostarczona osobiście do siedziby Zakładu
ul. Wrzawska 9 39-432 Gorzyce do dnia 24.11.2021 roku do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 01.01.2022 lub do wyczerpania przedmiotu zamówienia lecz nie później niż do 31.12.2022r

Wymagania:
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych i wariantowych.
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniższe kryteria:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
5. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
- wypełniony formularz ofertowy
- aktualne pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane)
- świadectwo kontroli jakości zgodności wapna z normą PN-EN 459-1,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2
Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
UWAGA: Do każdej partii wapna hydratyzowanego wymagane jest świadectwo kontroli jakości oraz aktualny przez cały okres zawarcia umowy atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie przedmiotu zamówienia do uzdatniania wody w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli ilości i jakości dostarczonego wapna hydratyzowanego.
6. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:
Cena oferty-- 80% liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
LC= CMIN/CO *100 pkt*80%
Gdzie:
LC -- liczba punktów przyznanych za kryterium ceny Co -- cena brutto oferty [łącznie z podatkiem VAT)
CMIN -- najniższa cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) oferty spośród wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
W zakresie powyższego kryterium najwyższą ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie.
Czas reakcji-dostawy -- 20% liczba punktów w kryterium to czas dostawy od momentu złożenia przez Zamawiającego zlecenia, zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
LD= Do/DMAx* 100 pkt* 20%
Gdzie:
LD -- liczba punktów przyznanych za kryterium Czas reakcji-dostawy
Do -- liczba punktów przyznanych za ilość godzin niezbędnych na dostawę zamówienia
do 12h od zlecenia - 20 punkt,
powyżej 12h- 24h od zlecenia -10 punktów
powyżej 24h od zlecenia - 0 punktów
Dmax-- najkrótszy czas reakcji-dostawy
3
W zakresie powyższego kryterium najwyższą ilość punktów otrzyma oferta o najkrótszym czasie reakcji-dostawy.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w możliwie najszybszym terminie, a wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniony pod adresem http://www.bip.zgkgorzyce.pl/ oraz wysłany drogą mailowa do oferentów. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne zostaną odrzucone.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądaćod Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. 0 wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej z zamieszczonym ogłoszeniem oraz poprzez wiadomość przesłaną w formie elektronicznej.
10. WARUNKI UMOWY
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
2. Nie zrealizowanie przez Zamawiającego pełnego zakresu zamówienia, o którym mowa w okresie obowiązywania niniejszej umowy- nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o jego wykonanie w pełnej wysokości.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia jeśli wystąpi taka potrzeba, jednak w ilości nie większej niż 10% szacowanej całości zamówienia.
4.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym ,a Wykonawcą będą dokonywane w PLN. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny (netto i brutto) przedmiotu dostawy oraz ceny jednostkowej (netto i brutto) za tonę wyrażonej cyfrowo i słownie w PLN. Cena brutto, wyliczona przez Wykonawcę, musi zawierać podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji przedmiotu dostawy, w szczególności koszty transportu i przeładunku.
Określona cena zostanie ustalona na okres ważności umowy i musi uwzględniać w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.
5.Rozliczenie należności nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę po dostarczeniu zamówionej ilości wapna, będącego przedmiotem umowy i dokonaniu odbioru ilościowego przez Zamawiającego wg cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie. Jednak w przypadku zmiany ustawowej wysokości podatku VAT, Oferent wystawiać będzie faktury zgodnie z uwzględnieniem zmian dokonanych w umowie.
6.Termin płatności faktur ustala się do 14 dni, licząc od daty ich doręczenia Zamawiającemu. Zapłata należności nastąpi na dane wskazane na fakturze.

Kontakt:
1. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego uprawnionym do kontaktowania się z oferentami w sprawach merytorycznych i formalnych jest:
insp.ds. ekonomiczno-logistycznych p. Dominika Myśliwy tel. (15) 644-68-39 wew.25

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.