Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Sanoku
ul. Kościuszki 23
38-500 Sanok
powiat: sanocki
Telefon: (013) 46 56 551
k.kaczak@gminasanok.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Sanok
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: (013) 46 56
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022
i 2022/2023
1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022 i 2022/2023 oraz zwalczanie śliskości materiałami uszorstniającymi (mieszanką solno-piaskową) powierzonymi przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 następujące części:
Część 1: - obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Pakoszówka,
Część 2: - obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Lalin, Część 3: - obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Liszna. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia tzn. że Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia, tj., na część 1 zamówienia i/lub na część 2 i 3 zamówienia lub na wszystkie 3 części zamówienia.
Do realizacji każdej części zamówienia wymagane jest podstawienie co najmniej jednego sprawnego opłóżonego nośnika umożliwiającego realizację zadania.
Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia OC usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres usług wskazano w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (szczegółowy zakres usług) oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: GKI.7011.1.39.2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert - do dnia 23.11.2021 r. do godz. 10:00 (decyduje data i godz. wpływu oferty na adres e-mail: k.kaczak@gminasanok.pl ).

Miejsce i termin realizacji:
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w zakresie części nr 1, 2, 3, w terminie:
od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2022 r. (sezon 1), od 15.10.2022 r. do dnia 30.04.2023 r. (sezon 2).

Wymagania:
Gmina Sanok zaprasza do złożenia oferty cenowej celem udzjelenia zamówienia, do którego -zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przepisy tej ustawy nie mają zastosowania. Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych terminów z przyczyn niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących konieczność realizacji przedmiotu zamówienia określonego w pkt 1 poza określonymi w zapytaniu terminami.
3. Wynagrodzenie, warunki płatności: określone są wc wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej oraz zobowiązany jest do zdobycia wszelkich niezbędnych informacji do przygotowania oferty, podpisania umowy i wykonania zamówienia. Koszty wykonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
5. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferty oraz innego rodzaju korespondencję (np. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) należy przekazywać do Zamawiającego drogą elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail: k.kac/ak </ gm inasanok.pl
7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
7.1. Zamawiający będzie oceniał oferty odrębnie dla każdej z części zamówienia
według następujących kryteriów:
Kryterium Znaczenie kryterium w %
Cena (C) 60
Czas reakcji (R) 30
Termin płatności faktury (T) 10
Razem: 100
7.2 Kryterium ,,Cena (C)" - 60 pkt
2
Maksymalna ilość punktów według kryterium ,,Cena" to 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena - (C)" zostanie obliczona według następującego wzoru:
Cmin
C= .........................x60pkt
Co
gdzie:
C min - cena brutto oferty najtańszej, Co - cena brutto oferty ocenianej.
7.3. Kryterium ,,Czas reakcji (R)"- 30 pkt, będzie rozpatrywany na podstawie zadeklarowanego czasu reakcji przez Wykonawcę.
Celem obliczenia ilości punktów w kryterium ,,Czas reakcji" - Czas reakcji od momentu wezwania do odśnieżania i/lub zwalczania śliskości"
Zamawiający dokona oceny czasu gotowości pojazdu i rozpoczęcia czynności
odśnieżania wraz z ewentualnym zwalczaniem śliskości materiałami
uszorstniającymi od momentu powiadomienia przez Zamawiającego, lub
przedstawiciela Zamawiającego (Sołtysa) zakładając punktację:
-gotowość pojazdu i rozpoczęcie czymiości odśnieżania i/lub zwalczania
śliskości w czasie do 40 minut od momentu powiadomienia przez
Zamawiającego lub Sołtysa danej miejscowości - 30 pkt
-gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania i/lub zwalczania
śliskości w czasie do 80 minut od momentu powiadomienia przez
Zamawiającego lub Sołtysa danej miejscowości -15 pkt
-gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania i/lub zwalczania
śliskości do 120 minut od momentu powiadomienia przez Zamawiającego lub
Sołtysa danej miejscowości - 0 pkt
Czas reakcji należy podać w wyznaczonych trzech przedziałach tj: do 40 minut, do 80 minut, do 120 minut.
Wskazanie dłuższego czasu reakcji niż 120 minut bądź nic wskazanie czasu reakcji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
W przypadku wskazania w ofercie czasu reakcji krótszego niż 40, Zamawiający w takiej sytuacji do oceny przyjmie wartość 40 minut, natomiast do umowy zostanie wpisany oferowany czas reakcji z oferty.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium ,,Czas reakcji" wynosi 30 pkt.
7.4 Kryterium termin płatności (T) - 10 pkt
Liczba punktów, jakie każda z ofert otrzyma za stopień spełnienia wymagań będzie obliczona według następujących zależności:
Termin płatności faktury (rachunku) z formularza ofertowego wskazany przez Wykonawcę
od 14 dni do 20 dni - 5 pkt od 21 dni do 30 dni - 10 pkt.
Płatność faktury (rachunku) nie może być mniejsza niż 14 dni i nie większa niż 30 dni.
3
Wskazanie krótszego terminu płatności niż 14 dni łub dłuższego niż 30 dni będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Brak wskazania terminu płatności będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
7.5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:
o= c + r + T
gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena"
W- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Czas reakcji"
T - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Termin płatności".
9. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
WÓJT GMINY SMK5K mgr Arma Hałas

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.