Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa cementu portlandzkiego luzem

Przedmiot:

Dostawa cementu portlandzkiego luzem

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: SOLEY sp. z o.o
Przemysłowa 33
32-083 Balice
powiat: krakowski
602404554
ess@soley.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/79270
Województwo: małopolskie
Miasto: Balice
Wadium: ---
Nr telefonu: 602404554
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Postępowanie ofertowe - dostawa cementu portlandzkiego luzem - 2021-894-79270 ESS
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1132/18 - Technologia ekonomicznych ścian szczelinowych do realizacji fundamentów, obudów wykopów i ścian oporowych.

Część 1
Postępowanie ofertowe - cement portlandzki luzem - ESS

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest: cement portlandzki luz
1. Rodzaj cementu: CEM I (cement portlandzki)
2. Klasa cementu: 42.5 R
Zakres zamówienia:
1. Cement portlandzki luz wraz dostawą - ilość do 275 ton.
2. DOSTAWA wg uzgodnionego wcześniej harmonogramu - minimum 7 dni przed pierwszą dostawą.
3. Dzienna dostawa nie przekroczy 40 ton, dostawy realizowane w okresie 13.12.2021 - 29.04.2022 r.
4. Adres dostawy: siedziba firmy Soley przy Ul. Przemysłowej 33, 32-083 Balice.
5. Dokumentacja materiałowa produktu (karta charakterystyki produktu, deklaracja właściwości użytkowych, certyfikat zgodności, certyfikat stałości właściwości użytkowych).
POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a. odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego do momentu złożenia ofert;
b. unieważnienia postępowania, w szczególności jeśli:
o cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
o wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania;
o postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
2. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w jej treści.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:
o jej treść będzie sprzeczna z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
o będzie zawierać rażąco niską cenę,
o będzie nieważna na podstawie innych przepisów,
o zostanie złożona po terminie składania ofert.

CPV: 44111200-3

Dokument nr: 2021-894-79270

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-11-24

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-11

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
krakowski
Gmina
Zabierzów
Miejscowość
Balice

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Zamawiający zamiast umowy dopuszcza formę zlecenia dostaw Oferentowi (za zwrotnym przyjęciem zlecenia do realizacji), będącą podstawą do jej realizacji. Wówczas zlecenie staje się wiążące dla obu stron.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej.
o Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji.
o Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
o Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej.
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków podanych w pkt.1, Zamawiający wymaga oświadczenia o niepodleganiu z wykluczenia z postępowania - klauzula w Załączniku nr 1 do zapytania.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-11-17
Data ostatniej zmiany
2021-11-17

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena: 100 Liczba punktów zostanie obliczona w następujący sposób: Liczba punktów = (cena najniższa / cena oferty ocenianej) x waga x 100

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Norbert Madetko (ESS)
tel.: 602404554
e-mail: ess@soley.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.