Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozbiórka środka trwałego

Przedmiot:

Rozbiórka środka trwałego

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Józefów
ul. Leśna 46
23-460 Józefów
powiat: biłgorajski
tel: +48 602239501, tel.: +48 84 68-78-005, +48 84 68-78-279, fax: +48 84 68-78-280,
jozefow@lublin.lasy.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Józefów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: +48 602239501,
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł
Nadleśnictwo Józefów - Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie
Państwa oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn. Rozbiórka środka trwałego nr
inw. 108/79 - budynku gospodarczego stajni.
I. Przedmiot zamówienia:
Rozbiórka środka trwałego nr inw. 108/79 - budynku gospodarczego stajni,
położonego w miejscowości Rybnica 70B, działka nr: 610/3 obręb ewidencyjny:
Rybnica, gmina Susiec.
Szczegółowy
opis
przedmiotu
zamówienia
zawiera
projekt
rozbiórki,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót.

Dokument nr: S.270.35.2021

Składanie ofert:
VI. Termin do którego należy złożyć ofertę: do dnia 22.11.2021 r. do godz.: 12 00
Ofertę należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej, w oparciu o załączony wzór
formularz oferty na adres e-mail: jozefow@lublin.lasy.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego od
daty podpisania umowy do dnia 30.12.2021 r.

Wymagania:
III. Wymogi w stosunku do Wykonawcy - nie dotyczy.
IV. Sposób obliczenia ceny
1. Cena musi obejmować wszelkie obciążenia związane z realizacją zamówienia oraz
wynikające z przepisów prawa, jak również wszystkie koszty, opłaty, wydatki
Wykonawcy, w tym podatek od towarów i usług (VAT), jeśli jest należny.
2. Oferta powinna być przygotowana z zachowaniem nn. zaleceń:
a) Oferta powinna być sporządzona przy użyciu wzoru formularza stanowiącego
załącznik nr 1, w języku polskim;
b) Ceny jednostkowe muszą być podane w załączonym formularzu z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku;
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
d) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
e) Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej;
f) Oferta, a także wszystkie załączniki do oferty sporządzane przez Wykonawcę
powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
w obrocie prawnym i do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie
oferty, zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze
przedsiębiorców albo centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
lub innym dokumencie regulującym zasady reprezentacji danego podmiotu
gospodarczego;

g) Podpisy na ofercie, oświadczeniach i innych dokumentach powinny być czytelne
albo opatrzone imienną pieczątką;
h) Ewentualne poprawki naniesione na ofercie powinny być czytelne i opatrzone
podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upełnomocnionej oraz datą
naniesienia poprawki;
i) Załączyć skan dokumentu do reprezentacji Pełnomocnictwo/Umowa/Inny -
jeżeli dotyczy. Zamawiający pobierze dokumenty CEiDG/KRS ze pomocą
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dla Wykonawców którzy złożą oferty w
niniejszym postępowaniu.
3. Termin związania ofertą wynosi 14 dni od wyznaczonej daty na złożenie ofert.
V. Sposób wyboru oferty (kryteria oceny):
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena oferty - waga 100%. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie
podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów.
Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg
następujących zasad:
- ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całego zamówienia,
obliczona przez Wykonawcę - podana w ,,formularzu oferty";
- Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów a każdej następnej
zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
C = ------------------------------------------------------------------ * 100 pkt
cena brutto oferty badanej
Formularz oferty należy złożyć:
- w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, lub
- skanu wytworzonego pierwotnie w wersji papierowej i opatrzonego podpisem
(czytelnym bądź parafka z pieczątką) przez osobę uprawnioną.
VIII. Sposób komunikacji:
1. Zamawiający poinformuje wyłącznie pocztą elektroniczną Wykonawców którzy
złożyli oferty o wyniku niniejszego postępowania.
IX. Uwagi końcowe:
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany terminu składania ofert;
b) wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są
niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości;
c) uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
d) poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;
e) odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
f) odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;
g) odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT;
h) wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem
oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnień ze strony
Wykonawcy.

Kontakt:
2. Wszelkie pytania na temat niniejszego zapytania należy kierować do
p. Mirosława Konopki (adres e-mail: miroslaw.konopka@lublin.lasy.gov.pl, numer
telefonu: +48 602239501).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.