Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4282z ostatnich 7 dni
17288z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana bramy garażowej

Przedmiot:

Wymiana bramy garażowej

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
powiat: poznański
Telefon: (+48) 61 8923 600 Faks: (+48) 61 8122 140
e.stadnik@murowana-goslina.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Murowana Goślina
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: (+48) 61 89
Termin składania ofert: 2021-11-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej, dla zadania polegającego na wykonaniu: ,,Wymiana bramy garażowej w budynku OSP w Długiej Goślinie"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest:
,,Wymiana bramy garażowej w budynku OSP w Długiej Goślinie"
Zakres prac związanych z wykonaniem w/w robót:
- demontaż istniejącej bramy garażowej,
- zakup, dostawa i montaż nowej bramy garażowej.
Należy użyć nowych materiałów budowlanych nie pochodzących z odzysku.
2.2. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: a) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami, Polskimi Normami, ogólnymi warunkami technicznymi i aktualnym poziomem wiedzy technicznej, b) realizacja prac będących przedmiotem umowy z należytą starannością i rzetelnością zawodową, mając na uwadze interes Gminy i obowiązujące przepisy, c) Wykonawca udzieli Gminie min. 36 - miesięcznej gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy od dnia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, d) zabezpieczenie terenu prac wraz z zapewnienie dozoru mienia na terenie prac, e) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane, okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; f) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, jako wytwarzający odpady - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, g) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. I dozór mienia na terenie prac, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania prac na części obiektu i terenie mającymi związek z prowadzonymi pracami, zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, h) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie prac i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, ponoszenie pełnej odpowiedzialności za
szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku
z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów, uporządkowanie z błota i innych nieczystości
dróg, po których odbywa się transport materiałów związanych z realizacją ww. inwestycji;
i) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac, w tym dokonania na własny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg,
nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja zaplecza budowy;
j) dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagania norm,
k) uzgadnianie z Gminą terminu odbioru,
l) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Gminę w trakcie trwania prac w terminie nie
dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia - termin ten nie może mieć
wpływu na wydłużenie terminu niniejszej umowy,
m) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć
w pełnej wysokości,
n) niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które
mogą wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia robót.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do 19 listopada 2021 r. do godz. 10.00
6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 19 listopada 2021 r. do godz. 10.00 pisemnie w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie przy Placu Powstańców Wlkp. 9 lub drogą mailową na adres e.stadnik@murowana-goslina.pl.
Propozycja otrzymana przez Zleceniobiorcę po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
3. Planowany termin realizacji zadania
Zakończenie prac - do 23 grudnia 2021 r.
Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za szkody w wykonywanych przez siebie pracach do czasu
odbioru końcowego robót.

Wymagania:
1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
a) należy ją złożyć pisemnie - na kopercie umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: ,,propozycja cenowa na zadanie pn. ,,Wymiana bramy garażowej w budynku OSP w Długiej Goślinie" b) cena końcowa w niej podana ma być wyrażone cyfrowo i słownie, c) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, d) ma obejmować całość zapytania, e) oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez Oferenta.
4. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie - Zał. Nr 2.
b) Znajduje się w odpowiedniej sytuacji finansowej lub ekonomicznej: Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie - Zał. Nr 2.
c) Posiada odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową:
- zdolność techniczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie - Zał. Nr 2.
- dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie - Zał. Nr 2.
Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty. Załącznik Nr 1 ,,Formularz propozycji
cenowej" i Załącznik Nr 2 ,,Oświadczenia" według załączonych wzorów.
Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: 100% cena.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego
wymogom.
Gmina może odstąpić od wyboru wykonawcy i złożenia zamówienia bez podania przyczyny.
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT (stawka i kwota).
Cena podana przez Zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca prze okres ważności umowy i nie
będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
Zaoferowana cena stanowi jedyne pełne wynagrodzenie, które stanie się należne Zleceniobiorcy za wykonanie
całości przedmiotu zamówienia. Zleceniobiorca akceptuje to wynagrodzenie i nie będzie żądał żadnego
dodatkowego wynagrodzenia w tym zakresie.
Zlecenie zostanie rozliczone ryczałtowo.
Zleceniobiorca, po wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót wystawi fakturę na rzecz Gminy. Płatność faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionej faktury oraz protokołu odbioru w siedzibie Gminy. Nie dopuszcza się fakturowania częściowego.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 40 dni.
7. Inne informacje a) Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych (PLN). b) Zamawiający nie przewiduje zwrócenia Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu. c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. e) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. f) W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i sposobie podpisania umowy. g) Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania ostatecznej propozycji cenowej.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.