Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont toalety dla personelu

Przedmiot:

Remont toalety dla personelu

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Goleniowie
ul. Konstytucji 3 Maja 26
72-100 Goleniów
powiat: goleniowski
Tel. : +48 91 418 22 60 Fax : +48 91 418 22 60
biblioteka@biblioteka-goleniow.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Goleniów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. : +48 91 418 22
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Goleniowie zaprasza do złożenia oferty na:

remont toalety dla personelu

w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida w Goleniowie.

3. Przedmiot zamówienia:

Remont toalety dla personelu znajdującej się na I piętrze budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida w Goleniowie.
3.1 Opis przedmiotu zamówienia:

3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest remont obejmujący roboty budowlane i wykończeniowe wraz ze stolarką drzwiową, instalacje sanitarne oraz instalacje elektryczne w toalecie dla personelu (I piętro) w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida
w Goleniowie.

3.1.2. Szczegółowy zakres robót oraz wizualizacja toalety ujęte są w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

3.1.3. Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Koszt poniesiony w celu zebrania niezbędnych do przygotowania oferty informacji ponosi oferent.

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać do dnia 24.11.2021 r do godz. 13.00.
Oferta może zostać dostarczona drogą elektroniczną na adres mailowy Zamawiającego: biblioteka@biblioteka-goleniow.pl
lub w formie pisemnej na adres:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Goleniowie
ul. Konstytucji 3 Maja 26
72 - 100 Goleniów

Miejsce i termin realizacji:
3. Przedmiot zamówienia:

Remont toalety dla personelu znajdującej się na I piętrze budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida w Goleniowie.
4. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 31.12.2021 r.

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
3.1.4. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
3.2. Kryterium wyboru oferty:

3.2.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

90

Okres gwarancji

10

3.2.2. Oferta z najniższą ceną oraz najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym oferentom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Punkty za cenę będą obliczane według następującego wzoru:

Sposób oceny ofert:

Najniższa cena oferty

Ilość punktów = ---------------------------------------- x 90

Cena badanej oferty

Punkty za okres gwarancji będą obliczane według następującego wzoru:

Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji:

- 36 miesięcy do 47 miesięcy - otrzyma 5 punktów;

- 48 miesięcy do 59 miesięcy - otrzyma 7 punktów;

- 60 miesięcy i więcej - otrzyma 10 punktów.
3.2.3. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów, zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

5. Składanie ofert:

5.1. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim, czytelnie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów.

5.2. Zaleca się, aby oferta została sporządzona na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
5.5 W przypadku składania ofert na piśmie o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Wybór najkorzystniejszej oferty:

6.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.2. Zamawiający może, w oparciu o przekazane oferty, dokonać wyboru Wykonawcy. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi jednak zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia i podpisania umowy.

6.3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.bip.biblioteka.goleniow.pl/.
8. Uwagi:

8.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

8.2. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia lub unieważnienia przez Zamawiającego Zapytania ofertowego.

8.3. Wykonawcy mogą wprowadzać zmiany w złożonych ofertach lub je wycofać, pod warunkiem, że uczynią to przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana, jak i wycofanie wymagają zachowania formy pisemnej.

8.4. Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia w trakcie wykonywania prac remontowo-wykończeniowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ze względu na wystąpienie okoliczności związanych z COVID-19, które mogą mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy.

Kontakt:
7. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Karina Czernicka - dyrektor, tel. 914182260, e-mail; biblioteka@biblioteka-goleniow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.