Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
166z dziś
4440z ostatnich 7 dni
17446z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie inwentaryzacji w zakresie dokumentacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w...

Przedmiot:

Wykonanie inwentaryzacji w zakresie dokumentacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzew i krzewów

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
ul. Ludwika Kondratowicza 20
00-983 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 44 38 683
ahlebowicz@targowek.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 44 38 683
Termin składania ofert: 2021-11-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Wydział Ochrony Środowiska w postępowaniu , którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 30 000 EURO (art. 4 ust. 8 Pzp.) zwraca się
z prośbą o złożenie oferty na:
,,Wykonanie inwentaryzacji w zakresie dokumentacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzew i krzewów na wyszczególnionych terenach skwerów i zieleńców Dzielnicy Targówek miasta st. Warszawy"
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie inwentaryzacji w zakresie dokumentacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzew i krzewów na poniżej wymienionych terenach zieleni Dzielnicy Targówek m.st Warszawy.
1) Skwer przy DK Zacisze: dz. Nr 3/1; 5/3 (fragment); 3/4 (fragment), obręb 4-09-21, pow. 0,40ha
2) Pasaż Malborska-Tokarza: dz. Nr 11/2 (fragment); 11/12; 11/11; 11/8; 11/7; 11/5 (fragment); 11/3, obręb 4-08-05, pow. 0,35ha
3) Plac Zabaw przy Tokarza: dz. Nr 9/1; 9/2 (fragment); 9/3 (fragment); obręb 4-08-05, pow. 0,58ha
4) Skwer i Plac Zabaw przy Ul. Siarczanej: dz. Nr 68/2 (fragment); obręb 4-11-23, pow. 0,45ha
5) Zieleniec Ogińskiego: dz. Nr 66/3, 66/5; obręb 4-08-12, pow. 0,82ha
6) Zieleniec przy Ul. Smoleńskiej: dz. Nr 35/1, 35/2 (fragment); obręb 4-10-12, pow. 0,24ha
7) Skwer-plac zabaw przy Ul. Sternhela: dz. Nr 3/2 (fragment); 4-09-11, pow. 0,12ha
8) Skwer im. Grzegorza Ciechowskiego: dz. Nr 3/2; obręb 4-09-06, pow. 0,24ha
9) Skwer "Nad Strugą": dz. Nr 254; obręb 4-09-19, pow. 0,15ha
10) Ciągi pieszo-rowerowe K. Bródnowski - Rolanda/Wojskowa: dz. Nr 3/138 obręb 4-09-12, dz. Nr 84/14 obręb 4-09-19, dz. Nr 3/140 obręb 4-09-12, dz. Nr 3/2 (fragment) obręb 4-09-11, pow. 0,65
11) Skwer Malborska "Kotwica": dz. Nr 7, 1/47, 1/37, 4/7, 4/6 obręb 4-09-03, pow. 0,06ha
12) Skwer Ekologiczny: dz. Nr 84/13 obręb 4-09-19, pow. 0,20ha
13) Skwer-plac zabaw przy Ul. Bystrej: dz. Nr 1, 2/2 obręb 4-09-04, pow. 0.90ha
14) Skwer Dubickiego: dz. Nr 1/14, 1/82, 1/13 (fragment) obręb 4-09-30, pow. 0,62ha
15) Skwer przy Ul. Wiernej - Plac Trynopolski: dz. Nr 3/1, 5/1 obręb 4-11-05, pow. 0,36ha
16) Skwer Rajmunda/Lecha: dz. Nr 3/236, 3/237, 3/234, 3/226, 3/225, 3/140 obręb 4-09-12, pow. 0,21ha
17) Skwer-plac zabaw przy Ul. Uroczysko: dz. Nr 3/49 (fragment), 3/232, 3/146 (fragment), 3/230 obręb 4-09-12, pow. 0,27ha
18) Psi Park przy Trasie Toruńskiej: dz. Nr 80 obręb 4-08-01, pow. 0,44ha
19) Skwer i plac zabaw przy Ul. Tużyckiej: dz. Nr 136, 151 obręb 4-09-17, pow. 0,22ha
20) Teren przy Urzędzie Dzielnicy Targówek: dz. Nr 8/1 obręb 4-09-29
Zakres zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji związanej inwentaryzacją dendrologiczną drzewostanu i krzewostanu wraz z zaleceniami w zakresie dalszej pielęgnacji.
W zakres zamówienia wchodzą niezbędne prace, które należy wykonać w ramach realizacji tego projektu. (m.in.: pomiary geodezyjne, pozyskanie map).
Uszczegółowienie zakresu i warunków wykonania zamówienia:
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Zasięgi skwerów
Całość dokumentacji w zakresie gospodarki drzewostanu i krzewostanu stanowią:
Wydruk w formie papierowej w następujących ilościach:
a. Inwentaryzacja terenu - część graficzna - mapa przygotowana w wersji pdf i również mapy wydrukowane w skali min. 1-500. Inwentaryzacja w postaci mapy będzie zawierała opracowane dane z zakresu inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu i krzewostanu.
Wykaz tabelaryczny w wersji edytowalnej (excel) oraz w wersji pdf z częścią opisową - w 3 egzemplarzach.
Wykaz tabelaryczny w wersji edytowalnej (excel) zawierający poszczególne elementy inwentaryzacji w tym: przyporządkowane do każdego skweru osobno.
b. Wersja elektroniczna dokumentacji (1 egz.) na nośniku pendrive w wersji otwartej (w formacie dwg/dxf). Część opisowa w formatach plików: nazwa_pliku.doc oraz nazwa_pliku.xls oraz inwentaryzacja terenu w formacie pliku nazwa_pliku.dwg

Dokument nr: UD-X-WOŚ.7021.92.2021.AHL

Składanie ofert:
Prosimy o złożenie oferty drogą elektroniczną na adres mailowy: ahlebowicz@targowek.waw.pl oraz asalata@targowek.waw.pl w terminie do dnia: 19.11.2021 roku do godz. 14-tej

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Do 30 grudnia 2021r.

Wymagania:
Wymagania względem wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:
a. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że:
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonywał lub wykonuje - co najmniej trzy usługi w zakresie inwentaryzacji drzew i krzewów w wersji standardowej oraz w wersji elektronicznej dla obszaru terenu zieleni nie mniejszego niż 1,5 ha powierzchni - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie.
b. potencjału osobowego:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem osobowym składającym się z n/w osób, przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji:
- co najmniej jedną osobą legitymującą się uprawnieniami w dziedzinie geodezji i kartografii, tj. osobą zdolną do wykonania zamówienia w zakresie pomiarów geodezyjnych:
- co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie i kwalifikacje w zakresie zamówienia, 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe o kierunku ogrodniczym, architektury krajobrazu lub równoważne oraz 3 lata praktyki zawodowej lub wykształcenie średnie o kierunku ogrodniczym lub architektura krajobrazu lub równoważne oraz 5 lat praktyki zawodowej tj. osobą zdolną do wykonania zamówienia w zakresie inwentaryzacji zieleni.
Dodatkowe wymagania i szczegółowe wytyczne:
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami wiedzy technicznej, zaleceniami Zamawiającego, etyką zawodową.
Dokumentacje należy wykonać na mapie zasadniczej zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego pozyskania niezbędnej dokumentacji w celu realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na bieżąco konsultował postęp prac
ze wskazanym w umowie przedstawicielem Wykonawcy.
Podstawy odbioru zamówienia
Rozliczenie za prace objęte przedmiotem umowy nastąpi na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru prac potwierdzonego przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego wykonania czynności objętych przedmiotem umowy.
Warunki płatności
Urząd Dzielnicy Targówek zastrzega sobie płatność faktury tylko przelewem na rachunek bankowy wykonawcy na podstawie prawidłowo złożonej faktury w siedzibie zamawiającego. (szczegóły zawarte zostaną w umowie), jednak nie później niż do 30 grudnia 2021r.
Kryterium oceny ofert - cena 100%.
Oferta powinna zawierać: informacje o firmie, posiadać datę sporządzenia oferty, zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, adres e-mail.
W ofercie proszę o podanie ceny netto, podatku VAT, ceny brutto.
Zamawiający będzie się kontaktował w celu realizacji zamówienia tylko z wybrana firmą.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana do Oferentów w formie elektronicznej.
Uwagi:
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z udzielenia zamówienia.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji otrzymanej oferty.
- Zamawiający zastrzega, że skontaktuje się tylko z wybraną firmą.
- Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie zawartej umowy.

Kontakt:
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy dzwonić pod numer: tel. 22 44 38 683

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.