Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przegląd i konserwację zasilaczy UPS-ów

Przedmiot:

Przegląd i konserwację zasilaczy UPS-ów

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Białogardzie
ul. Lipowa 1
78-200 Białogard
powiat: białogardzki
tel.: (94) 312 01 20, fax: (94) 312 01 80
o.administracyjny@bialogard.sr.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Białogard
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (94) 312 01 20
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przegląd i konserwację zasilaczy UPS-ów centralnych zlokalizowanych w budynkach Sądu Rejonowego w Białogardzie przy Ul. Lipowej 1 oraz Ul. Lipowej 1A.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu i konserwacji zasilaczy UPS-ów w budynkach Sądu Rejonowego w Białogardzie przy Ul. Lipowej 1 oraz Ul. Lipowej 1A (producent w/w urządzeń - Centrum Elektroniki Stosowanej CES Spółka z o. o. Ul. Biskupińska 14, 30-732 Kraków):
? przegląd i konserwacja urządzenia MST20 s/n: MH21UT924290002;
? przegląd i konserwacja urządzenia MST30 s/n: MH21UT924570046.
2. W ramach konserwacji urządzenia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących czynności:
? sprawdzenie poprawności pracy urządzenia przed konserwacją,
? analiza historii zdarzeń,
? czyszczenie urządzenia,
? sprawdzenie stanu baterii za pomocą specjalistycznego miernika HIOKI (pomiar rezystencji wewnętrznej),
? sprawdzenie stanu połączeń wewnątrz urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem połączeń śrubowych w obwodach mocy,
? uaktualnienie firmware,
? test poprawnej pracy urządzenia,
? sprawdzenie parametrów wejściowych i wyjściowych urządzenia we wszystkich trybach pracy,
? kontrola poprawności pracy urządzenia po wykonaniu czynności serwisowych,
? kontrola warunków pracy urządzenia,
? w przypadku wykrycia usterek wymagających wymiany baterii lub podzespołów urządzenia informacje o tym należy umieścić w protokole serwisu.

Dokument nr: A - 26 - 69/21

Otwarcie ofert: 16. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sądzie Rejonowym w Białogardzie, Ul. Lipowa 1, pokój 15, w dniu 24 listopada 2021 r., godz. 12.15.
17. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert.
18. Kolejność otwarcia ofert zgodna będzie z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.
19. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
20. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

Składanie ofert:
12. Ofertę należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Białogardzie , Ul. Lipowa 1, 78-200 Białogard, pokój nr 2 (Biuro Podawcze), w terminie do dnia 24 listopada 2021 r., godz. 12.00. Ofertę pisemną należy złożyć w szczelnie zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającej odczytanie zawartości przed terminem otwarcia ofert. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą i adresem wykonawcy i opisane: ,,Przegląd i konserwacja zasilaczy UPS-ów centralnych zlokalizowanych w budynkach Sądu Rejonowego w Białogardzie przy Ul. Lipowej 1 oraz Ul. Lipowej 1A".
13. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
14. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według takich samych zasad, jak wprowadzanie zmian i poprawek, z napisem na kopercie ,,WYCOFANE". Oferta wycofana nie będzie otwierana i zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.
15. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Wymagania:
III. Opis kryteriów wyboru wykonawcy.
1. Ocenie będą podlegać wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:
cena oferty brutto - 100 %.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, poprzez zamieszczenie Informacji o wyborze oferty na stronie internetowej Sądu www.bialogard.sr.gov.pl.
IV. Warunki realizacji zamówienia (istotne postanowienia umowy).
1. Realizacja zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 2. Płatność w ciągu 21 dni od prawidłowo wystawionej dostarczonej faktury. 3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego. 4. Istotne postanowienia umowy zawiera Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia tj. Projekt umowy
V. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności potwierdzone przez producenta w/w urządzeń;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu wraz ze stosownym certyfikatem wystawionym przez producenta w/w urządzeń - załącznik nr 2.
Spełnienie warunków, o których mowa powyżej, stanowić będzie podstawę dopuszczenia złożonej oferty do badania pod kątem spełnienia wymagań merytorycznych oferowanego przedmiotu zamówienia, a w przypadku pozytywnego wyniku tego badania - do oceny.
VI. Termin i sposób przekazania odpowiedzi przez wykonawcę.
2. Od momentu ogłoszenia postępowania wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą drogi elektronicznej i faksu.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku uchylania się Wykonawców od potwierdzenia odbioru oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, to Zamawiający na potwierdzenie doręczenia w celach dowodowych posłuży się ,,Raportem transmisji danych" z faksu i komunikatem o wysłaniu wiadomości z poczty elektronicznej.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść zapytania oraz udzielonego wyjaśnienia na stronie internetowej bez ujawnienia źródła zapytania.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego Zaproszenia wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt 5.
8. Pytania należy kierować na adres: Sąd Rejonowy w Białogardzie, ul. Lipowa 1, 78-200 Białogard, fax: 94 3120180; e-mail: o.administracyjny@bialogard.sr.gov.pl lub mariusz.wolkowski@bialogard.sr.gov.pl. powołując się na nr sprawy: A-26 - 69/21. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zaproszenia. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.
9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści zaproszenia do złożenia oferty niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.
10. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodną z niniejszym zaproszeniem. Do sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
2) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dla zachowania czytelności oferta powinna być wypełniona drukiem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym, może mieć także postać wydruku komputerowego.
5) Dokumenty składające się na ofertę winny być aktualne w terminie składania ofert i przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy poprzez umieszczenie klauzuli ,,za zgodność z oryginałem".
6) Oferta oraz wszelkie oświadczenia powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
7) Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, nadpisanie, uzupełnienie, muszą być parafowane przez Wykonawcę.
8) Strony oferty wraz z załącznikami do oferty i oświadczeniami winny być trwale ze sobą połączone, w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację. W treści ofert winna być informacja o ilości stron. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były sporządzone według porządku zagadnień określonych w zaproszeniu do złożenia ofert, oraz aby oferta zawierała spis wszystkich przedkładanych dokumentów i załączników.
9) Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty, związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11) Wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się również wszystkich wspólników spółki cywilnej.
12) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie - formularz ofertowy - części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
13) Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - części oferty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie oferty innym uczestnikom postępowania (zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa"). Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Kontakt:
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Mariusz Wołkowski - tel. (94) 312 01 21, email: mariusz.wolkowski@bialogard.sr.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.