Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie naprawy pokrycia dachowego

Przedmiot:

Wykonanie naprawy pokrycia dachowego

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytucja Filmowa Silesia Film
ul. Górnicza 5
40-008 Katowice
powiat: Katowice
Telefon: 32 206 88 61
m.gizewski@silesiafilm.com
https://silesiafilm.ezamawiajacy.pl/pn/silesiafilm/demand/notice/public/45191/details
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 32 206 88 6
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie
naprawy pokrycia dachowego w Silesia - Film w Katowicach przy Ul. Górniczej 5 "
1. Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania
ofertowego -- przedmiar dla w/w inwestycji.
Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie prac budowlanych i innych związanych z inwestycją
polegającą na wykonaniu naprawy pokrycia dachowego w Instytucji Filmowej Silesia - Film
w Katowicach przy Ul. Górniczej 5, w zakresie:
a) montaż rusztowań .usunięcie i utylizacja uszkodzonej starej papy na dachu;
b) wymiany części deskowania wraz z impregnacją;
c) ułożenie nowej papy termozgrzewalnej;
d) uszczelnienia .naprawy i konserwacji obróbek blacharskich;
e) skrócenie i naprawa tynku komina z pomalowaniem farbami do stosowania na zewnątrz;
f) lokalna wymiana uszkodzonego orynnowania na rury PCV;
g) wykonanie instalacji odgromowej wraz z badaniem i pomiarami;
h) wywóz i utylizacja papy, gruzu wraz z uprządkowaniem terenu po wszystkich pracach.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert w dniu 23.11.2021 r., o godz. 11:00

Specyfikacja:
5. Wizja lokalna:
W celu prawidłowego dokonania wyceny przedmiotu zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji
lokalnej.
Dzień i godzinę przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z Panem Markiem
Giżewskim nr tel. 692-443-739 w dniach od poniedziałku do piątku w godz.ch od 8 do 12.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://silesiafilm.ezamawiajacy.pl/pn/silesiafilm/demand/notice/public/45191/details
8. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 23.11.2021 r. do godz. 10:00,
korzystając z platformy zakupowej Zamawiającego.
Celem złożenia oferty należy zarejestrować się na platformie zakupowej i postępować zgodnie
z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej Platforma Marketplanet ezamawiajacy.pl
Oferta musi zawierać pliki w formacie pdf wczytane na platformie zakupowej, a które wcześniej muszą
być podpisane przez osobę/osoby reprezentujące Wykonawcę.
Zamawiający informuje, że szczegóły składanej oferty będą widoczna dla pracowników
Zamawiającego dopiero po upływie terminu składania ofert, co będzie zaznaczone przez
Zamawiającego w systemie.
UWAGA:
Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający
zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia
Oferty w formie lub postaci elektronicznej.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Maksymalny termin realizacji niniejszego zamówienia wynosi 30 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Miejsce realizacji zamówienia:
Instytucja Filmowa ,,Silesia - Film" w Katowicach przy Ul. Górnicza 5.

Wymagania:
4. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
6. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w Zapytaniu ofertowym.
Cena powinna zawierać cenę zakupu wszystkich niezbędnych materiałów, robocizny oraz transportu,
maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonania zadania. W cenie należy uwzględnić także inne koszty
o ile Wykonawca je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia itp.)
Cena musi zostać obliczona na podstawie załączonego przedmiaru robót.
Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres
realizacji zamówienia.
Wymagana gwarancja i rękojmia:
Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji na pokrycie dachowe oraz 36 miesięcy gwarancji na
wszystkie pozostałe elementy składające się na przedmiot zamówienia opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym.
9. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
9.1. Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. W przypadku złożenia
oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, powinien on zawierać
wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega
uzupełnieniu.
9.2. Kopia opłaconej Polisa OC na kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
9.3. Wykaz wykonanych robót budowlanych wg wzoru wraz z referencjami.
UWAGA:
Zamawiający wymaga na etapie zawarcia umowy złożenia kosztorysu ofertowego
szczegółowego przez Wykonawcę najwyżej ocenionego w celu rozliczenia realizacji zadania
i sprawdzenia prawidłowości realizacji prac.
10. Warunki udziału:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące
warunki:
10.1 wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej
dwie roboty budowlane o charakterze tożsamym do przedmiotu zamówienia
tj. naprawie pokrycia dachowego, prace dekarskie o wartości 50 000,00 zł brutto każda
oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane.
Wykonawca spełni warunek jeśli przedstawi Wykaz robót budowlanych wykonanych
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych
wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót
budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
10.2 posiada Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej
100 000,00 zł (słownie sto tysięcy złotych);
Wykonawca spełni warunek jeśli przedstawi dokument potwierdzający (kopię opłaconej
polisy), że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną w wysokości co
najmniej 100 000,00 zł;
11. Kryteria oceny ofert:
a) Cena - 80 pkt.
W kryterium ,,Cena" zostanie zastosowany wzór:
C = (cena minimalna brutto/cenę brutto badanej oferty) x 80
b) Termin - wykonania zamówienia - 20 pkt.
W kryterium ,,termin wykonania zamówienia" do oceny będzie brany pod uwagę termin zadeklarowany
przez wykonawcę w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający przyzna punkty za skrócenie terminu realizacji roboty budowlanej w następujący sposób;
T = 0, jeżeli wykonawca zaoferuje 30 dni (termin maksymalny wymagany),
T = 10, jeżeli wykonawca zaoferuje 20 dni,
T = 20, jeżeli wykonawca zaoferuje 10 dni.
UWAGA:
Każdy z wykonawców zobowiązany jest do wykonania roboty budowlanej w maksymalnym terminie
30 dni od dnia zawarcia Umowy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia dłuższego niż 30 dni od
dnia zawarcia umowy, oferta podlegać będzie odrzuceniu.
UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza wskazywania terminów realizacji roboty budowlanej innych niż wskazane
powyżej. Wykonawca, który zaoferuje inne, niż wskazane powyżej wartości, otrzyma 0 punktów
w niniejszym kryterium.
W celu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na wykonanie zamówienia
w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami Zamawiający posłuży się następującym wzorem:
PO = C + T
gdzie:
PO - liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów w kryterium ,,cena oferty"
T - liczba punktów w kryterium ,,termin realizacji dostawy"
12. Zamawiający uzna i wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą liczbą punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru oferty.
13. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty.
14. Ewentualne pytania do zapytania ofertowego Wykonawca składa przez platformę zakupową
Zamawiającego poprzez zakładkę ,,Korespondencja" po uprzednim założeniu konta przez Wykonawcę
na platformie zakupowej.
15. Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.
16. Jeśli wybrany Wykonawca będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać
następną w kolejności ważną ofertę lub unieważnić postępowanie.
17. Zamawiający zastrzega, możliwe unieważnienie postępowania na każdym etapie bez
podawania przyczyny
18. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych negocjacji z Wykonawcami, którzy
złożyli oferty.

Uwagi:
Pouczenie o ochronie danych osobowych
W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia
27.04.2016 roku, zwanego dalej Rozporządzeniem, Zamawiający wskazuje, że w związku
z przystąpieniem poszczególnych Wykonawców, podlegających ochronie na podstawie
Rozporządzenia, do niniejszego zapytania ofertowego:
1. Administratorem danych osobowych jest Zamawiający, tj. Instytucja Filmowa ,,Silesia-Film",
ul. Górnicza 5, 40-008 Katowice;
2. Przystąpienie do zapytania ofertowego stanowi wyrażenie przez Wykonawców, podlegających
ochronie Rozporządzenia, zgody na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia;
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim wyłonienie Wykonawcy i zawarcie
z nim umowy w przedmiotowym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), a nadto:
a) Zleceniodawca jako przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić księgi rachunkowe, karty
wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki oraz spoczywają na nim obowiązki podatkowe (art.
6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z art. 74 ust. 2 z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości);
b) Zleceniodawca jako przedsiębiorca ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez
niego działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych Zleceniobiorcy w tym celu (art. 6
ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes
Administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń i obrona jego praw);
4. Dane osobowe Wykonawców mogą być przekazywane i udostępnione zgodnie z wymogami ustawy
prawo zamówień publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz na podstawie innych
przepisów zobowiązujących Zamawiającego do udostępniania i przekazywania dokumentacji
dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności.:
- innym wykonawcom ubiegającym się o zamówienie publiczne,
- osobom wykonującym czynności w postępowaniu,
- organom kontroli;
5. Wykonawcy zostali pouczeni o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie,
co jednoznaczne jest z wycofaniem się z zapytania ofertowego.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących
Zamawiającemu i w stosunku do niego tj. okres 10 lat. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby
rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca
roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie w/w dat dane
wykonawców będą usuwane.
7. Wykonawcy mają prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia.
8. Skorzystanie przez wykonawców z jednego z praw wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu
polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres
Zamawiającego.
9. Wykonawcy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów
ochrony danych osobowych.
10. Osobą do kontaktu u Zamawiającego w sprawie przetwarzania danych osobowych jest Pan Michał
Biliński, mail: daneosobowe@silesiafilm.com.

Kontakt:
17.1 Osoba uprawniona do kontaktów: Marek Giżewski, e-mail m.gizewski@silesiafilm.com. telefon:
692-443-739.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.