Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi posterunku nastawczego

Przedmiot:

Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi posterunku nastawczego

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: "Łódzka Kolej Aglomeracyjna" sp. z o.o
Al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
powiat: Łódź
tel.: +48 42 236 17 00 fax: +48 42 235 02 05
biuro@lka.lodzkie.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel.: +48 42 236 17
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO o wartości mniejszej od równowartości w złotych polskich kwot Progów Unijnych określonych w aktach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu bez przeprowadzania negocjacji
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie całodobowej obsługi posterunku nastawczego CS-ŁKA na terenie bocznicy kolejowej ,,Zaplecze Techniczne Spółki ŁKA sp. z o.o. Łódź Widzew"
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie całodobowej obsługi posterunku nastawczego CS-ŁKA na terenie bocznicy kolejowej ,,Zaplecze Techniczne Spółki ŁKA sp. z o.o. Łódź Widzew".
2. W zakres zamówienia wchodzi w szczególności:
2.1. zapewnienie ciągłej i nieprzerwanej obsługi Posterunku Nastawczego przez czas trwania Umowy,
2.2. zatrudnienie osób z aktualnymi kwalifikacjami dyżurnych ruchu lub nastawniczych dla realizacji obsługi Posterunku Nastawczego;
2.3. przygotowanie zatrudnionych osób z ww. kwalifikacjami zawodowymi do wykonywania czynności nastawniczego na Posterunku Nastawczym, w tym:
a) skierowanie zatrudnionych osób na badania lekarskie właściwe dla ww. stanowiska,
b) zorganizowanie dla zatrudnionych osób przygotowania zawodowego na stanowisko nastawniczego lub dyżurnego ruchu wraz z przeprowadzeniem właściwych egzaminów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. 2021, poz. 101),
c) skierowanie zatrudnionych osób na szkolenie w zakresie obsługi komputerowych urządzeń srk Zaplecza Technicznego do producenta tych urządzeń,
,,Łódzka Kolej Aglomeracyjna" sp. z o.o.
d) wyposażenie zatrudnionych osób w wymagane ww. rozporządzeniem upoważnienie do wykonywania czynności na stanowisku związanym z ruchem kolejowym i inne niezbędne dokumenty (np. zezwolenie do wstępu na obszar kolejowy, itp.),
2.4. sprawowanie bieżącego nadzoru nad zatrudnionymi osobami w zakresie:
a) opracowywania harmonogramów czasu pracy na posterunku,
b) udzielania urlopów,
c) ewidencji i rozliczania czasu pracy,
d) utrzymywania zatrudnionym osobom kompetencji zawodowych (badania i egzaminy okresowe, szkolenia bhp itp.).
2.5. Lista obowiązków nastawniczego:
a) obsługa urządzeń srk w okręgu nastawczym i nastawnicowni posterunku nastawczego CS-ŁKA dla organizowania i wykonywania jazd manewrowych na terenie bocznicy oraz w kierunku torów stacji Łódź Widzew i odwrotnie;
b) obsługa ,,z odległości" przejazdu kat. F usytuowanego w miejscu skrzyżowania w poziomie szyn: wewnętrznej drogi dojazdowej, prowadzącej od Ul. Kosodrzewiny do Zaplecza Technicznego i toru głównego dodatkowego stacji Łódź Widzew nr 104, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej między użytkownikiem bocznicy, a zarządcą infrastruktury oraz Regulaminu obsługi przejazdu kolejowo - drogowego lub przejścia;
c) współpraca z dyżurnym ruchu stacji Łódź Widzew w zakresie realizowania jazd manewrowych na bocznicę i odwrotnie;
d) obsługa kolejowych bram wjazdowych / wyjazdowych na / z bocznicy;
e) sprawowanie nadzoru nad pracą manewrową na terenie bocznicy oraz pełnienie czynności kierownika manewrów w czasie niepilotowanych jazd manewrowych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracy bocznicy kolejowej i instrukcji ŁKAr-8;
f) rejestracja stanu zajętości poszczególnych torów bocznicy w bieżąco prowadzonej dokumentacji (ŁKA - R 292), zgodnie z postanowieniami instrukcji ŁKAr-8;
g) przyjmowanie od pracowników Zamawiającego zabezpieczających na torach bocznicy składy manewrowe przed zbiegnięciem informacji o sposobie zabezpieczenia, odpisywanie powyższego w ww. dokumentacji oraz przekazywanie tej informacji pracownikom Zamawiającego uruchamiającym skład, celem uchylenia zastosowanego zabezpieczenia;
h) prowadzenie na bieżąco wymaganej na posterunku nastawczym dokumentacji techniczno - ruchowej, tj.:
o ŁKA - R 142 - Książki przebiegów,
,,Łódzka Kolej Aglomeracyjna" sp. z o.o.
4
o ŁKA - E 1758 - Książki kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
o ŁKA - D 831 - Dziennika oględzin rozjazdów,
o ŁKA - R 292 - Kontrolki zajętości torów,
o ŁKA - R 138 - Dziennika telefonicznego;
o ŁKA - R 49 F - Dziennika obsługi przejazdu.
i) przestrzeganie obowiązujących na bocznicy przepisów bhp, ppoż., Regulaminu pracy bocznicy kolejowej i innych regulacji wewnętrznych.
2.6. przestrzeganie obowiązujących na bocznicy przepisów bhp, ppoż., Regulaminu pracy
2.7. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca i osoby przez niego zatrudnione są zobowiązane do przestrzegania uregulowań wewnętrznych Zamawiającego, których lista stanowi Załącznik nr 2 do Wzoru umowy (Załącznik nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu, aktów prawnych regulujących pracę nastawniczych oraz instrukcji przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego.
2.8. Pozostałe szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 7 - Wzór umowy.

CPV: 63712700-0

Dokument nr: ŁKA.ZIZ.271.429.2021

Otwarcie ofert: XVIII. TRYB OCENY OFERT
1. Otwarcie ofert
1.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w ,,Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" sp. z o.o. w Łodzi (90-051), Al. Piłsudskiego 12 pokój nr 1411, w dniu 24 listopada 2021 r., o godz. 10.30.

Składanie ofert:
14
XIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie ,,Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" sp. z o.o. w Łodzi (90 - 051), Al. Piłsudskiego 12, pokój nr 1301, XIII piętro, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2021 r., godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia:
od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
,,Łódzka Kolej Aglomeracyjna" sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź

Wymagania:
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 33 lit. a Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ,,ŁKA" sp. z o.o., zwanego dalej: ,,Regulaminem ŁKA" (udostępnionego na stronie internetowej Zamawiającego: bip.lka.lodzkie.pl, zakładka: zamówienia publiczne). Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych w niniejszym postępowaniu nie stosuje się.
2. Podział zamówienia na części:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia.
3. Prawo opcji:
Zamawiający nie przewiduje możliwości realizacji zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji.
5. Zamówienia wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
5
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 19 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a Regulaminu ŁKA oraz spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1. posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt VI.1.1 ogłoszenia o zamówieniu.
1.2. zdolności technicznej lub zawodowej w szczególności:
1.2.1. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie w ramach którego realizował obsługę posterunku nastawczego nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.
UWAGA 1 - w przypadku usług nadal wykonywanych okres 12 miesięcznej nieprzerwanej obsługi posterunku nastawczego mus być zrealizowanych do upływu terminu składania ofert.
UWAGA 2 - Wykonawca powołujący się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem (np. w ramach konsorcjum), w celu wykazania spełniania warunku doświadczenia w niniejszym postępowaniu może wskazać jedynie tę cześć zamówienia, w realizacji której faktycznie i konkretnie uczestniczył.
Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt VI.1.1 ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów określonych w pkt VI.1.2 ogłoszenia o zamówieniu.
1.2.2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
W zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
6
Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt VI.1.1 ogłoszenia o zamówieniu.
1.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
W zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt VI.1.1 ogłoszenia o zamówieniu.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy, zgodnie z pkt X.13 oraz XI.7 ogłoszenia o zamówieniu.
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w określonym terminie zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.
6. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1 powyżej oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 19 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a Regulaminu ŁKA.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunek określony w pkt. 1.2.1. powyżej musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców, natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 19 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a Regulaminu ŁKA.
8. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
9. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
10. Jeżeli wobec wykonawcy, o którym mowa w pkt 9 powyżej, zachodzą podstawy wykluczenia lub wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, kontynuując procedurę do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 19 UST 1 ORAZ UST. 2 LIT. A REGULAMINU ŁKA
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu,
1.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu.
UWAGA: W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wykonane usługi wskazane w wykazie usług, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 19 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a Regulaminu ŁKA, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
,,Łódzka Kolej Aglomeracyjna" sp. z o.o.
8
2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 19 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a Regulaminu ŁKA, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.
2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 19 ust. 2 lit. a Regulaminu ŁKA, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.2 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu w oparciu o art. 19 ust. 2 lit. a Regulaminu ŁKA.
4. Dokumenty wymienione w pkt. 3 powyżej winny być wystawione w terminach analogicznych, jak terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt. 2.2. powyżej.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub/ w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub notariuszem. Wymogi pkt. 2.2 powyżej w zakresie terminu wystawienia stosuje się odpowiednio.
6. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
6.1. oświadczenie wymienione w pkt. VI.2.1 oraz dokument wymieniony w pkt. VI.2.2 albo odpowiadający mu dokument określony w pkt. VI.3 - 5 winny być złożone przez każdego Wykonawcę,
6.2. oświadczenie wymienione w pkt. VI.1.1 powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
6.3. pozostałe dokumenty i oświadczenia winny być złożone przez tego Wykonawcę/ tych Wykonawców, który/którzy wykazuje/ą spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
9
7. Forma złożonych dokumentów
Wszystkie załączone do oferty dokumenty muszą mieć formę pisemną. Dokumenty mogą mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem:
a. oświadczeń o których mowa w pkt.: VI.1.1, VI.2.1, XI.7,
b. wykazu, o którym mowa w pkt.: VI.1.2,
c. dokumentów, o których mowa w pkt.: XI.1,
d. zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt XI.7,
które należy złożyć w formie oryginału.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Zawiadomienia, wezwania, pytania, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia - poza ofertą wraz z załącznikami, które należy złożyć w formie pisemnej - mogą być przekazywane w formie pisemnej, faksem, w postaci elektronicznej w tym mailem na adres przetargi@lka.lodzkie.pl.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest: Tomasz Baran e-mail: tomasz.baran@lka.lodzkie.pl
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu w terminie nie dłuższym niż do dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
10
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa pkt. 4.
8. Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej bip.lka.lodzkie.pl, bez ujawniania źródła zapytania oraz przekazuje Wykonawcom, którym przekazał ogłoszenie o zamówieniu.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni. Wykonawca może samodzielnie dokonać przedłużenia terminu związania ofertą.
4. Przedłużenie przez wykonawcę terminu związania ofertą wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Nie złożenie oświadczenia lub brak reakcji na wniosek Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3 powyżej, zostanie uznane za brak zgody.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Oferta winna być przygotowana i przedstawiona w sposób zgodny z podanymi niżej wymaganiami:
1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ofertę należy złożyć w oryginale w formie pisemnej. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualną umowę spółki. W przypadku dostępności odpisu z właściwego rejestru w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane dokumenty.
11
3. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, do oferty należy załączyć także pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką).
4. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami i treścią ogłoszenia o zamówieniu. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu winny być wypełnione zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. W przypadku, gdy informacje wskazane w formularzu nie dotyczą Wykonawcy należy wpisać ,,nie dotyczy" w odpowiednią rubrykę formularza.
5. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z wykazaniem przesłanek zastrzeżenia. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj.: informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Oferta musi być sporządzona czytelnie, na maszynie do pisania, komputerowo lub inną trwałą techniką.
7. Wszystkie zapisane strony oferty winny być parafowane przez Wykonawcę, ponumerowane i ułożone w kolejności przedstawionej w pkt XI oraz trwale spięte. Niespełnienie wymagań, o których mowa w niniejszym punkcie oraz wymagań dotyczących opakowania oferty, które nie stanowią jej treści, nie będzie podstawą do odrzucenia oferty, a jakiekolwiek negatywne konsekwencje mogące wynikać z niezachowania tych wymagań nie będą obciążały Zamawiającego.
8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być parafowane przez osobę/osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
12
11. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:
11.1. zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z Pełnomocnikiem;
11.2. będą solidarnie odpowiadać za wykonanie zamówienia.
12. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców do oferty należy załączyć wykaz podwykonawstwa, zawierający informacje na temat części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku braku ww. informacji Zamawiający uzna, że całość zamówienia zostanie wykonana przez Wykonawcę siłami własnymi.
13. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów oraz, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.
14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
XI. ZAWARTOŚĆ OFERTY
Oferta musi zawierać:
1. Formularz Oferty - wypełniony zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
2. Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności do podpisania oferty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualna umowa spółki) Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika.
4. Dokumenty i oświadczenia określone w pkt VI ogłoszenia o zamówieniu.
13
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii).
6. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców, do oferty należy załączyć wykaz podwykonawstwa, zawierający informacje na temat części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu.
7. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów oraz, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.
XII. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.
2. Strony oferty powinny być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich samoistne rozdzielenie.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu. Opakowanie należy opisać następująco:
,,Łódzka Kolej Aglomeracyjna" sp. z o.o.
al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
Oferta w postępowaniu pn.:
,,Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie całodobowej obsługi
posterunku nastawczego CS-ŁKA na terenie bocznicy kolejowej
,,Zaplecze Techniczne Spółki ŁKA sp. z o.o. Łódź Widzew"
Nie otwierać przed dniem 24 listopada 2021 r., godz. 10.30
4. Na opakowaniu oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
XIV. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie w formie pisemnej o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt XIII. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt XII niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę (wynagrodzenie miesięczne oraz łączne wynagrodzenie za okres 24 miesięcy świadczenia usługi) należy podać w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
2. W przypadku rozbieżności między ceną całkowitą (łącznym wynagrodzeniem za okres 24 miesięcy świadczenia usługi) podaną przez Wykonawcę a ceną jednostkową (wynagrodzenie miesięczne) podaną w formularzy ofertowym Zmawiający przyjmie ceny jednostkowe netto za podstawę obliczenia ceny całkowitej.
3. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie wymagania ogłoszenia o zamówieniu oraz wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w szczególności podatek od towarów i usług (nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami VAT w Polsce). Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę realizacji zamówienia.
4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
15
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. Wszystkie ceny podane w formularzu ofertowym muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z zastosowaniem matematycznej zasady zaokrąglania miejsc po przecinku).
6. Cena oferty powinna zostać wyrażona w kwocie netto i brutto, cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie.
7. Sposób rozliczenia wykonania i zapłaty wynagrodzenia za realizację niniejszego zamówienia określony został we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu.
8. Ceny wskazane w formularzu oferty są ostateczne i nie podlegają zmianie w toku realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem przypadków określonych we wzorze umowy (Załącznik Nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu).
XVI. WALUTA ZAMÓWIENIA
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich (PLN).
XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium całkowitej ceny brutto oferty.
2. Ilość punktów w kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru: C = C min x 100 pkt C o gdzie: Cmin - cena brutto oferty najtańszej Co - cena brutto oferty ocenianej
1.2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
1.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
1.4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, zawartej w ofertach.
1.5. Informacje, o których mowa w pkt. 1.3 i 1.4, zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
2. Wyjaśnienia oferty
2.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
2.2. Zamawiający nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej.
3. Poprawa w treści ofert
Zamawiający poprawi w tekście oferty:
3.1. oczywiste omyłki pisarskie,
3.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, w tym z uwzględnieniem m. in. następujących zasad:
? błędne obliczenie kwoty prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, przyjmując, iż podano właściwie stawkę podatku VAT,
? błędne zsumowanie ceny netto i podatku od towarów i usług, przyjmując za prawidłową cenę netto powiększoną o kwotę podatku obliczonego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
? błędny iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar, przyjmując, iż podano właściwie cenę jednostkową i liczbę jednostek miar;
3.3. błędy w przyjętej stawce VAT z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
17
3.4. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- przy czym niezwłocznie informuje wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku poprawienia omyłki, o której mowa w pkt 3.3 i 3.4 powyżej, wyznacza jednocześnie termin na akceptację poprawki, zaznaczając, że brak akceptacji będzie skutkował odrzuceniem oferty.
4. Uzupełnienie oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty inne niż oświadczenia określone w pkt VI.1.1 i VI.2.1 ogłoszenia o zamówieniu, powinny być aktualne na dzień ich złożenia.
XIX. ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem działu XVIII pkt. 3.4 ogłoszenia o zamówieniu,
2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3. wykonawca na wezwanie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny lub w wyniku wyjaśnień Zamawiający uznał, że oferta zawiera rażąco niska cenę,
4. wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
5. zawiera błędy w obliczeniu ceny, które nie podlegają poprawie na podstawie działu XVIII pkt. 3 ogłoszenia o zamówieniu;
6. wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyraził zgody na poprawienie omyłki lub błędu, o których mowa w dziale XVIII pkt. 3.3 i 3.4 ogłoszenia o zamówieniu;
7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
,,Łódzka Kolej Aglomeracyjna" sp. z o.o.
18
XX. RAŻĄCO NISKA CENA
1. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych.
2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
4. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
XXI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w dziale XVII ogłoszenia o zamówieniu.
2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości negocjowania ofert, o której mowa w art. 33 lit. b Regulaminu ŁKA.
XXII. ZAWIADOMIENIA O DOKONANYM WYBORZE
1. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
19
1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
1.4. terminie, po upływie którego zostanie zawarta umowa.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację o wyborze na stronie internetowej.
XXIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 31 ust. 1 Regulaminu ŁKA.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
XXIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 3 dni od przekazania wykonawcom informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a w przypadku wniesienia odwołania, nie wcześniej niż po jego rozstrzygnięciu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.
2. Jeżeli w postępowaniu wpłynie jedna oferta, zawarcie umowy w sprawie zamówienia może nastąpić bezpośrednio po przekazaniu informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.
3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia może nastąpić po upływie terminu związania ofertą, pod warunkiem, że wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wyrazi sprzeciwu.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
20
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą zostać wezwani do dostarczenia Zamawiającemu stosownej umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
XXV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. W niniejszym postępowaniu wyłącznym środkiem ochrony prawnej jest odwołanie wnoszone do Kierownika Zamawiającego.
2. Odwołanie przysługuje Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego postanowień Regulaminu ŁKA.
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Regulaminu ŁKA czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Regulaminu ŁKA.
4. Odwołanie wnosi się do Kierownika Zamawiającego w terminie 3 dni, od dnia w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania.
5. Odwołanie wniesione po terminie lub przez podmiot nieuprawniony podlega odrzuceniu.
6. Odwołanie winno zawierać co najmniej następujące elementy:
6.1. oznaczenie podmiotu do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
6.2. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
6.3. wymienienie załączników,
6.4. oznaczenie postępowania, którego dotyczy,
6.5. oznaczenie podmiotu odwołującego,
6.6. uzasadnienie okoliczności, o których mowa w art. 75 ust. 2 Regulaminu ŁKA,
6.7. zwięzłe określenie zarzutów,
6.8. okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
6.9. żądanie odwołującego.
7. O wniesieniu odwołania oraz jego treści Kierownik Zamawiającego, zawiadamia wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wykonawcom przysługuje prawo
21
przystąpienia do postępowania odwoławczego i przedstawienia pisemnego stanowiska. Kierownik Zamawiającego wskazuje termin, w jakim przystępujący do postępowania odwoławczego mogą przedstawić swe stanowisko.
8. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający może wystąpić do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą.
9. Rozstrzygnięcie odwołania następuje w terminie 21 dni od jego wniesienia. W przypadku, gdy do rozstrzygnięcia odwołania niezbędne jest pozyskanie dodatkowych wiadomości specjalnych, powołanie biegłych lub innych podmiotów Kierownik Zamawiającego może przedłużyć termin rozstrzygnięcia odwołania.
10. Rozstrzygnięcie odwołania przekazuje się odwołującemu oraz wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne i nie podlega dalszym środkom odwoławczym.
11. Na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z treścią rozstrzygnięcia, o którym mowa w pkt 10, odwołanie nie przysługuje.
XXVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
1. Wszystkie istotne postanowienia umowy określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu.
2. Wykonawca składając ofertę oświadcza na formularzu oferty, że akceptuje postanowienia umowy.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Uwagi:
XXVIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
22
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, NIP: 7252025842, REGON: 100893710 (dalej: ,,Administrator");
2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@lka.lodzkie.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
4.1. osoby i podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na mocy odpowiednich przepisów prawa;
4.2. podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z przepisów prawnych regulujących udzielanie zamówień publicznych. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ww. przepisów prawnych;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących - jeżeli udzielnie informacji wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku ze strony Administratora, możemy poprosić o sprecyzowanie żądania w szczególności o podanie nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami regulującymi udzielanie
23
zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.