Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Ręczne odśnieżanie płyty lądowiska dla helikopterów

Przedmiot:

Ręczne odśnieżanie płyty lądowiska dla helikopterów

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 91 42 53 086, 91 425-3002 fax: 91 425-3001
b.lenkiewicz@spsk1.szn.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 91 42 53 086, 9
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ręczne odśnieżanie płyty lądowiska dla helikopterów w sezonie zimowym 2021-2022
Wykonanie usług ręcznego odśnieżania płyty lądowiska dla helikopterów w szpitalu przy Ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie w sezonie zimowym 2021-2022:
1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia wykonania odśnieżania ręcznego płyty lądowiska (bez posypywania) dla helikopterów (jednorazowo 225 m2) w czasie nie dłuższym niż wskazany w formularzu ofertowym, od momentu zgłoszenia telefonicznego bądź e-mailem przez wskazanego przedstawiciela szpitala przy Ul. Unii Lubelskiej 1. Szacunkowa ilość odśnieżania w czasie trwania umowy - 40 razy.
2. Odśnieżanie ręczne płyty lądowiska dla helikopterów o powierzchni 225 m2 w Szczecinie przy Ul. Unii Lubelskiej 1 wykonywane będzie plastikowymi szuflami, łopatami lub zgarniaczami do śniegu, miotłami sorgo lub brzozowymi.
3. Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego przyjmowania zleceń telefonicznych lub mailowych.
5. Wykonawca odpowiada za zatrudnione osoby uprawnione do odśnieżania oraz za sprzęt użyty do realizacji ww. prac.
6. Wykonawca w trakcie wykonywania prac zobowiązany jest przestrzegać przepisy BHP.
7. W przypadku uszkodzenia odśnieżanej nawierzchni (płyty lądowiska dla helikopterów) oraz innych elementów infrastruktury przy wykonywaniu usługi, poniesioną szkodę w pełnej wysokości pokrywa Wykonawca.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność we własnym zakresie za szkody powstałe w czasie wykonywania usług względem osób trzecich.
9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by osoby, którymi posługuje się przy realizowaniu przedmiotu zamówienia nie były pod wpływem alkoholu lub/ i innych używek, ani też nie były w posiadaniu alkoholu i/lub innych używek na terenie obiektów Zamawiającego.
10. Zgłoszenie zlecenia przystąpienia do pracy dokonywane będzie według potrzeb przez Zamawiającego poprzez telefoniczne/mailowe powiadomienie Wykonawcy.
11. Rozpoczęcie prac pracownik wykonawcy ma obowiązek zgłosić w portierni głównej, potwierdzając godzinę rozpoczęcia prac w rejestrze tam znajdującym się. Każdorazowo fakt zakończenia prac
pracownik potwierdza w rejestrze znajdującym się w portierni głównej. Obowiązkiem pracownika wykonawcy jest zgłoszenie każdej okoliczności mogącej mieć wpływ na jakość świadczonej usługi.
12. Odbiór realizacji zamówienia, wykonania usługi potwierdzony zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym, zatwierdzonym przez przedstawiciela szpitala i przez Wykonawcę.
Oferujemy podpisanie umowy lub umowy-zlecenia na następujący warunkach:
1. Maksymalne wynagrodzenie miesięczne za całodobową gotowość do podjęcia odśnieżania -1500 zł brutto,
2. Maksymalne wynagrodzenie za jednorazowe odśnieżenie płyty lądowiska - 337,50 zł brutto
(1,50 zł x 225 m2),
3. Maksymalna wartość oferty brutto (za 5 miesięcy gotowości oraz maksymalną, szacowaną ilość akcji odśnieżania płyty lądowiska) - 21000,00 zł brutto.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym do dnia 23.11.2021 r. do godz. 12:00 w SPSK Nr 1 w Dziale Administracyjno-Gospodarczym w Szczecinie Ul. Unii Lubelskiej 1 pok. 1.11 lub na email: b.lenkiewicz@spsk1.szn.pl.

Wymagania:
4. Wykonawca musi dysponować odpowiednimi zasobami ludzkimi do realizacji umowy.
13. Faktura/rachunek będzie płatna na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego niezawierającego uwag w terminie 30 dnia od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
Zapraszamy do składania ofert podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne zainteresowane realizacją zlecenia.
Oferty przesłane po tym terminie zostaną odrzucone. 1. Kryterium wyboru ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oraz w następujący sposób będzie oceniał jego spełnianie:
Liczba
Lp. Kryterium Waga kryterium punktów
f 1 Wartość brutto oferty 60% 60 pkt
2 Czas reakcji 40% 40 pkt
Kryterium 1 (Wartość brutto oferty - 60%)
Wartość brutto najniższa
.................--------------------- x 100 pkt. x 60% (znaczenie kryterium)
Wartość brutto oferty ocenianej
W kryterium ,,Wartość brutto oferty" oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.
Kryterium 2 (Czas reakcji - 40%) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru: Do 30 min 40 pkt
Od 31 min do 45 min 25 pkt
Od 46 min do 60 min 10 pkt
Od 61 min do 90 min 0 pkt
Maksymalny czas dopuszczony przez Zamawiającego - 1,5 h (90 min)
W kryterium ,,czas reakcji" oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.
2. SPSK NR 1 PUM zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania oraz do niewybierania żadnej z ofert bez podania przyczyn, pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z przedmiotem niniejszego konkursu.
3. W wyniku komisyjnej analizy i oceny otrzymanych ofert, stosując kryteria ustawowe i określone w opisie przedmiotu zamówienia dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

Kontakt:
Osoba wyznaczona do kontaktu:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
im. prof. Tadeusza Sokołowskiego
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Bogdan Lenkiewicz
tel. 91 42 53 086
e-mail: b.lenkiewicz@spsk1.szn.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.