Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja chodnika

Przedmiot:

Modernizacja chodnika

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
ul. Wyspiańskiego 22
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
tel. 18 442-79-67
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 18 442-79-67
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja chodnika Ul. Marii Konopnickiej- strona lewa od ul.Rejtana"
1. Opis przedmiotu zamówienia: modernizacja chodnika o długości 190,0mb, szerokości
2,5m polegała będzie na rozebraniu istniejącej nawierzchni z płyt betonowych,
krawężnika betonowego posadowionego na ławie betonowej i obrzeża betonowego.
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej
- podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm.
Obramowanie chodnika od strony ulicy stanowić będzie krawężnik betonowy
o wym. 15x30x100 cm posadowiony na ławie betonowej, od strony zieleńca i budynków
obrzeże betonowe o wym.8x30x100 cm posadowione na ławie betonowej.
W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:
wykonania przed przystąpieniem do robót projektu organizacji ruchu (zatwierdzony, z
opinią właściwej KMP), zawierającego istniejącą, oraz proponowaną na czas
prowadzenia robót organizację ruchu (znaki drogowe ustawione na czas wykonywania
robót zgodnie z projektem organizacji ruchu powinny być min. II generacji).

CPV: 45.23.32.22-1

Dokument nr: 271.1.04.2021

Składanie ofert:
11. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres: Miejski Zarząd Dróg w Nowym
Sączu, Ul. Wyspiańskiego 22,
33 - 300 Nowy Sącz, w kopercie z opisem:
,,Oferta na zadanie pn.:
Modernizacja chodnika Ul. Marii Konopnickiej- strona lewa od ul.Rejtana"
lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.
b) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
c) oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie oraz obejmować całość
zamówienia.
Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
12. TERMIN SKŁADANIA ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.11.2021 r. do godz. 08:00. Oferta
otrzymana przez Zamawiającego po terminie zostanie zwrócona wykonawcy.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
upływem terminu jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji zadania: 14.12.2021r.

Wymagania:
4. Wymagany okres gwarancji/rękojmi: min.5 lat
5. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełniania (jeżeli
dotyczy): o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) Cena - 80%
b) Okres rękojmi i gwarancji- 20 %
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnianie kryterium oceny ofert:
dla ceny: Kc = (Omiń / CObi)*80
gdzie:
Kc - obliczana wartość punktowa oferty w kryterium ceny;
Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert;
Cobi - cena oferty obliczanej;
dla okresu rękojmi i gwarancji: Krig = (RiG0bi /120]*20
gdzie:
Krig - obliczana wartość punktowa oferty w kryterium okres rękojmi
i gwarancji;
RiG0bi - okres rękojmi gwarancji udzielony w ofercie obliczanej;
Maksymalnie punktowany okresu rękojmi i gwarancji wynosi 120 miesięcy.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą, sumaryczną licz-
bę punktów w kryteriach oceny ofert, wg wzoru:
We = Kc + Kris
gdzie:
We sumaryczna liczba zdobytych punktów ocenianej oferty;
Kc liczba uzyskanych punktów w kryterium ceny;
Krig liczba uzyskanych punktów w kryterium rękojmi i gwarancji
7. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
a) formularz oferty wg załączonego wzoru;
b) kosztorys inwestorski;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru;
8. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:
W cenę należy wliczyć:
a) obowiązujący podatek od towarów i usług;
b) pozostałe koszty, jakie wykonawca będzie musiał ponieść, aby wykonać przedmiot
zamówienia.
Cena podana przez wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia, jest
obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie
jej trwania,
9. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych.
10. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy.
13. Informacja o zamówieniach, których zamawiający zamierza udzielić wybranemu
wykonawcy, w okresie 3 lat od udzjelenia przedmiotowego zamówienia, polegających na
powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
15. Istotne postanowienia umowy, w tym określenie warunków istotnych zmian umowy (jeżeli
dotyczy): nie dotyczy
16. Informacje dotyczące zawierania umowy:
po dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty, wybrany wykonawca podpisze umowę
w siedzibie zamawiającego. Umowa będzie zawierać wszystkie postanowienia złożonej
oferty.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego

Kontakt:
14. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w imieniu zamawiającego, jest:
Konrad Poręba, Elżbieta Szymańska (18) 442-78-00 wew. 131, 191

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.