Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
140z dziś
4414z ostatnich 7 dni
17420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO W TRZCIANCE
ul. Staszica 1
64-980 Trzcianka
powiat: czarnkowsko-trzcianecki
tel. 67 2162002 w.40, tel. 67/352 89 85, tel. 606 376 717, tel: 67/352 89 84, 511 409 301
dyrektor@trzcianka.sr.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Trzcianka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 67 2162002 w.40
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO W TRZCIANCE
ZAPRASZA DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH NA ZADANIE:
,,wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia realizacji zadania- dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego w budynkach Sądu Rejonowego w Trzciance przy Ul. Staszica 1 i Ul. Staszica 3 - przygotowanie do realizacji"
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym projektu budowlanego, specyfikacji wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla zadania:
przygotowanie do realizacji zadania pn. ,,DOSTAWA, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego w budynkach Sądu Rejonowego w Trzciance przy Ul. Staszica 1 i Ul. Staszica 3 - przygotowanie do realizacji.

Zakres przedmiotu zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z zapisami projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia i obejmuje w szczególności:
a. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy,
b. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013.1129 t. j.),
c. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego spełniającego wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004.130.1389),
d. Wykonanie przedmiaru robót, spełniającego wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004.130.1389),
e. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień o ile są wymagane.
f. Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Dokument nr: D-360- 24 /2021

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 24.11.2021r. od godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego - gabinet Dyrektora Sądu - pok. Nr 25

Składanie ofert:
2. Propozycję cenową należy przesłać elektronicznie na maila: dyrektor@trzcianka.sr.gov.pl lub sekretariat.dyrektora@trzcianka.sr.gov.pl ze wskazaniem ,, Oferta w wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej monitoringu wizyjnego w budynkach Sądu Rejonowego w Trzciance" do dnia 24 listopada 2021r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 tygodnie od daty podpisania umowy.

Wymagania:
II. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1. Propozycja cenowa powinna zawierać szczegółowy kosztorys, tj. potencjalny Wykonawca winien wskazać i policzyć wszystkie koszty, które będą związane z podjęciem i realizacją umowy na usługę wchodzącą w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty na określonym formularzu .Ceny podane w propozycji cenowej wyrazić należy cyfrowo i słownie.
monitoringu wizyjnego w budynkach Sądu Rejonowego w Trzciance" do dnia 24 listopada 2021r. do godz. 10.00
3. Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję cenową przed upływem terminu do składania propozycji.

III. Przy wyborze propozycji cenowej zamawiający będzie się kierował ceną:
- punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej
------------------------------ x 100 = liczba punktów
Cena oferty badanejw

Oferta, która zbierze najwyższą liczbę punktów zostanie wybrana przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z wybranymi dwoma oferentami - z najwyższą liczba przyznanych punktów. Zamawiający odstąpi od negocjacji w przypadku ustalenia, że oferta z najwyższa liczba punktów odpowiada wszystkim warunkom Zamawiającego.
IV. Oferenci powinni wraz ze złożeniem oferty spełniać następujące wymagania, które zostaną zweryfikowane w sposób: spełnia/ nie spełnia ; jeśli pojawi się przynajmniej 1 przesłanka nie spełniona przez potencjalnego Wykonawcę, oferta zostanie odrzucona, jeśli Oferent po telefonicznym lub elektronicznym wezwaniu nie uzupełni oferty :
a/ posiadanie wiedzy i doświadczenia a także uprawnień w zakresie wykonania zamówienia- do propozycji cenowej należy dołączyć zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego ( w przypadku spółki) oraz odpis dokumentów potwierdzających uprawnienia do przygotowywania dokumentacji ;
b/ oświadczenie o wykonanych co najmniej 3 usługach stanowiących przedmiot zamówienia wraz z rekomendacjami ( referencjami) ze wskazanych firm, w których znajdzie się poświadczenie, że usługi były wykonane rzetelnie i bez zastrzeżeń ;
c/ oświadczenie zawierające dane pracowników, którzy będą się zajmowali realizacją zamówienia wraz z poświadczonymi kwalifikacjami tych pracowników - kopia uprawnień projektantów.

Zamawiający nie wymaga sporządzenia oferty na określonym formularzu, jednakże oferta winna mieć wszystkie elementy określone powyżej, w tym szczegółowy kosztorys.
Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres 30 dni i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim przedstawionym przez niego wymogom, najlepszą pod względem rozwiązania organizacyjnego i o najlepszej cenie.
9. Oferent powinien wyznaczyć osobę do kontaktu z Zamawiającym w dniu otwarcia ofert oraz wskazać numer telefonu i adres mailowy tej osoby.

Kontakt:
8 . Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- Joanna Olech pok. Nr 26 tel. 67/352 89 85 sekretariat.dyrektora@trzcianka.sr.gov.pl;
- Mariusz Płachnia tel. 606 376 717 mail: mariusz.plachnia@trzcianka.sr.gov.pl
- Małgorzata Mikulska-Wargin pok. Nr 25 tel: 67/352 89 84 lub 511 409 301; mail: dyrektor@trzcianka.sr.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.