Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Otwock
Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
powiat: otwocki
tel.: 22 779-20-01, fax: 22 779-42-25
bfz@otwock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 22 779-20-01,
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku"
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, obejmującej m.in.: projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski i ofertowy, projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (w przypadku zgłoszenia informacja o nie wniesieniu sprzeciwu).
W zakres realizacji przedmiotu zamówienia dodatkowo wchodzi pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót zawartych w zamawianej dokumentacji projektowej.
Projekt oraz przyjęte rozwiązania techniczne w zakresie niniejszego zamówienia, przed złożeniem w urzędzie na pozwolenie na budowę, lub zgłoszeniem budowy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.11.2021 r o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul.
Armii Krajowej 5 w Otwocku, budynek B pok. Nr 42.

Składanie ofert:
a) Oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.11.2021 r. do godz. 9:30 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego: Biuro Obsługi Mieszkańców - bud. ,,B" pok. 1 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Otwocka, Ul. Armii Krajowej 5 lub drogą elektroniczną na adres bfz@otwock.pl

Miejsce i termin realizacji:
Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 30 stycznia 2022 r. uzyskać prawomocną decyzję pozwolenia na budowę lub w przypadku zgłoszenia budowy właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej uzyskać informację o nie wniesieniu sprzeciwu.

Wymagania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zlotych - art. 2 ust. 1 ustawy ~ dnia 11 września 2019 r. - Prawo ~amówień publicznych (Dz U. 2021.1129))
Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonywanymi na podstawie opracowanego projektu robotami w tym przybycia na budowę na każde żądanie Zamawiającego (w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie) do końca trwania realizacji inwestycji.
3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena -- 100% wg wzoru: najniższa/badana x 100
4. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
? posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
? posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia.
5. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
a) kompletny, wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru - załącznik nr 2
b) oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3
Oferta niespelniająca warunków wymienionych w pkt. a) i b) nie zostanie poddana procesowi punktacji.
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:
Cenę należy wliczyć:
-- wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nic będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
Koszt opracowania dokumentacji winien obejmować: koszt wykonania dokumentacji projektowo-wykonawczej łącznie z opłatami związanymi z uzyskaniem wszystkich niezbędnych postanowień, decyzji, warunków, uzgodnień, a także wyrysów i wypisów z rejestru gruntów, map obrebowych, matryc planów sytuacyjno-wysokościowych, kosztem przeprowadzenia inwentaryzacji, pomiarów i badań, wykonania ekspertyz oraz kosztem innych czynności formalnoprawnych niż wymienionych powyżej.
Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności uzyska ekspertyzy, opinie, badania i pomiary, podkłady geodezyjne itp. a także wszelkie formalności administracyjne.
Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.
b) Opis sposobu przygotowania oferty:
-- ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
- oferta mają być napisane w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
c) Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcy nie otwarte.
d) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
Zapytania dotyczące treści i przedmiotu zamówienia należy kierować na adres mailowy bfz@otwock.pl w tytule umieszczając zwrot,, Ogłoszenie o zamówieniu"
9. Inne postanowienia:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania przyczyny modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, rezygnacji z realizacji zamówienia, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia o dodatkowe etapy. W przypadku podjęcia jednej z powyższych decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o niej za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy wszystkich Oferentów);
b) Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego;
c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszystkich dokumentów - utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.);
d) Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego.

Kontakt:
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Jakub Kosiński -- Koordynator Zespołu Uzgodnień i Nadzoru OPWiK Sp. z o.o, e-mail: j.kosinski@opwik.com Agnieszka Suchołbiak - Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urząd Miasta, e-mail: asucholbiak@otwock.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.