Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego

Przedmiot:

Wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
ul. Owocowa 6-6a
40-158 Katowice
powiat: Katowice
Telefon: 32 604 12 08
kancelaria@katowice.pip.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 32 604 12 0
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
- zaprasza do złożenia oferty na wykonanie
ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego położonego w Gliwicach, przy Ul. Hlubka 2.
1.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu budowla-
nego położonego w Gliwicach, przy Ul. Hlubka 2, stanowiącego siedzibę oddziału te-
renowego Zamawiającego.
2.
Celem wykonania ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego oraz infrastruktury
technicznej obiektu wymienionego w pkt 1 oraz sformułowanie wniosków i zaleceń
(remontowych oraz eksploatacyjnych) w zakresie koniecznych napraw/robót i możli-
wych sposobów ich przeprowadzenia - aby dokonać na ich podstawie efektywnej
modernizacji obiektu, pozwalającej na dalsze, wieloletnie, bezpieczne użytkowanie,
zgodnie z dotychczasowym sposobem eksploatacji.
3.
Zakres opracowania realizowanego w ramach przedmiotu zamówienia powinien za-
wierać co najmniej inwentaryzację uszkodzeń (graficzną - na rzutach i przekrojach -
oraz
opisową),
zbadanie
stopnia
zawilgocenia,
obliczenia
statyczno-
wytrzymałościowe istniejących elementów konstrukcyjnych i ich analizę.
Zakres prac powinien obejmować ekspertyzę stanu technicznego elementów kon-
strukcyjnych całego obiektu i wszystkich jego elementów, jak również instalacji we-
wnętrznych i zewnętrznych.
Sporządzenie ekspertyzy powinno być poprzedzone wykonaniem koniecznych od-
krywek, badań oraz sprawdzeń elementów obiektu i materiałów (badanie kontrolne
podstawowych materiałów konstrukcyjnych, badanie mechaniczno-strukturalne wbu-
dowanych materiałów).
Odkrywki niezbędne do rzetelnego opracowania ekspertyzy Wykonawca wykona we
własnym zakresie (np. odkrywki fundamentów, posadzki na gruncie, stropów kondy-
gnacji pośrednich, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropodachu i in).2
Miejsca poboru prób/odkrywek, należy zaznaczyć na rzutach i przedstawić na foto-
grafiach z datownikiem.
Należy wykonać badania geologiczne gruntu w ilości i głębokości niezbędnej do ana-
lizy obliczeniowej osiadania fundamentów.
Należy przewidzieć również wykonanie monitoringu przyłączy zewnętrznych i we-
wnętrznych, celem dokonania rzetelnej oceny stanu technicznego tych elementów.
4.
W przypadku konieczności zgłoszenia robót budowlanych (w ramach dokonywanych
odkrywek, badań) i/lub in. zgłoszeń, pozwoleń niezbędnych do prawidłowej realizacji
zamówienia, Wykonawca dokona tych zgłoszeń w imieniu Zamawiającego. Zamawia-
jący wyda niezbędne upoważnienia w tym zakresie.
5.
Ekspertyza winna wskazywać zakres i sposób wykonania wzmocnienia elementów
konstrukcyjnych oraz zakres innych robót niezbędnych do wykonania, celem dalsze-
go bezpiecznego użytkowania budynku.
6. Ekspertyza powinna zawierać co najmniej:
- ocenę rozwiązań technologicznych w poszczególnych fazach realizacji obiektu, opinię
dot. stanu technicznego ścian, stropów, stolarki otworowej, więźby dachowej i dachu,
izolacji przeciwwilgociowych, izolacji cieplnych, instalacji elektrycznych i słaboprądo-
wych, instalacji piorunochronnej, instalacji wod.-kan., gazowej i zabezpieczeń prze-
ciwpożarowych,
- wskazanie przeprowadzonych badań z dokumentacja rysunkową i fotograficzną,
- badanie stopnia zniszczenia elementów budynku w wyniku postępującej korozji bio-
logicznej, z podaniem przyczyn zawilgoceń i uszkodzeń, oraz sformułowanie zaleceń
do przeprowadzenia napraw,
-
określenie sposobu wzmocnienia elementów konstrukcyjnych obiektu w formie opisu
i szkiców, z uwzględnieniem rodzaju materiałów budowlanych oraz szczegółowo opi-
sanych technologii wykonania w/w prac,
-
zalecenia realizacji prac budowlanych ze szczegółowym wskazaniem m.in. propozycji
sposobów napraw i wzmocnień, zakresu niezbędnych prac budowlanych - w formie
opisu i szkiców - ze wskazaniem elementów do remontu w obiekcie, uwzględniając
rodzaj koniecznych materiałów budowlanych,
- rozwiązanie w zakresie odprowadzenia wód opadowych z dachu,
- niezbędne obliczenia dotyczące elementów konstrukcyjnych w obiekcie,
- wnioski końcowe.3
7.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu ekspertyzę w formie papierowej. Wymagana
jest również wersja elektroniczna na zewnętrznym nośniku danych (CD/pendrive)
w formie plików PDF i w wersji edytowalnej.
8.
Ekspertyza winna zostać wykonana przez osobę/y posiadającą/e uprawnienia budow-
lane bez ograniczeń w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w za-
kresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanali-
zacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych. Ekspertyza winna zostać również
zatwierdzona przez rzeczoznawcę budowlanego oraz rzeczoznawcę ds. zabezpie-
czeń przeciwpożarowych.
9.

Dokument nr: UNP: KT-21-84134, KT-ROR-A.213.243.2021.2

Składanie ofert:
14. Termin i sposób złożenia ofert.
Ofertę należy złożyć do dnia 24.11.2021 r. w formie skanu podpisanej oferty lub
w formie elektronicznej bądź w postaci elektronicznej podpisanej podpisem za-
ufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na
adres e-mail: kancelaria@katowice.pip.gov.pl.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Przedmiot zamówienia (opracowanie) należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego,
tj. na adres PIP OIP w Katowicach, Ul. Owocowa 6-6a, 40-158 Katowice.
10. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15.12.2021 r.

Wymagania:
11. Termin związania ofertą - 20 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Warunki zamówienia:
1)
realizacja zamówienia nastąpi w oparciu o zapisy umowy zawartej przez strony - wzór
umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub ofert częściowych,
4) Płatność za prawidłową i całościową realizację dostawy nastąpi przelewem, w termi-
nie 16 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na konto
wskazane w tej fakturze.
13. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Oferta winna zawierać:
a)
wypełniony formularz oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego,
b)
pełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu wyko-
nawcy (w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba niewskazana w Krajowym Rejestrze
Sądowym i/lub innym odpowiednim dokumencie upoważniającym do takiego repre-
zentowania),4
c)
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informa-
cjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia, niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -potwierdzający spełnianie
warunku określonego w pkt 8 - z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr
3 do zapytania,
d)
Zamawiający pobierze samodzielnie z baz danych aktualny odpis z właściwego reje-
stru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, o ile są dostępne
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz da-
nych. W przypadku braku dostępności ww. dokumentu pod określonymi adresami in-
ternetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, wykonawca zobowiązany
jest załączyć ww. dokument do oferty.
15. Zamawiający odrzuci ofertę, której treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania
ofertowego, w tym ofertę na wykonanie części przedmiotu zamówienia, ofertę złożo-
ną po terminie lub ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień/uzupełnień w terminie
określonym przez Zamawiającego lub złożone uzupełnienia nie będą obejmowały ca-
łego zakresu wezwania do uzupełnienia oferty.
16. Kryterium oceny ofert:
100 % - łączna cena oferty z podatkiem VAT.
17. Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia
w każdym czasie bez podania przyczyn, a wykonawcy nie przysługuje wobec Zama-
wiającego w takim przypadku żadne roszczenie.
18. Pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy kierować pocztą elektro-
niczną na adres e-mail: organizacyjny@katowice.pip.gov.pl.

Uwagi:
19. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję
że:
a)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Ka-
towicach, z siedzibą przy ul. Owocowej 6-6a, 40-158 Katowice,
b)
administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość prze-
twarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@katowice.pip.gov.pl,5
c)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań określo-
nych w art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy lub in-
nych celów wynikających z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator,
w szczególności w celu realizacji zamówienia,
d)
podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w powiązaniu z art.
42-44 i 162 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 869 ze zm.),
e) odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
- inne jednostki organizacyjne PIP,
- uprawnione organy publiczne,
- podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,
- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w trybie dostępu do informacji publicznej,
f)
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organi-
zacji międzynarodowej,
g)
dane przechowywane będą 6 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji umowy, w tym
uprawnień z niej wynikających,
h)
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich spro-
stowania, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
i)
ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych,
j)
podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały
zebrane, tj. do realizacji umowy oraz innych czynności z tym związanych,
k)
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą pod-
dawane profilowaniu.
[040365]
[040132]

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.