Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie usług mechanicznego odśnieżania

Przedmiot:

Wykonanie usług mechanicznego odśnieżania

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 91 42 53 086, tel.: 91 425-3002 fax: 91 425-3001
b.lenkiewicz@spsk1.szn.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 91 42 53 086, t
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie usług mechanicznego odśnieżania dróg
wewnętrznych szpitala, chodników zewnętrznych, parkingów szpitalnych oraz drogi dojazdowej do lądowiska w jednostkach szpitala w sezonie zimowym 2021-2022:
1. W ramach realizacji Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia wykonywania odśnieżania sprzętem mechanicznym dróg wewnętrznych (w tym drogi do płyty lądowiska), chodników zewnętrznych i parkingów szpitala w dwóch lokalizacjach w Szczecinie (ul. Unii Lubelskiej 1 oraz Ul. Broniewskiego 26) z posypywaniem odśnieżonych powierzchni mieszanką piachu z solą drogową lub specjalistyczną mieszanką drogową w czasie nie dłuższym niż wskazany w formularzu ofertowym od momentu zgłoszenia telefonicznego bądź e-mailowego przez wskazanych pracowników szpitala oraz zapewnienia pełnej gotowości do odśnieżania.
Szacunkowa ilość godzin w okresie trwania umowy na wykonanie odśnieżania - łącznie 370 godzin:
a) Szczecin, Ul. Unii Lubelskiej 1 - 290 godzin,
b) Szczecin, Ul. Broniewskiego 26 (Klinika Psychiatrii) - 80 godzin.
Odśnieżanie dojazdu do płyty lądowiska będzie się odbywało za pomocą pługu odśnieżnego z gumowym lemieszem.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do załadunku, wywozu i utylizacji śniegu w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub mailowego przez wskazanych przedstawicieli szpitala w Szczecinie: Ul. Unii Lubelskiej 1 i Ul. Broniewskiego 26 (Klinika Psychiatrii).
Szacunkowa łączna ilość wywozu śniegu (w tym załadunek wywóz i utylizacja) - 20 m3.
3. Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego przyjmowania zleceń telefonicznych lub mailowych.
5. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza się w odpowiednią mieszankę do posypywania ośnieżonych odśnieżonych powierzchni w całym okresie odśnieżania.
6. Wykonawca odpowiada za zatrudnione osoby uprawnione do odśnieżania oraz za sprzęt użyty do realizacji ww. prac.
7. Wykonawca w trakcie wykonywania prac zobowiązany jest przestrzegać przepisy BHP.
8. W przypadku uszkodzenia odśnieżanej nawierzchni (dróg, parkingów, chodników, drogi do płyty lądowiska dla helikopterów) oraz innych elementów infrastruktury przy wykonywaniu usługi, poniesioną szkodę w pełnej wysokości pokrywa Wykonawca.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność we własnym zakresie za szkody powstałe w czasie wykonywania usług względem osób trzecich.
10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by osoby, którymi posługuje się przy realizowaniu przedmiotu zamówienia nie były pod wpływem alkoholu lub/i innych używek, ani też nie były w posiadaniu alkoholu i/lub innych używek na terenie obiektów Zamawiającego.
11. Zgłoszenie zlecenia przystąpienia do pracy dokonywane będzie wg potrzeb przez Zamawiającego poprzez telefoniczne/mailowe powiadomienie Wykonawcy.
12. Rozpoczęcie prac kierowca/operator ma obowiązek zgłosić w portierni głównej, potwierdzając godzinę rozpoczęcia prac w rejestrze tam znajdującym się. Każdorazowo fakt zakończenia prac kierowca/operator potwierdza w rejestrze znajdującym się w portierni głównej. Obowiązkiem kierowcy/operatora jest zgłoszenie każdej okoliczności mogącej mieć wpływ na jakość świadczonej usługi.
13. Odbiór realizacji zamówienia, wykonania usługi potwierdzony zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym, zatwierdzonym przez przedstawiciela szpitala i przez Wykonawcę.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym do dnia 23.11.2021 r. do godz. 12:00 w SPSK Nr 1 w Dziale Administracyjno-Gospodarczym w Szczecinie Ul. Unii Lubelskiej 1 pok. 1.11 lub na email: b.lenkiewicz@spsk1.szn.pl.

Wymagania:
4. Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem (min. 1 szt. pługu odśnieżnego z gumowym lemieszem) oraz zasobami ludzkimi do realizacji umowy.
14. Faktura będzie płatna na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego niezawierającego uwag w terminie 30 dnia od daty jej otrzymania przez zamawiającego.
Oferty przesłane po tym terminie zostaną odrzucone. 1. Kryterium wyboru ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów:
Lp. j Kryterium Waga kryterium Liczba punktów
1 Całkowita wartość brutto 80% 80 pkt
2 Czas reakcji 20% 20 pkt
Kryterium 1 (Całkowita wartość brutto - 80%) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość najniższa brutto
.................................------- x 100 pkt. x 80% (znaczenie kryterium)
Wartość oferty ocenianej brutto
W kryterium ,,Całkowita wartość brutto" będzie oceniana łączna wartość brutto całej oferty, która może uzyskać maksymalnie 80 punktów. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.
Kryterium 2 (Czas reakcji - 20%) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru: Do 30 min 20 pkt
Od 31 min do 45 min 10 pkt
Od 46 min do 1 5 pkt
Maksymalny czas dopuszczony przez Zamawiającego - 1 h
W kryterium ,,czas reakcji" oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.
2. SPSK NR 1 PUM zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania oraz do niewybierania żadnej z ofert bez podania przyczyn, pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z przedmiotem niniejszego konkursu.
3. W wyniku komisyjnej analizy i oceny otrzymanych ofert, stosując kryteria ustawowe i określone w opisie przedmiotu zamówienia dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

Kontakt:
Osoba wyznaczona do kontaktu:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
im. prof. Tadeusza Sokołowskiego
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Bogdan Lenkiewicz
tel. 91 42 53 086
e-mail: b.lenkiewicz@spsk1.szn.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.