Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utrzymanie przejezdności dróg w sezonie zimowym 2021/2022

Przedmiot:

Utrzymanie przejezdności dróg w sezonie zimowym 2021/2022

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Rogóźno
Rogóźno 91b
86-318 Rogóźno
powiat: grudziądzki
Tel.: +48 56 468 84 94, Fax: +48 56 468 85 11
pzp@rogozno.ug.gov.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Rogóźno
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 56 468 84
Termin składania ofert: 2021-11-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający Gmina Rogoźno, Rogoźno 91B, 86-318 Rogoźno zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł pn. ,,Utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Rogoźno w sezonie zimowym 2021/2022".
1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Rogoźno w sezonie zimowym 2021/2022, polegające na odśnieżaniu dróg gminnych w miejscowościach Kłódka i Białochowo;
Wykonawca musi dysponować jednym pojazdem, posiadającym aktualne badania techniczne na każdą część
zamówienia. Zamawiający dopuszcza odśnieżanie z wykorzystaniem ładowarek i koparko-ładowarek
z zamontowanym pługiem odśnieżnym, z zastrzeżeniem, że pług odśnieżny musi być zabezpieczony gumową
listwą chroniącą przed ewentualnym uszkodzeniem nawierzchni drogi. Wykonawca musi posiadać możliwość
zorganizowania pracy całodobowo, również w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta).
Wykonawca rozpocznie odśnieżanie lub zwalczanie śliskości niezwłocznie od otrzymania dyspozycji, jednak
nie później niż 3 godz. od zgłoszenia.
Prace każdorazowo będą zlecane przez osoby do tego upoważnione przez Zamawiającego, które potwierdzać będą wykonanie usługi w wykazie przepracowanych godzin. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym umowy zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca może zapoznać się z mapą, na której zostały zaznaczone drogi, które należy odśnieżyć na stronie: https://www.google.com/maps
Wykonawca może także zapoznać się z mapą, na której zaznaczono drogi wchodzące w zakres zwalczania śliskości zimowej na stronie:
https://www.google.com/maps

Dokument nr: RGK.271.40.2021

Składanie ofert:
3. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą elektroniczną.
Czytelny skan oferty należy przesłać na adres pzp@rogozno.ug.gov.pl do dnia 19.11.202lr. do godz. 13.00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2022 r.

Wymagania:
4. Kryterium wyboru ofert:
Cena-100%
Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny za 1 godzinę pracy sprzętu brutto, podanej w ofercie przez Wykonawcę. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 100 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniej do ceny najniższej,
wg wzoru: Cena = (CMIN : CB) x 100 pkt gdzie: CMIN - cena brutto oferty z najniższą ceną, CB - cena brutto oferty badanej.
5. Warunki płatności: płatności będą dokonywane raz w miesiącu przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz wykazu przepracowanych godzin potwierdzonego przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
7. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, czytelnie, w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
8. Wymagania i warunki Zamawiającego:
1) W celu zapewnienia porównywalności ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania ofertowego.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia całego zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
6) Z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Gminy Rogoźno.
7) Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
8) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
9) Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
10) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji niniejszego Zapytania ofertowego.
9. Pytania dotyczące postępowania wraz z odpowiedziami będą
publikowane na Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.
10. Niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
11. Zaproszenie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek oferty.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie
z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, a także do rezygnacji z zamówienia bez podawania

Kontakt:
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
1) w kwestiach merytorycznych Rafał Lipowski (r.lipowski@rogozno.ug.gov.pl)
2) w kwestiach formalnych Magdalena Pokójska (pzp@rogozno.ug.gov.pl)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.