Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Montaż drzwi stalowych wzmocnionych

Przedmiot:

Montaż drzwi stalowych wzmocnionych

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Łódzki Wschodni
ul. H. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź
powiat: Łódź
tel.42 633 7191, 518 762 340,, 42 205-03-05
m.brzezinska@lodzkiwschodni.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.42 633 7191, 518
Termin składania ofert: 2021-11-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Powiat Łódzki Wschodni z siedzibą w Łodzi przy Ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź zaprasza do złożenia oferty na montaż 1 sztuki drzwi stalowych wzmocnionych, wykończonych pełnych, malowanych proszkowo.
IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i montaż 1 sztuki drzwi stalowych wzmocnionych, wykończonych pełnych, malowanych proszkowo w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.
2.
Drzwi powinny być wyposażone w dwa zamki:
1)
zamek podklamkowy (centralny) - 8 ryglowy klasy 6,
2)
zamek dodatkowy - 3 ryglowy klasy 4.
3.
Klasyfikacja pożarowa drzwi EL2 30
4.
Klasyfikacja dymoszczelna drzwi Sa, Sm.
5.
Wymiary drzwi 86x205

CPV: 44 22 12 20 - 3

Dokument nr: Or.272.2.30.2021

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.
Podpisaną przez osobę upoważnioną ofertę należy złożyć do dnia 19 listopada 2021 r. do godz. 15:30 w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście lub listownie:
1)
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ,
m.brzezinska@lodzkiwschodni.pl
2)
osobiście do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi znajdującej się na VI p. w pok. 606 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi Ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź,
3)
listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Łodzi, 90-113 Łódź, Ul. H. Sienkiewicza 3.
Oferty składane osobiście lub listownie należy złożyć w kopercie opatrzonej napisem ,,Oferta na wykonanie i montaż 1 sztuki drzwi stalowych wzmocnionych, wykończonych pełnych, malowanych proszkowe w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach."

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany od dnia podpisania umowy do dnia 22 grudnia 2021 r.

Wymagania:
II. TRYB POSTĘPOWANIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości nieprzekraczające równowartości kwoty 130 000,00 zł.
6.
Zamawiający wymaga posiadania odpowiedniego doświadczenia przy wykonaniu robót w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zapytania.
7.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu z Wykonawcą, a także zdobył wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.
8.
Wszelkie uwagi, zastrzeżenia do specyfikacji przedmiotu zamówienia powinny być zgłoszone przez Wykonawcę w fazie przygotowania oferty.
9.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania i utylizacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wszystkich wytworzonych odpadów w ramach realizacji umowy.
10.
Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
11.
Wykonawca winien zapewnić prawidłowe warunki BHP w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
12.
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonanie zamówienia na okres nie krótszy niż 5 lat. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
13.
Podczas realizacji zadania budynek będzie czynny i użytkowany. Prace wykonywane w pomieszczeniach prowadzone powinny być w sposób minimalizujący uciążliwości.
14.
Przekazanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie protokolarnie w obecności Wykonawcy i Zamawiającego.
15.
Wszystkie niezbędne materiały do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje dostarczyć we własnym zakresie.
VI. KRYTERIA OCENY OFERTY:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
2.
Oferta powinna zawierać Formularz oferty na ,,Wykonanie i montaż 1 sztuki drzwi stalowych wzmocnionych, wykończonych pełnych, malowanych proszkowe w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach."
3.
Oferta winna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
4.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IX. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy
w terminie do 14 dni
X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
XI. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca : nazwę (firmę), siedzibę
i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana wszystkim
Wykonawcom za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. Umowa zawarta zostanie na czas określony liczony od dnia podpisania da zakończenia
wykonania przedmiotu zamówienia.
XII. INNE INFORMACJE:
Zamawiający może w każdym czasie podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania bez podania
przyczyny. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego jakichkolwiek
roszczeń.
Załączniki
1. Formularz oferty na ,,Wykonanie i montaż 1 sztuki drzwi stalowych wzmocnionych,
wykończonych pełnych, malowanych proszkowe w budynku Zespołu Szkół nr 1
w Koluszkach.",
2. Obowiązek informacyjny dla zamówień poniżej 130 000,00 zł.
Zatwierdzam

Kontakt:
VII. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udzielane będą pod numerami telefonu: Pani Ewa Redmann 518 762 340, Pani Monika Brzezińska 42 205-03-05 w godz. 8:00 do 14:30 lub za pomocą poczty elektronicznej: e.redmann@lodzkiwschodni.pl,
m.brzezinska@lodzkiwschodni.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.