Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Awaryjne udrożnienie Kanału Strużnik

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Awaryjne udrożnienie Kanału Strużnik

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim
Walczaka 25A
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
tel.668339488, 95 7553042, 95 7553042
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.668339488, 95 75
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt: ,,Awaryjne udrożnienie Kanału Strużnik w km 2+000 - 2+400,4+200 - 9+000, gm. Krzeszyce"
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ,, Awaryjne udrożnienie Kanału Strużnik w km 2+000 -2+400. 4+200 - 9+000, gm. Krzeszyce polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym cięciu krzaków, usunięciu wywrotów drzew z koryta cieku oraz mechanicznym hakowaniu roślin korzeniących w dnie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: PO.ZPU.1.283.16.2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA oferty: ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, do dnia 24.11.2021 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
2. termin realizacji zamówienia:
-rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy
- zakończenie: 10.12.2021 r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena 100%
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3)
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia, tzn. zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 zadanie o podobnym charakterze, zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3)
c) posiadają zdolność techniczną lub zawodowa, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w branży, Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3)
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie jest wobec nich prowadzone postępowanie upadłościowe ani restrukturyzacyjne, Zgodnie z oświadczeniem - (załącznik nr 3)
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia, (jeżeli jest wymagany): nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: nie dotyczy
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty - załącznik nr 1, stanowiąca sumę kwot na podstawie wypełnionego kosztorysu ofertowego dla każdego z cieków (sporządzonego na podstawie kosztorysu ślepego stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego) Cena winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w Formularzu Ofertowym winna uwzględniać wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia. Cena oferty, przedstawiona przez Wykonawcę, musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna, zawierająca podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
3) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
1) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,
2) oferta przesłana drogą elektroniczną powinna stanowić skan podpisanych, oryginalnych dokumentów zebranych w jeden plik lub dokument elektroniczny. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie papierowej.
3) wymaga się, aby oferta i załączone do niej dokumenty były podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W przypadku podpisywania oferty i załączonych dokumentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4) dokumenty przedstawione w formie kopii, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub osobę(y) posiadającą(e) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 3.
5) wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Kompletna oferta musi zawierać:
- formularz oferty (zał. nr 1) wraz z kosztorysem ofertowym dla każdego z cieków sporządzonym na podstawie kosztorysu ślepego stanowiących załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3),
- oświadczenie Wykonawcy RODO (pkt 17),
- dokumenty o których mowa w pkt 6 zapytania ofertowego.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Miejsce składania ofert: złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl w zakładce Postępowania przetargowe - opcja Zapytania ofertowe i konkursy.
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
Celem skomunikowania się z Zamawiającym Wykonawca korzysta z zakładki ,,ZAPYTAJ". Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane
są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki.
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia RODO (jeżeli dotyczy zgodnie z pkt 17 Zapytania ofertowego) oraz pozostałe dokumenty o których mowa w pkt 6 zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.
Postępowanie podprogowe nie musi być podpisane elektronicznie - do zgłoszenia udziału w postępowaniu należy dołączyć plik zawierający skany podpisanej oferty wraz z załącznikami.
Wykonawca ma również możliwość złożenia oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Szczegółowy sposób podpisania oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/
Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować - załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
14. Termin związania ofertą: nie dotyczy
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: nie dotyczy

Uwagi:
16. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na ,,Awaryjne udrożnienie Kanału Strużnik w km 2+000-2+400,4+200 - 9+000, gm. Krzeszyce PO.ZPU.1.283.16.2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej-w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepoda-nia określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [Wprzypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
" Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu:
- w zakresie merytorycznym:
- Jadwiga Kwiatkowska - p.o. kierownik Nadzoru Wodnego w Sulęcinie, tel. 668 339 488, 95 7553042
- zakresie formalnym:
-Sławomir Kula- młodszy specjalista w Nadzorze Wodnym w Sulęcinie tel. 95 7553042

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.