Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Wierzbicy
ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
powiat: radomski
tel. (48)618 36 18,
zamowienia@wierzbica.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wierzbica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (48)618 36 18,
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III, PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia: ,,zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wierzbica
w sezonie zimowym 2021/2022"
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu odśnieżania i usuwania śliskości na
drogach gminnych na terenie gminy Wierzbica w sezonie zimowym 2021/2022 o następującym
charakterze:
- odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze z całej szerokości jezdni)
70km
- zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie mieszanką piasku i soli na całej
szerokości jezdni) - 45km.
1. Wymagania dotyczące prowadzenia zimowego utrzymania
Zimowe utrzymanie dróg gminnych odbywać się będzie przy użyciu sprzętu Wykonawcy.
Do obsługi sprzętu przewidzianego do świadczenia usług z zakresu zimowego utrzymania,
Wykonawca zabezpiecza odpowiednią ilość kierowców i operatorów maszyn wyposażonych
w środki łączności (tel. komórkowe).
2. Wymagany sprzęt do odśnieżania:
- pług zamontowany na ciągniku z napędem na dwie osie min. 1 szt. lub
- pług zamontowany na koparko -ładowarce z napędem na dwie osie min. 1 szt. lub
- samochód ciężarowy z pługiem typu co najmniej średniego z napędem na dwie osie min. 1 szt.
3. Wymagany sprzęt do usuwania śliskości:
- pługopiaskarka 6-tonowa 1 szt.
4. Materiały do zwalczania śliskości zimowej
Zwalczanie śliskości zimowej prowadzone będzie przy użyciu materiału uszorstniającego tj.
mieszanki solno-piaskowej (przy zastosowaniu materiału dostarczonego przez Wykonawcę)
5. Akcja czynna
Świadczenie usług polegać będzie na pracy sprzętu bezpośrednio na drodze przy odśnieżaniu.
W/w usługi odbywać się będą wg dyspozycji przedstawiciela zamawiającego.
6. Sposób prowadzenia zimowego odśnieżania dróg
Wykonawca po otrzymaniu wezwania od Zamawiającego niezwłocznie podstawia wymagane
jednostki sprzętowe, lecz nie później niż 2 godz. od otrzymania wezwania.
Wykonawca podstawiając sprzęt musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły, aż do odwołania.
Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania na własny koszt światła pulsującego na
pracującym sprzęcie.
W zależności od warunków atmosferycznych zamawiający może odwołać usługi na czas
nieokreślony.
Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu drogi
i jest odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania zadań wynikających
z utrzymania zimowego.
7. Sposób rozliczania usług z zakresu zimowego utrzymania
7.1. Sposób rozliczania usługi z zakresu zwalczania śliskości
Usługa z zakresu zwalczania śliskości będzie rozliczana za 1 km drogi gminnej
z posypaniem całej szerokości drogi (bez względu na ilość przejazdów użytego sprzętu) oraz
miejsc niebezpiecznych tj. łuki, spadki o nachyleniu większym niż 7%,przystanki i zatoki
autobusowe, skrzyżowania, szkoły w obszarze zabudowanym - w/g ustalonych tras przejazdów do
zwalczania śliskości.
Zamawiający będzie wymagał zwalczania śliskości zgodnie ze standardami zimowego utrzymania
dróg. W przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych mogą być odstępstwa od
przyjętych standardów - decyzje o odstępstwach podejmują wyznaczeni
koordynatorzy d$. zimowego utrzymania dróg.
Do zwalczania śliskości na drogach będzie używana pługopiaskarka.
Cena za zwalczanie śliskości powinna zawierać koszty wynikające z odpowiednich standardów
utrzymania dróg, przygotowania i załadunku materiałów uszorstniający^, dojazdu, przeglądów i
napraw sprzętu.
7. 2. Sposób rozliczania usługi z zakresu odśnieżania dróg
Usługa z zakresu odśnieżania dróg będzie rozliczana za 1 km odśnieżania jezdni na całej
szerokości do wymaganego dla niej standardu zimowego utrzymania bez względu na
odległość jej położenia od miejsca wyjazdu sprzętu oraz bez względu na ilość przejazdów użytego
sprzętu i ilość sprzętu użytego do wykonania tej usługi.
W przypadku wystąpienia po wykonaniu odśnieżania, kolejnych opadów śniegu wykonanie
odśnieżania będzie traktowane jak nowe rozpoczęcie robót.
Do odśnieżania dróg będzie używany pług.
Cena za odśnieżania dróg gminnych powinna zawierać koszty wynikające z odpowiednich
standardów utrzymania dróg, dojazdu, przeglądów i napraw sprzętu.
7.3. Sposób rozliczania usługi z zakresu likwidacji zasp śnieżnych
Usługa z zakresu likwidacji zasp śnieżnych będzie rozliczana za 1 godz. pracy sprzętu.
Do likwidacji zasp śnieżnych może być skierowany n/w sprzęt:
- ładowarka
- pług wirowy
Rodzaj zamówienia: usługi.

CPV: 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2

Dokument nr: RI.7021.43.2021

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy w Wierzbicy, Ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica
w terminie do dnia 22 listopada 2021 r. do godz. 12;00

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia:do dnia 30 kwietnia 2022 roku.
Sezon zimowy 2021/2022 obejmuje okres od listopada 2021 r. do 30 kwietnia 2022r.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł (art.2, ust.1 pkt1
ustawy z dnia 11 wrzesień 2019 Prawo Zamówień Publicznych - Dz. U. z 2019r. póz. 2019
z późniejszymi zmianami)
IV. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU
O udzielenie przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki określone poniżej:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia;
2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu zamówienia tj:
szczególności wymaga się, żeby Wykonawca dysponował co najmniej n/w
sprzętem:
- pług zamontowany na ciągniku z napędem na dwie osie min. 1 szt. lub
- pług zamontowany na koparko -ładowarce z napędem na dwie osie 1 szt. lub
- samochód ciężarowy z pługiem typu co najmniej średniego z napędem na dwie osiel szt.
- pługopiaskarka 6-tonowa 1 szt lub pług wirowy 1 szt.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu
zamówienia.
Złożenie oferty jest równoznaczne z poświadczeniem spełnienia powyższych wymogów.
Kopertę należy zaadresować:
Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-60 Wierzbica z napisem:
,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wierzbica w sezonie zimowym
2021/2022"
2021/2022"
Oferty przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Dla przedmiotu zamówienia należy określić ceny jednostkowe usług wyszczególnionych
w formularzu Kosztorysu ofertowy (załącznik nr 1).
Kosztorys ofertowy zawiera:
a) rodzaj usług
b) przewidywaną ilość usług
c) ceny jednostkowe (netto)
d) stawkę podatku VAT
e) szacunkową cenę zamówienia.
2. Szacunkowa cena zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o wypełniony
formularz kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji
uproszczonej.
3. Ceny jednostkowe kosztorysu nie będą podlegały zmianie w toku realizacji przedmiotu
Zamówienia.
VIII. OCENA OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:
Cena -100%.
1. Proponowana cena brutto winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca przy kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cena brutto może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Cena podana w ofercie będzie ceną ostateczną i nie będzie podlegać negocjacjom.
5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich. Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.
6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
7. Rozliczenie za wykonane usługi odbywać się będzie w okresie miesięcznym.
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty.
X. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez
podania przyczyn na każdym jego etapie oraz do zwrócenia się do Wykonawców
z prośbą o wyjaśnienie i uzupełnienie złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia żadnego z Wykonawców bez
podawania przyczyny.
3. W przypadku, gdy Wykonawcy złożą ofertę z taką samą ceną Zamawiający poprosi o
złożenie ofert dodatkowych.

Kontakt:
XI. OSOBA UPRAWNIONA DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIE Z WYKONAWCAMI
Pan Piotr Paździórski - inspektor referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica
Tel 48 618 36 18
e-mail: zamowienia@wierzbica.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.