Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Grajewski
ul. Strażacka 6B
19-200 Grajewo
powiat: grajewski
Telefon: (86) 273 84 63, Faks: (86) 273 84 62
powiat@starostwograiewo.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Grajewo
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: (86) 273 84
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektorów nadzoru
inwestorskiego w zakresie robót konstrukcyjno - budowlanych, sanitarnych i elektrycznych
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z późn. zm.) w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Adaptacja starej sali
gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum
Edukacji Obronnej".
2. Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku
starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego
Centrum Edukacji Obronnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem zewnętrznej
doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz
wykonanie przyłączy: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i cieplnego,
w ramach realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Adaptacja starej sali gimnastycznej
w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej".
Zakres prac obejmuje przebudowę oraz zmianę funkcji budynku dawnej sali gimnastycznej na
budynek strzelnicy pneumatycznej oraz multimedialnej wraz z zagospodarowaniem terenu
przyległego. Przebudowa zakłada zmianę układu pomieszczeń, zmianę konstrukcji dachu
z dźwigarów drewnianych na dźwigary stalowe. Budynek będzie dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku będzie zapewnione osobom niepełnosprawnym
i ze szczególnymi potrzebami poprzez nachylenie terenów utwardzonych zewnętrznych
(nachylenie chodnika - mniej niż 6 %) - dojść i dojazdów. Nie będą występowały stopnie
wejściowe. Budynek jest budynkiem parterowym z poddaszem nieużytkowym- technicznym.
Brak barier architektonicznych - progi nie będą przekraczać 2 em, wszystkie drzwi
zaprojektowano o szerokości min. 90 em. W ramach zadania przewidziano wykonanie toalety
dostosowanej do użytku przez osoby niepełnosprawne, z zachowaną przestrzenią manewrową
o wymiarach 150 x 150 em, drzwiami o szerokości min. 90 em, z urządzeniami o parametrach
odpowiednich do używania przez osoby niepełnosprawne z zamontowanym systemem
przyzywowym.
3.Zakres robót obejmuje wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych, elektrycznych,
sanitarnych, teletechnicznych, obejmujących w szczególności:
1) w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych:
a) demontaż sufitów g-k i warstw na nich,
b) demontaż rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich,
c) zdjęcie pokrycia dachowego,
d) demontaż wiązarów dachowych,
e) skucie odspojonych i uszkodzonych tynków na elewacjach,
f) zdjęcie ocieplenia ścian szczytowych,
g) rozbiórkę ok. 30 cm górnej części ściany zewnętrznej,
h) likwidację okładzin ściennych,
i) demontaż krat stalowych na oknach, wszystkich okien i parapetów,
j) demontaż wszystkich drzwi,
k) skucie uszkodzonych tynków w pomieszczeniach,
l) wyburzenie części ścian działowych - zgodnie z częścią graficzną projektu,
m) wykucie warstw posadzkowych,
n) wyburzenie i podparcie fragmentu stropu drewnianego w przestrzeni wejściowej,
o) wyburzenie ściany konstrukcyjnej poprzecznej,
p) wykucie nowych otworów drzwiowych - zgodnie z częścią graficzną projektu,
q) wykucie otworów do montażu nadproży nad drzwiami - zgodnie z częścią graficzną
projektu,
r) wykonanie przebić i bruzd instalacyjnych,
s) demontaż istniejącego wyposażenia sanitarnego i instalacji sanitarnej,
t) demontaż istniejących elementów instalacji grzewczej,
u) skucie opaski przy budynku,
v) wykonywanie robót rozbiórkowych,
w) murowanie ścian,
x) tynkowanie,
y) układanie płytek ściennych i podłogowych,
z) malowanie ścian,
za) wykonanie nowych warstw posadzkowych,
zb) wykonanie wieńca wokół budynku,
ze) montaż konstrukcji dachu - wiązarów stalowych,
zd) ułożenie nowych warstw pokrycia dachowego,
ze) wykonanie ścian działowych,
zf) montaż nowej stolarki okiennej,
zg) ocieplenie budynku od strony wewnętrznej płytami mineralnymi izolacyjnymi,
zh) montaż parapetów z cegieł,
zi) przygotowywanie podłoży pod wykonanie tynków elewacyjnych,
zj) wykończenie elewacji zgodnie z częścią graficzną projektu,
zk) instalację rynien i rur spustowych,
zł) montaż nowej stolarki drzwiowej,
zm) wykonywanie obróbek blacharskich,
zn) wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej,
zo) wykony wanie posadzki z żywicy epoksydowej,
zp) układanie chodników i nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
zq) wykonywanie robót ziemnych,
zr) wykonywanie robót ogólnobudowlanych,
2) w zakresie robót elektrycznych:
a) demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,
b) montaż rozdzielnic i wewnętrznej linii zasilającej,
c) wykonanie korytek i kanałów kablowych,
d) wykonanie instalacji oświetleniowej,
e) wykonanie instalacji gniazdowych i technologicznych,
f) wykonanie instalacji napięcia dedykowanego,
g) wykonanie instalacji OZE fotowohaiki,
h) wykonanie instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych,
i) wykonanie badań i pomiarów,
3) w zakresie robót teletechnicznych:
a) budowę systemu alarmowego,
b) budowę systemu kontroli dostępu,
c) budowę telewizyjnego systemu nadzoru,
d) budowę instalacji przyzywowej w WC dla osób niepełnosprawnych,
e) budowę instalacji okablowania strukturalnego,
f) dostawę i montaż wyposażenia strzelnicy multimedialnej,
g) dostawę i montaż wyposażenia strzelnicy pneumatycznej,
4) w zakresie robót sanitarnych:
a) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, montaż grzejników
wraz z osprzętem,
b) dostawę i montaż kompaktowego węzła cieplnego,
c) wykonanie instalacji klimatyzacji,
d) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
e) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
f) wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej oraz instalacji deszczowej w części
doziemnej,
g) wykonanie przyłącza wody zimnej i kanalizacji sanitarnej,
h) wykonanie przyłącza sieci cieplnej.
4. Szczegółowy zakres, wymagania i sposób realizacji zamówienia określa dokumentacja
projektowa, w skład której wchodzą:
1) projekt budowlany obejmujący projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno - budowlany (załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego);
2) projekty techniczne - wykonawcze (załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego):
a) projekt techniczny - wykonawczy architektura;
b) projekt technologiczny;
c) projekt techniczny - wykonawczy konstrukcja;
d) projekt techniczny - wykonawczy instalacje elektryczne;
e) projekt techniczny - wykonawczy instalacje elektryczne niskoprądowe;
f) projekt techniczny - wykonawczy instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej
i cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji przeciwpożarowej - branża sanitarna;
g) projekt techniczny - wykonawczy technologii węzła cieplnego - branża sanitarna;
h) projekt techniczny - wykonawczy przyłącza kanalizacji deszczowej oraz instalacji
deszczowej - część doziemna - branża sanitarna;
i) projekt techniczny - wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej - branża
sanitarna;
j) projekt techniczny - wykonawczy instalacji klimatyzacji - branża sanitarna;
k) projekt techniczny - wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania i ciepła
technologicznego - branża sanitarna;
l) projekt techniczny- wykonawczy przyłącza wody zimnej i kanalizacji sanitarnej;
m) projekt techniczny - wykonawczy przyłącza sieci cieplnej - branża sanitarna;
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik Nr 6 do
zapytania ofertowego):
a) robót budowlanych;
b) instalacji elektrycznych;
c) instalacji elektrycznych niskoprądowych;
d) do projektu techniczno - wykonawczego przyłącza sieci cieplnej;
e) do projektów techniczno - wykonawczych przyłączy wody zimnej, kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej -
część doziemna - branża sanitarna;
f) do projektu techniczno - wykonawczego instalacji wody zimnej, ciepłej wody
użytkowej i cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji przeciwpożarowej -
branża sanitarna;
g) do projektu techniczno - wykonawczego instalacji wentylacji;
h) do projektu techniczno - wykonawczego instalacji klimatyzacji - branża sanitarna;
i) do projektu techniczno - wykonawczego technologii węzła cieplnego - branża
sanitarna;
j) do projektu techniczno - wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania i ciepła
technologicznego.
4) przedmiary robót: robót budowlanych, branży elektrycznej, instalacji elektrycznych
niskoprądowych, branży sanitarnej projektów technicznych wykonawczych, stanowiące
załącznik Nr 7 do zapytania ofertowego, jako materiał pomocniczy dla ustalenia kalkulacji
ceny ofertowej zamówienia.
5.Dokumentacja wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia opisująca
szczegółowo zakres nadzorowanych robót jest dostępna również pod adresem
https://pzp.starostwograjewo.pl/ w postępowaniu pod nazwą: ,,Adaptacja starej sali
gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum
Edukacji Obronnej". Z dokumentacją projektową i wykonawczą można się również
zapoznać w Starostwie Powiatowym w Grajewie w pokoju nr 20.
7. Opis zadań.
1) Zadanie Nr 1
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania Nr 1 dotyczy pełnienia usługi nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem p.n.: ,,Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół
Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej", w zakresie robót
konstrukcyjno-budowlanych, które w szczególności obejmują:
a) demontaż sufitów g-k i warstw na nich,
b) demontaż rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich,
c) zdjęcie pokrycia dachowego,
d) demontaż wiązarów dachowych,
e) skucie odspojonych i uszkodzonych tynków na elewacjach,
f) zdjęcie ocieplenia ścian szczytowych,
g) rozbiórkę ok. 30 cm górnej części ściany zewnętrznej,
h) likwidację okładzin ściennych,
i) demontaż krat stalowych na oknach, wszystkich okien i parapetów,
j) demontaż wszystkich drzwi,
k) skucie uszkodzonych tynków w pomieszczeniach,
l) wyburzenie części ścian działowych - zgodnie z częścią graficzną projektu,
m) wykucie warstw posadzkowych,
n) wyburzenie i podparcie fragmentu stropu drewnianego w przestrzeni wejściowej,
o) wyburzenie ściany konstrukcyjnej poprzecznej,
p) wykucie nowych otworów drzwiowych - zgodnie z częścią graficzną projektu,
q) wykucie otworów do montażu nadproży nad drzwiami - zgodnie z częścią graficzną
projektu,
r) wykonanie przebić i bruzd instalacyjnych,
s) demontaż istniejącego wyposażenia sanitarnego i instalacji sanitarnej,
t) demontaż istniejących elementów instalacji grzewczej,
u) skucie opaski przy budynku,
v) wykonywanie robót rozbiórkowych,
w) murowanie ścian,
x) tynkowanie,
y) układanie płytek ściennych i podłogowych,
z) malowanie ścian,
za) wykonanie nowych warstw posadzkowych,
zb) wykonanie wieńca wokół budynku,
ze) montaż konstrukcji dachu - wiązarów stalowych,
zd) ułożenie nowych warstw pokrycia dachowego,
ze) wykonanie ścian działowych,
zf) montaż nowej stolarki okiennej,
zg) ocieplenie budynku od strony wewnętrznej płytami mineralnymi izolacyjnymi,
zh) montaż parapetów z cegieł,
zi) przygotowywanie podłoży pod wykonanie tynków elewacyjnych,
zj) wykończenie elewacji zgodnie z częścią graficzną projektu,
zk) instalację rynien i rur spustowych,
zł) montaż nowej stolarki drzwiowej,
zm) wykonywanie obróbek blacharskich,
zn) wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej,
zo) wykonywanie posadzki z żywicy epoksydowej,
zp) układanie chodników i nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
zq) wykonywanie robót ziemnych,
zr) wykonywanie robót ogólnobudowlanych.
W związku z przebudową obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów
nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, tj. w zakresie branży konstrukcyjno
- budowlanej, branży elektrycznej i branży sanitarnej, do obowiązków inspektora nadzoru
robót konstrukcyjno- budowlanych będzie należało również pełnienie funkcji koordynatora
czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego pozostałych branż na budowie.
2) Zadanie Nr 2
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania Nr 2 dotyczy pełnienia usługi nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem p.n.: ,,Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2
w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej", w zakresie robót
elektrycznych i teletechnicznych, które w szczególności obejmują:
1) w zakresie robót elektrycznych:
a) demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,
b) montaż rozdzielnic i wewnętrznej linii zasilającej,
c) wykonanie korytek i kanałów kablowych,
d) wykonanie instalacji oświetleniowej,
e) wykonanie instalacji gniazdowych i technologicznych,
f) wykonanie instalacji napięcia dedykowanego,
g) wykonanie instalacji OZE fotowohaiki,
h) wykonanie instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych,
i) wykonanie badań i pomiarów,
2) w zakresie robót teletechnicznych:
a) budowę systemu alarmowego,
b) budowę systemu kontroli dostępu,
c) budowę telewizyjnego systemu nadzoru,
d) budowę instalacji przyzywowej w WC dla osób niepełnosprawnych,
e) budowę instalacji okablowania strukturalnego,
f) dostawę i montaż wyposażenia strzelnicy multimedialnej,
g) dostawę i montaż wyposażenia strzelnicy pneumatycznej.
3) Zadanie Nr 3
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania Nr 3 dotyczy pełnienia usługi nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem p.n.: ,,Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół
Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej", w zakresie robót
sanitarnych, które w szczególności obejmują:
a) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, montaż grzejników
wraz z osprzętem,
b) dostawę i montaż kompaktowego węzła cieplnego,
c) wykonanie instalacji klimatyzacji,
d) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
e) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
f) wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej oraz instalacji deszczowej w części
doziemnej,
g) wykonanie przyłącza wody zimnej i kanalizacji sanitarnej,
h) wykonanie przyłącza sieci cieplnej.
8. Do obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno -
budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, należeć będzie w szczególności:
1) wykonywanie obowiązków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. póz. 1333 z późn.zm.);
2) nadzór inwestorski nad realizacją robót, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz obowiązującymi
normami i specyfikacjami technicznymi, projektami, decyzjami i umowami oraz nad
terminowym i prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego w zakresie powierzonym
nad zadaniem wraz z analizą dokumentacji i kontrolą w terenie prowadzonych robót,
3) dokonywanie co najmniej 2 wizytacji w tygodniu na terenie budowy, które będą
potwierdzone wpisami w dzienniku budowy,
4) uczestnictwo w odbiorach wykonanych robót budowlanych,
5) przybycie niezwłocznie, tj. w ciągu 24 godzin na każde uzasadnione wezwanie
Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem,
6) udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót,
7) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz faktu usunięcia wad przez
wykonawcę robót budowlanych,
8) weryfikacja dokumentacji wykonawczej, powykonawczej i harmonogramu terminowo-
rzeczowo - finansowego;
9) kontrola prawidłowości wykonania robót budowlanych zgodnie z zawartą przez
Zamawiającego umową z wykonawcą robót budowlanych, dokumentacją projektową,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i harmonogramem rzeczowo - finansowym;
10) egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych postanowień umowy;
11) kontrola jakości materiałów budowlanych, zwłaszcza ze względu na zapobieganie
zastosowania materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie oraz kontrola sposobu składowania tych materiałów i wyrobów;
12) sprawdzanie i odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu;
13) potwierdzanie wykonanych robót, przez wykonawcę robót budowlanych, zgodnie
z harmonogramem terminowo- rzeczowo-finansowym;
14) systematyczne informowanie Zamawiającego o stanie zaawansowania robót;
15) udział w naradach koordynacyjnych, związanych z realizacją nadzorowanych robót;
16) udział w próbach i testach instalacji;
17) sprawdzanie, potwierdzanie i kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy;
18) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub
elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych
i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń
technicznych;
19) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną
niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
20) wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian
w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany;
21) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim
rozwiązań;
22) kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony
środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad BHP;
23) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez
wykonawcę robót budowlanych na placu budowy;
24) sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez
względu na to, czy od wykonawcy robót budowlanych wymaga się prowadzenia badań w ramach
zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim:
a) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych ze wskazanych przez wykonawcę robót budowlanych źródeł;
b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;
c) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po
zakończeniu robót;
25) polecanie wykonawcy robot budowlanych przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów
budzących wątpliwości co do ich jakości;
26) poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę robót budowlanych, a także ustalenia rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
27) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót
budowlanych;
28) w wypadku odkrycia niezinwentaryzowanych obiektów zabytkowych, ich zabezpieczenie
i niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego;
29) w czasie każdorazowego pobytu na budowie obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika
budowy oraz potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem;
30) w porozumieniu z kierownikiem budowy i kierownikiem robót odpowiedniej branży rozstrzyganie
wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby
opinii autora projektu lub rzeczoznawców. W sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego
inspektor nadzoru inwestorskiego działa w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego;
31) obowiązek sprawdzania posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów
(atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących dostarczanych elementów
prefabrykowanych i innych wyrobów, jak też w miarę potrzeby dokonywanie oceny jakości
elementów prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem lub w wytwórni elementów;
32) w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową,
nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad
w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź
mogących narazić Zamawiającego na straty, inspektor nadzoru inwestorskiego zwraca na to uwagę
kierownikowi budowy i kierownikowi robót odpowiedniej branży i podejmuje odpowiednie decyzje,
które wpisuje do dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie
Zamawiającego, wykonawcę robot budowlanych i projektanta;
33) powiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego lub nadzoru techniczno - budowlanego
o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących
bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub
uchybieniach technicznych;
34) obowiązek sprawdzenia robót ulegających zakryciu lub zanikających, najpóźniej w ciągu 2 dni
roboczych po zgłoszeniu przez kierownika budowy;
35) informowanie na bieżąco Zamawiającego o swoich czynnościach związanych z nadzorowanymi
robotami budowlanymi;
36) wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a dotyczących
nadzorowanych robót budowlanych.

CPV: 71520000-9

Otwarcie ofert: 3.0twarcie złożonych ofert nastąpi dnia 24.11.2021 r. o godz.09:10 w siedzibie
Zamawiającego, w pokoju nr 20.

Składanie ofert:
Miejsce, sposób i termin złożenia oferty oraz termin otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej: ,,Nadzór inwestorski -
Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby
Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej"- nie otwierać przed 24.11.2021 r. godz.
09:10"- w formie pisemnej do dnia 24.11.2021 r. do godz. 09:00 w Starostwie Powiatowym
w Grajewie, pokój nr 18 (sekretariat).

Miejsce i termin realizacji:
Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji
zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2
w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej" przez Wykonawcę
robót budowlanych, potwierdzonego uzyskaną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu
i protokołem końcowym odbioru robót budowlanych.

Wymagania:
Rozdział 2. Tryb udzjelenia zamówienia
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł -
art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Planowany okres realizacji robót budowlanych został określony na 330 dni od dnia
podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych. Wykonawca robót budowlanych nie
został jeszcze wyłoniony. Trwa procedura jego wyboru.
Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia
budowlane do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia lub dysponują co
najmniej jedną osobą posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane do wykonywania
czynności, będących przedmiotem zamówienia, tj.:
1) na realizację zadania Nr 1 - pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie branży
konstrukcyjno - budowlanej - posiadają uprawnienia budowlane do nadzorowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej lub dysponują co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do
nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej;
2) na realizację zadania Nr 2 - pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie robót
elektrycznych - posiadają uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub dysponują co najmniej jedną osobą,
posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych;
3) na realizację zadania Nr 3 - pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie robót
oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, które to Zamawiający, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest potrącić z należnego wynagrodzenia.
7. Cena podana w ofercie może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia i jest
ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający Wykonawcy.
8. Cenę oferty należy podać w PLN, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert faksem i e-mailem.
4. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę. Wycofanie bądź zmiana oferty następuje poprzez złożenie stosownej informacji do
Zamawiającego wyłącznie w formie pisemnej, którą należy złożyć w zamkniętej kopercie
oznaczonej: ,,Nadzór inwestorski - Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół
Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej" - nie otwierać
przed 24.11.2021 r. godz. 09:10" - do dnia 24.11.2021 r. do godz. 09:00 w Starostwie
Powiatowym w Grajewie, pokój nr 18 (sekretariat) z dopiskiem ,,Zmiana oferty" lub
,,Wycofanie oferty".
Rozdział 9. Wskazanie przesłanek odrzucenia oferty
Oferta podlega odrzuceniu gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
lub
2) zostanie złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu
określonych w zapytaniu ofertowym
lub
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.