Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa artykułów hydraulicznych

Przedmiot:

Dostawa artykułów hydraulicznych

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
ul. Partyzantów 2/4
05-802 Pruszków
powiat: pruszkowski
22 739 14 00
zp@mscz.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pruszków
Wadium: ---
Nr telefonu: 22 739 14 00
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych
których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł
1. Zamawiający: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
w Pruszkowie zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia: DOSTAWA artykułów hydraulicznych.
3. Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów hydraulicznych na
potrzeby Działu Logistyki w celu prowadzenia konserwacji urządzeń oraz instalacji sanitarnej w budynkach
szpitalnych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza z siedzibą
w Pruszkowie, przy Ul. Partyzantów 2/4, w okresie 12 m-cy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
określony został w Załączniku nr 2 do niniejszego postępowania.

Dokument nr: ZO/BR/37/2021

Składanie ofert:
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) należy sporządzić w języku polskim,
w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją
,,Zapytanie Ofertowe -- nr postępowania ZO/BR/37/2021 ",

9. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 24.11.2021 r. do godz. 10:00:
- pisemnie na adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, 05-802
Pruszków, Ul. Partyzantów 2/4, Kancelaria (budynek Dyrekcji, parter, hol główny);
- drogą elektroniczną na adres e-mail: zp@mscz.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: 12 m-cy od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: W niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zp@mscz.pl.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wraz
z załącznikami. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania
Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął po
terminie składania wniosku albo dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie.
7. Oferta musi zawierać:
a) wypełniony Formularz oferty - Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
b) wypełniony Formularz asortymentowo-cenowy/OPZ - Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;
c) zaakceptowany oraz parafowany Projekt Umowy - Załącznik 3 do Zapytania Ofertowego;
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Uwagi:
6. Kryteria oceny ofert: Cena /koszt/ -100%

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
- Bartosz Rettinger, tel. 22/ 739 10 58, e-mail: bartosz.rettinger@mscz.pl.
- Piotr Janus, tel. 22/739 10 58, e-mail: piotr.janus@mscz.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.