Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utrzymanie wód

Przedmiot:

Utrzymanie wód

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie , Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, Nadzór Wodny w Sulechowie
ul. Prosta 8
66-100 Sulechów
powiat: zielonogórski
tel. 68 320 18 36
Województwo: lubuskie
Miasto: Sulechów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 68 320 18 36
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
. Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie , Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, Nadzór Wodny w Sulechowie, Ul. Prosta 8, 66 -100 Sulechów
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto,
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
Utrzymanie wód na terenie Nadzoru Wodnego w Sulechowie
Część 1-rzeka Gryżynka w km 7+800+8+300 gm. Bytnica, Grabin
Część 2- rzeka Borowianka w km 0+000-=-1+150 gm. Skąpe, Ołobok. Część 3 - kanał Ulgi w km 0+000+3+373 gm. Trzebiechów , Gębice
5. Zakres zamówienia -- Opis przedmiotu zamówienia:
rzeka Gryżynka w km 7+800+8+300. rzeka Borowianka w km O+000+1+150 kanał Ulgi w km 0+000+3+373
Prace polegają na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym i mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie oraz usuwaniu zatorów
Teren wykonywanych prac należy uporządkować. Oferenci zobowiązani są do przewidzenia wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem prac (dojazd, organizacja placu budowy, rozplantowanie wyciągniętej roślinności, usunięcie pojedynczych zakrzaczeń, itp.). Wykonawca zobowiązań)' jest uzgodnić warunki wejścia na działki sąsiadujące z ciekiem z ich właścicielami. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego dróg wykorzystywanych w czasie prowadzenia prac oraz do usunięcia uszkodzeń elementów technicznych cieku /faszyna, skarpy, budowle komunikacyjne, piętrzące itp./ oraz szkód wyrządzonych osobom trzecim powstałym w konsekwencji prowadzonych robót.

Dokument nr: WR.ROZ.2811.754.2021

Składanie ofert:
Termin złożenia oferty
24.11.2021 09:00
13. Miejsce i termin złożenia ofert: :
Złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej -- zwanej dalej ,,PLATFORMĄ" - pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/
- w zakładce Postępowania przetargowe -- opcja Zapytania ofertowe i konkursy.
OFERTĘ WRAZ Z ZAŁĄCZNKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY,
DO DNIA 24.11.2021r. do godz. 9:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do 10.12.2021

Wymagania:
Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych,
4. Kryteria wyboru ofert: cena brutto 100%
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia, tzn. zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - prace utrzymaniowe na ciekach o długości: 3,0 km (wg zał. nr 2 do formularza ofertowego)
b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego (jeżeli wymagana).
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia.
Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu.
9. Warunki gwarancji: 30 dni
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę oferty należy wyliczyć przez pomnożenie cen jednostkowych w każdej pozycji zestawienia (przedmiaru -- załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) prac objętych zamówieniem przez ilość jednostek. Suma poszczególnych pozycji zestawienia powiększona o podatek VAT stanowić będzie cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w zakresie ilości jednostek podanych
w zestawieniu. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość: Oferta musi zawierać:
a) formularz ofertowy (zał. nr 1 do Zapytania ofertowego);
b) kosztorys ofertowy (stanowiący zał. nr 1 do Formularza oferty)
c) wykaz prac konserwacyjnych na rzekach lub kanałach zgodnie z pkt. 6 ppkt. a).
d) oświadczenie RODO zgodnie z pkt. 17 niniejszego zapytania;
11.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z załączonym do niniejszego zapytania ofertowego, wzorem formularza ofertowego - ZAŁĄCZNIK NR 1;
11.2. Wypełniony formularz musi być opatrzony pieczęcią firmową Oferenta oraz podpisem i pieczęcią osoby decyzyjnej;
11.3. Kompletna oferta musi zawierać: ofertę cenową wg wzoru Formularza ofertowego stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszego zapytania ofertowego, z wyodrębnioną ceną brutto uwzględniającą całościowe koszty realizacji zamówienia (stanowiącą w późniejszym etapie procedur}' załącznik do zlecenia).
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: Nie dotyczy.
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl/ w zakładce: Instrukcja dk Wykonawców. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiając)' zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
Celem skomunikowania się z Zamawiającym Wykonawca korzysta z zakładki ,,ZAPYTAJ". Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
Za datę wpfy^wu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów i oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza ofertowego oraz oświadczenia RODO. Zamawiając)' zaleca, aby poszczególne pliki b)rły opatrywane nazwą umożliwiającą ich
str. 2
identyfikację. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.
Postępowanie podprogowe nie musi być podpisane elektronicznie -- do zgłoszenia udziału w postępowaniu należy dołączyć plik zawierający skany wypełnionego, podpisanego Formularza ofertowego wraz z załącznikami.
14. Termin związania ofertą: 30 dni.
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
15.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
15.2. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawców, którzy złożyli oferty.
15.3. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone ofert o takiej samej cenie, zamawiający wyznaczy wykonawcom, którzy złożyli te oferty, termin na złożenie ofert dodatkowych. Cena oferty dodatkowej nie może być wyższa niż zaoferowana przez wykonawcę w ofercie pierwotnej. Jeżeli cen}' złożonych ofert dodatkowych również będą takie same, postępowanie zostanie unieważnione.
15.4. Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej dotyczącej prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż wartość ceny ofertowej brutto. Niedostarczenie polisy przez wykonawcę
w powyższym terminie będzie uznane za uchylanie się od podpisania umowy.
15.5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę kolejną w rankingu ofert.

Uwagi:
16. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw}7 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
-- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59a , REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
-- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW. WP możliwy jest pod adresem email: lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na:
Utrzymanie wód na terenie Nadzoru Wodnego w Sulechowie
Część 1-rzeka Gryżynka w km 7+800-5-8+300 gm. Bytnica, Grabin
Część 2- rzeka Borowianka w km O+000+1+150 gm. Skąpe, Ołobok. Część 3 - kanał Uigi w km 0+000+3+373 gm. Trzebiechów , Gębice
nr postępowania WR.ROZ.2811.754.2021, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 30 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych) b) RODO -- po wyborze oferty najkorzystniejszej -- w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba,
str. 3
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
-- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -- Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
-- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
-- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
-- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
_ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 KODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu: Akonom Jakub - kierownik Nadzoru Wodnego w Sulechowie, Krzysztof Tomczak-starszy specjalista, tel. 68 320 18 36

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.