Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń wyposażenia technicznego

Przedmiot:

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń wyposażenia technicznego

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Przemyślu
ul. Konarskiego 6
37-700 Przemyśl
powiat: Przemyśl
tel. 535795333
przetargi@przemysl.so.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przemyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 535795333
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest:
DOSTAWA, montaż i uruchomienie urządzeń wyposażenia technicznego przyjaznego pokoju przesłuchań w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie umiejscowionego w budynku Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie

Dokument nr: G-27-22/2021

Składanie ofert:
2. Ofertę w formie pisemnej wraz z załącznikami, podpisaną przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, należy złożyć w terminie do dnia
22 listopada 2021 roku do godz.: 12.00 na adres email przetargi@przemysl.so.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia
Realizacja zadania musi nastąpić do 23.12.2021 - po przekroczeniu tego terminu zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Wymagania:
Zamawiający informuje, iż z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia, która jest niższa niż 130 000 zł do niniejszego postępowania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), a to na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.
III. Zdolność techniczna i zawodowa Wykonawcy
Potwierdzenie dysponowania personelem posiadającym następujące kwalifikacje:

Poświadczenie (referencje) wykonania minimum jednego wdrożenia usługi montażu i uruchomienia systemu CCTV na kwotę 10 tysięcy zł. (referencje dołączyć do oferty).
V. Warunki płatności
Termin płatności faktury wynosi do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
VI. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
3) posiadają zdolności techniczne i zawodowe,
4) nie pozostają w sporze sądowym z Zamawiającym oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Zamawiającemu przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert cenowych.
VII. Wykaz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, które musza dostarczyć wykonawcy biorący udział w postępowaniu

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
2. Formularz oferty - załącznik nr 1
3. Wykaz zaoferowanych urządzeń / opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2
4. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 3
5. Zaakceptowany Projekt umowy - załącznik nr 4
6. Minimum 1 referencję potwierdzającą wykonywanie usług na kwotę 10 tysięcy zł.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, która nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

VIII. Kryteria wyboru ofert:

1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
NAZWA KRYTERIUM
WAGA KRYTERIUM (%)
CENA (koszt)
100
2. Kryterium cena oferty - ,,C": Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie całości zamówienia podaną w Formularzu Oferty (załącznik nr 1, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
Ilość punktów oferty = C min / C oferty x 100
gdzie:
C min. - cena minimalna w zbiorze ważnych ofert;
C oferty - cena oferty rozpatrywanej
3. Wykonawca winien wyliczyć cenę w oparciu o opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz koncepcję instalacji z uwzględnieniem wszelkich materiałów, których nie wykazano w opisie, a będą niezbędne do prawidłowego działania systemu celem uzyskania zamierzonego efektu. Cena musi zawierać wszystkie podatki (VAT) oraz koszty realizacji zamówienia a w szczególności serwis, dostawę koszty napraw urządzeń, konserwacji i inne. Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena jednostkowa oraz cena oferty, winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku.
4. Sposób obliczania liczby punktów
1) punkty wg podanego wzoru i zestawienia zostaną wyliczone z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
2) najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę;
3) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych z kryterium cena.
5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty
6. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U z 2014 r., poz. 915) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
7. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Cenę brutto oferty oblicza się poprzez dodanie do ceny netto należnego podatku VAT.
9. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto całości przedmiotu zamówienia podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1)
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z dwoma Wykonawcami którzy przedstawią najkorzystniejsze oferty.
IX. Forma złożenia oferty

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 wraz z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami. Oferta i załączniki należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
4. Ze względu na stosowanie filtrów antyspamowych i innych zabezpieczeń technicznych mogących spowodować przekazanie wiadomości do spamu lub jej odrzucenie - Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia u Zamawiającego otrzymania oferty oraz jej czytelności. Czynności te muszą być wykonane przed terminem składania ofert. Oferty których treść nie będzie możliwa do odczytania (nieczytelne, zaszyfrowane lub inaczej zabezpieczone które nie zostaną automatycznie sprawdzone przez oprogramowanie antywirusowe) po terminie składania ofert zostaną odrzucone.
Wykonawca czynność tą może wykonać dzwoniąc na wskazany numer telefonu do zamawiającego lub przez otrzymanie od zamawiającego potwierdzenia email o otrzymaniu oferty i jej czytelności. Potwierdzenie email wysyłane jest przez pracownika Zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu oferty i sprawdzeniu jej czytelności.
5. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców przez umieszczenie informacji w stronie przemysl.so.gov.pl.
6. Zapytania o wyjaśnienie treści Ogólnych Warunków Zamówienia należy przekazać pisemnie do dnia 17 sierpnia 2021 roku.
X. Udzielenie zamówienia

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia negocjacji.
2. Niezwłocznie po wyborze oferenta Zamawiający opublikuje informację na stronie https://przemysl.so.gov.pl .

XI. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, która nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty.

XII. Istotne postanowienia umowy
Postanowienia umowy są zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4.
XIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym opisie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulamin Zamawiającego .

Uwagi:
Dni i godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Kontakt:
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA stanowi załącznik nr 2 do zapytania
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
Przemysław Kisała - p.kisala@przemysl.so.gov.pl tel. 535795333

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.