Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty geologiczne dotyczące likwidacji otworów studziennych na ujęciu wód podziemnych

Przedmiot:

Roboty geologiczne dotyczące likwidacji otworów studziennych na ujęciu wód podziemnych

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o
ul. Warszawska 28A
82-100 Nowy Dwór Gdański
powiat: Nowodworski
tel. (55) 246 02 70
sekretariat@cwz.pomorskie.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Nowy Dwór Gdański
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (55) 246 02 70
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty geologiczne dotyczące likwidacji otworów studziennych na ujęciu wód podziemnych w miejscowościach Stare Pole, Boręty i Lisewo.
Prezes Zarządu Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiot zamówienia :
Usługa pn. Roboty geologiczne dotyczące likwidacji otworów studziennych na ujęciu wód podziemnych w miejscowościach Stare Pole, Boręty i Lisewo.
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty geologiczne dotyczące likwidacji otworów studziennych na ujęciu wód podziemnych w miejscowościach:
1) Stare Pole
Szczegółowy sposób likwidacji studni zawiera Załącznik nr 3 Projekt robót geologicznych likwidacji otworów studziennych nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych w Starym Polu.
2) Boręty
Szczegółowy sposób likwidacji studni zawiera Załącznik nr 4 Projekt robót geologicznych likwidacji otworu studziennego nr 1 na ujęciu wód podziemnych z utworów kredowych w Borętach.
3) Lisewo
Szczegółowy sposób likwidacji studni zawiera Załącznik nr 5 Projekt robót geologicznych likwidacji otworów studziennych nr 2 i nr 3 na ujęciu wód podziemnych z utworów kredowych w Lisewie.
4) Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie planów ruchu dla poszczególnych ujęć oraz zatrudnienie Kierownika zakładu ruchu z wymaganymi uprawnieniami.
2. Warunki wymagane od Wykonawców: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
o Posiadania zdolności technicznej i zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty geologiczne o wartości min 15.000,00 zł netto każda, obejmujące swoim zakresem likwidację otworów studziennych. W wypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne wskazane warunki musi spełniać przynajmniej jeden z nich, roboty nie podlegają zsumowaniu.
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego warunku.

CPV: 71351910-5, 45255110-3

Składanie ofert:
6. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 24.11.2021r. godz.: 15:00.
7. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem, jakiej sprawy dotyczy
na adres: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o., 82-100 Nowy Dwór Gdański, Ul. Warszawska 28A.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: Do 15.03.2022 r.

Wymagania:
4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena: 100% Inne: nie dotyczy
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której Wykonawca zaoferuje najniższą cenę.
W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.
3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu dokonania zmiany.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym zamówieniem.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa złożone w postaci elektronicznej podpisane, powinny zostać złożone w osobnym pliku. Nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać, iż dane w nim zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r. sygn. III CZP 74/05). Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
UWAGA! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum.
2. Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji.
Dokument pełnomocnictwa może być przedstawiony w formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem" przez Mocodawcę lub notarialnie poświadczonej kopii.
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych o których mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. ofert przewidujących odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.

Kontakt:
5. Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Katarzyna Jasińska; tel. +48 (55) 246 02 70; adres e-mail: inwestycje@cwz.pomorskie.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.