Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej

Przedmiot:

Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Jarociński
Al. Niepodległości 10-12
63-200 Jarocin
powiat: jarociński
tel. 62 740 79 71, tel. 62 740 79 64, tel. kom. 605 550 198
rozek.jolanta@powiat-jarocinski.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Jarocin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 62 740 79 71, t
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający - Powiat Jarociński zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania)
wykonania zamówienia na

,,Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu jarocińskiego - stabilizacja punktów osnowy"
(nazwa nadana zamówieniu)

1. Rodzaj zamówienia (usługi, dostawy, roboty budowlane): usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia:
o Przedmiotem zamówienia jest modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu jarocińskiego - stabilizacja punktów osnowy geodezyjnej
o Obszar opracowania obejmuje jednostki ewidencyjne: Jaraczewo - obszar wiejski, Jaraczewo - miasto, Jarocin - obszar wiejski, Jarocin - miasto, Kotlin, Żerków - obszar wiejski, Żerków - miasto.
o Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania w bieżącym roku budżetowym kwotę 86 451,00zł. Zamawiający zawrze umowę z oferentem, tym który zadeklaruje za wskazaną kwotę wykonanie największej liczby punktów zgodnie z projektem założenia punktów osnowy geodezyjnej.

Dokument nr: GGN.661.1.2021

Składanie ofert:
o Dopuszcza się złożenie oferty:
o w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Jarocinie,
ul. T. Kościuszki 10, 63-200 Jarocin
(adres Zamawiającego)
o za pośrednictwem poczty elektronicznej: rozek.jolanta@powiat-jarocinski.pl
(adres e-mail)
TERMIN SKŁADANIA ofert: 24.11.2021r

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 20.12.2021r.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu i inne warunki zamówienia (jeżeli dotyczy):
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi:
o dysponować osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii w zakresie 3; osoba ta będzie odpowiedzialna za kierowanie wykonywanymi pracami oraz sprawować będzie nad nimi bezpośredni nadzór,

5. Warunki płatności:
Przelew 30 dni od dnia realizacji zamówienia - otrzymania przedmiotu zamówienia.
6. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): 12 miesięcy.

7. Termin związania ofertą: 30 dni
8. Opis sposobu przygotowania ofert
o Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,Formularz oferty" (Załącznik nr 1),
o Ofertę należy sporządzić w języku polskim,
o Dodatkowe informacje co do sposobu przygotowania ofert:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Warunkach Technicznych stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

10. Sposób obliczenia ceny (jeżeli dotyczy): NIE DOTYCZY
11. Kryteria oceny ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów:

Kryteria oceny ofert
Znaczenie
Ilość punktów osnowy
100 %
12. Negocjacje cen złożonych ofert (wybrać właściwe):

o Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji cen z Wykonawcami

Uwagi:
15. Ochrona danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starosta Jarociński z siedzibą
w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12 w Jarocinie.
2. Wykonawca może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyłącznie
w sprawach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych na adres email: iod@powiat-jarocinski.pl.
3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia, a następnie zawarcia, realizacji oraz rozliczenia Umowy z Wykonawcą i są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą tylko podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa a także publikowane będą w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w Rejestrze umów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz w Notatce służbowej z przeprowadzonego rozeznania cenowego.
5. Dane osobowe Wykonawcy przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno-archiwalnymi (jednolity rzeczowy wykaz akt) w Starostwie lub na podstawie odrębnych uregulowań prawa.
6. Wykonawca posiada prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a zakres żądania jest ograniczony i wynika z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na administratora.
7. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
8. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest warunkiem wyłonienia Wykonawcy, a następnie zawarcia i wykonania umowy, a niepodanie danych powoduje odstąpienie od wyłonienia Wykonawcy a następnie zawarcia umowy.

Kontakt:
13. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Pan Krzysztof Sobczak, tel. 62 740 79 64, tel. kom. 605 550 198,
e-mail: sobczak.krzysztof@powiat-jarocinski.pl,
b) Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Pani Jolanta Rożek, tel. 62 740 79 71, e-mail: rozek.jolanta@powiat-jarocinski.pl,
od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.