Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na...

Przedmiot:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Krynicy Morskiej
Przyjaźni 1
82-120 Krynica Morska
powiat: Nowodworski
Telefon: 55 247 61 12
db.pwikkrynicam@gmail.com
Województwo: pomorskie
Miasto: Krynica Morska
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 55 247 61 1
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej. Oferta musi zawierać koszty mapy. Koszty uzgodnień i pełnomocnictw zostaną refakturowane na Zamawiającego. Dokumentacja projektowa wymiany rur a-c na PE-HD DNI60 w Ul. Gdańskiej od wysokości Ul. Zalewowej do wysokości Ul. Rybackiej wraz z projektem wymiany sieci w bocznych uliczkach (PEHD DNI 10) i przełączenia przyłączy.
Mapy dostępne na https://nowodworski.webewid.pl:4433/e-uslugi/portaI-map()wy lub geoportalu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie kompletnej dokumentacji obejmuje:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz projektu technicznego zgodnie z przepisami.
2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień dla całego zakresu zamówienia.
3. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji zawierający:
1. Dokumentację projektową oraz projekt techniczny w ilości 2 egz. wraz z decyzją pozwolenia na budowę.
Oprócz wersji papierowej całość dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym. Wersja cyfrowa musi zawierać te same elementy co dokumentacja w formie papierowej. Rysunki, uzgodnienia i inne dokumenty należy zapisać w formacie PDF.

Dokument nr: 1 /2021

Składanie ofert:
VII. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 24.11.2021 godz. 10.30
VIII. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem, jakiej sprawy dotyczy na adres :
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Ul. Przyjaźni 1 82-120 Krynica Morska

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia :
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.09.2022r.

Wymagania:
IV. Wymagania jakie powinni spełnić Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wymaga się wykazania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
a) jedną osobą posiadającą:
- Kwalifikacje : o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonania określonej czynności.
- Doświadczenie : w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej dwa projekty sieci wodociągowej lub wodno-kanalizacyjnej
Warunek może zostać spełniony przez jedną osobę.
Potwierdzenie spełnienia warunków udziału postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień oraz referencji, protokołów odbioru robót/ usług lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.
Strona 2 z 5
Oferta Wykonawcy, który nie spełni w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie odrzucona.
V. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena: 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której Wykonawca zaoferuje najniższą cenę.
W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
IX . Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.
3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu dokonania zmiany.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym zamówieniem.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa złożone w postaci elektronicznej podpisane, powinny zostać złożone w osobnym pliku. Nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać, iż dane w nim zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r. sygn. III CZP 74 /05).
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
UWAGA! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum.
2. Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji.
Dokument pełnomocnictwa może być przedstawiony w formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem" przez Mocodawcę lub notarialnie poświadczonej kopii.
3. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia
4. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kontakt:
VI. Osoba uprawniona do kontaktu:
Dominik Bożyk adres email: db.pwikkrynicam@gmail.com tel.: 55 247-61-12

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.