Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie usług z zakresu przeglądów, konserwacji i napraw systemów niskoprądowych...

Przedmiot:

Wykonanie usług z zakresu przeglądów, konserwacji i napraw systemów niskoprądowych CCTV, SSWiN, SSW, KD, system ,,szybkiego powiadamiania", w zakresie elektroniki i sterowania bram garażowych, drzwi automatycznych

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Prokuratura Regionalna w Krakowie
Cystersów 18
31-553 Kraków
powiat: Kraków
12 294 27 00 wew.463
dariusz.kazanecki@krakow.pr.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: 12 294 27 00 wew.463
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: Wykonanie usług z zakresu przeglądów ,konserwacji i napraw systemów niskoprądowych CCTV ,SSWiN ,SSW,KD, system ,,szybkiego powiadamiania" w zakresie elektroniki i sterowania bram garażowych, drzwi automatycznych zainstalowanych w obiektach Prokuratury Regionalnej w Krakowie.przy ulicy Cystersów 18 oraz Mogilskiej 17.
Prokuratura Regionalna w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na w/w dostawę, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto, przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wykonanie usług z zakresu przeglądów, konserwacji i napraw systemów niskoprądowych CCTV, SSWiN, SSW, KD, system ,,szybkiego powiadamiania", w zakresie elektroniki i sterowania bram garażowych, drzwi automatycznych zainstalowanych w obiektach Prokuratury Regionalnej przy Ul. Cystersów 18 oraz Ul. Mogilskiej 17 w Krakowie..

Składanie ofert:
4. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 23 listopada 2021r do godz. 15.00 - elektronicznie na adres :dariusz.kazanecki@krakow.pr.gov.pl oferta skan podpisanych dokumentów winna być załącznikiem do wiadomości email)

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminach wskazanych w umowie w §1 pkt.3.

Wymagania:
KRYTERIA OCENY OFERT:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium- najniższej ceny przedstawionej w ofercie - Cena brutto oferty - 100 % wagi kryterium.
III. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz .
2. Oferta winna zawierać cenę ofertową netto oraz brutto (zawierającą należy podatek VAT) zgodnie z załączonym formularzem ofertowym -zał. nr 1.
3. Cena musi obejmować inne koszty nie wymienione a konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia jakie poniesie Wykonawca.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
najkorzystniejszą ofertą w oparciu o kryterium wyboru określone w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt 3).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania bądź jego unieważnienia bez podania przyczyn na każdym jego etapie.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu
ofertowym.
5. Zamawiający może udzielać odpowiedzi, wyjaśnień oraz modyfikacji w prowadzonym zapytaniu.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Wykonawca przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na własny
koszt. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.
8. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą w zakresie ceny jeżeli cena najtańszej oferty przekracza kwotę jaka Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
10. Informacja o wyborze oferty będzie przekazana wszystkim Wykonawcom biorącym udział w zapytaniu ofertowym.
11. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Kontakt:
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Osoby do kontaktu: Dariusz Kazanecki 12 294 27 00 wew.463 (w zakresie przedmiotu zamówienia) ,Marcin Budziński 12 294 27 00 wew. 462 (w zakresie przedmiotu zamówienia)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.